Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Mestre, Especialitat d'Educació Infantil, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

57,00

0

0

6,00

0

63,00

Primer

2

40,50

6,00

9,00

12,00

0

67,50

Primer

3

42,50

10,50

13,50

3,00

0

69,50

Primer

Total

140,00

16,50

22,50

21,00

0

200,00

Observacions


Atenció:

Cal tenir en compte les optatives específiques de cada especialitat, se n'han de cursar com a mínim 9 crèdits i les podeu trobar a la pàgina web de la FEP (http://www.udg.edu/Portals/22/Hor%20infantil%20(0809).doc

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0001

Sociologia de l'educació

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

C

1

3101MC0002

Teories i institucions contemporànies de l'educació

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

C

2

3101MC0003

Noves tecnologies aplicades a l'educació

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

1,50+4,50

C

2

3101MC0004

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

C

A

3101MC0005

Didàctica general

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

C

A

3101MC0006

Coneixement del medi natural, social i cultural

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+6,00

C

A

3101MI0001

Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica

Continguts, recursos metodològics i materials en el desenvolupament del pensament matemàtic. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+3,00

C

1

3101MI0002

Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica

Educació auditiva, rítmica i vocal. Formes musicals i el seu valor en l'educació infantil. Objectius, continguts i activitats en l'educació musical. Metodologies per a la formació musical. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

4,50+4,50

C

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0007

Bases psicopedagògiques de l'educació especial

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

6,00+3,00

C

A

3101MI0003

Literatura infantil

La literatura infantil i la seva didàctica. Llenguatge infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

3,00+1,50

A

1

3101MI0004

Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

4,50+4,50

A

A

3101MI0005

Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica

El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La globalització en l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica. Coneixement des de la pràctica a l'escola.

T

4,50+4,50

A

A

3101MI0006

Desenvolupament psicomotor

Activitats psicomotores. Domini de l'esquema corporal. Mètodes i activitats de l'ensenyament en l'educació física infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

4,50+4,50

A

A

3101MI0008

Salut i benestar a l'educació Infantil

Context i desenvolupament: família, escola i comunitat. Relacions família-escola. Serveis sòciocomunitaris (sanitaris, educatius i socials). Situacions de risc. Intervenció des de l'escola.

OB

3,00+3,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0008

Organització del centre escolar

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

T

3,00+1,50

A

A

3101MC0009

Pràcticum

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

T

0+32,00

A

A

3101MI0007

Didàctica de la llengua

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

3,00+3,00

A

2

3101MC0010

Història de l'educació (cultura i escola)

Estudi i anàlisi històrica i educativa sobre el canvi cultural que s'ha produït en el context escolar. El canvi cultural en la societat contemporània i la seva influència en els models escolars i pedagògics avui. L'educació i l'escola com receptors i transmissors de cultura. L'anàlisi interdisciplinària de la societat, la cultura i l'escola com a recurs per entendre la dinàmica escolar en la societat del segle XXI.

OB

3,00+1,50

A

2

3101MI0009

Psicologia de l'etapa d'educació infantil

Aprofundiment en les característiques específiques de l'evolució psicològica i del aprenentatge durant l'etapa de l'educació infantil. La construcció del marc de referència. La construcció de la persona. Instruments d'interacció. Reflexió des de la pràctica educativa

OB

4,50+1,50

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101MC0013

Educació ambiental

Fonaments, conceptes i metodologia de l'educació ambiental per a la sostenibilitat en l'àmbit escolar. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental per a la sostenibilitat. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes ecològics i socials per una educació per a la sostenibilitat.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0017

Educació per a la salut

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0019

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0020

Taller d'expressió oral

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

1

0+4,50

A

2

3101MC0024

Lògica, joc i resolució de problemes

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0025

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil

Entendre, a través de la investigació-acció i de la reflexió a partir de la pràctica, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que el potencien.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0034

Mètodes d'investigació educativa

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0037

Escola rural

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0042

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0065

Antropologia de l'educació

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0067

Educació intercultural i escola

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0074

Foniatria

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

1

3,00+1,50

A

A

3101MC0076

El missatge cristià: cristologia

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

1

3,00+1,50

A

1

3101MI0010

Percepció i discriminació auditiva i llenguatge oral

El llenguatge sonor. Les habilitats comunicatives: receptives i productives. Comunicació i oralitat en la diversitat de l'aula. Treball de camp a l'escola.

1

1,50+3,00

A

2

3101MI0013

Expressió musical amb nens

Apropar el nen al nostre món sonor a fi de crear mitjançant la música un vehicle d'expressió que l'ajudi al seu desenvolupament global.

1

3,00+1,50

A

1

3101MI0015

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació infantil

Anàlisi dels recursos informàtics més adients a l'etapa de l'educació infantil. Aplicació curricular

1

1,50+3,00

A

2

3101MI0017

Direcció i gestió de centres d'educació infantil

Aspectes administratius, pedagògics i organitzatius inherents a la gestió i direcció de centres específics d'educació infantil

1

3,00+1,50

A

1

3101MI0018

Diferències individuals i estil en el dibuix infantil

Estudis dels dibuixos infantils des de diferents enfocaments. La representació simbòlica i el control visomotriu a l'etapa infantil i primària. Registres i anàlisi de dades observats en col·leccions de dibuixos. Avaluació de resultats i reconstrucció didàctica.

1

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101ES0021

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

1

3,00+1,50

A

2

3101PE0044

Organització de centres educatius

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

1

3,00+1,50

A

1

3101PP0036

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0037

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0038

Psicologia de la personalitat

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

1

4,50+1,50

A

2

3101PP0040

Psicologia social

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Comportament col·lectiu.

1

4,50+1,50

A

2