Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Mestre, Especialitat d’Educació Primària, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

48,00

9,00

0

5,50

0

62,50

Primer

2

54,00

0

4,50

7,00

0

65,50

Primer

3

42,50

4,50

18,00

8,00

0

73,00

Primer

Total

144,50

13,50

22,50

20,50

0

201,00

Observacions


Atenció:

Cal tenir en compte les optatives específiques de cada especialitat, se n'han de cursar com a mínim 9 crèdits i les podeu trobar a: http://www.udg.edu/Portals/22/Hor%20primaria%20(0809).doc

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0001

Sociologia de l'educació

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

E

1

3101MC0002

Teories i institucions contemporànies de l'educació

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

E

2

3101MC0003

Noves tecnologies aplicades a l'educació

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

1,50+4,50

E

2

3101MC0004

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

E

A

3101MC0005

Didàctica general

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

E

A

3101MP0001

Ciències socials i la seva didàctica I

Coneixement de les ciències socials. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les ciències socials (geografia). Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

1,50+3,00

E

1

3101MP0002

Matemàtiques i la seva didàctica I

Coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les matemàtiques.

T

3,00+3,00

E

1

3101MP0003

Ciències de la natura i la seva didàctica I

Coneixement de les ciències de la naturalesa. Continguts, metodologies, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament/aprenentatge de les ciències (biologia i geologia). Continguts, metodologies, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament/aprenentatge de les ciències (física i química).

T

1,50+3,00

E

2

3101MP0007

Educació ambiental, consum i salut

Formació ambiental i formació en educació ambiental. Bases conceptuals, procedimentals i ètiques de l'educació ambiental. Metodologies i estratègies per a l'ensenyament-aprenentatge en educació ambiental. Formació pràctica en educació ambiental.

OB

4,50+4,50

E

A

FJ

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0007

Bases psicopedagògiques de l'educació especial

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

6,00+3,00

E

A

FK

1

3101MC0078

Llengua i literatura i la seva didàctica I (català)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

B

1

3101MC0079

Llengua i literatura i la seva didàctica I (castellà)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

B

1

3101MC0080

Idioma estranger i la seva didàctica (anglès)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

T

4,50+1,50

C

2

3101MC0081

Idioma estranger i la seva didàctica (francès)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

T

4,50+1,50

C

2

3101MC0082

Educació física i la seva didàctica

Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.

T

3,00+3,00

D

1

3101MC0083

Educació artística i la seva didàctica

Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. L'expressió musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.

T

4,50+4,50

C

A

3101MP0004

Ciències socials i la seva didàctica II

Coneixement de les ciències socials. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les ciències socials (Geografia). Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les ciències socials (Història). Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

3,00+3,00

A

2

3101MP0005

Matemàtiques i la seva didàctica II

Coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les matemàtiques,

T

3,00+3,00

A

2

3101MP0006

Ciències de la natura i la seva didàctica II

Coneixement de les ciències de la naturalesa. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les ciències (Biologia i Geologia). Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les ciències (Física i Química)

T

3,00+3,00

A

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0008

Organització del centre escolar

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

T

3,00+1,50

B

A

SF

A

3101MC0009

Pràcticum

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

T

0+32,00

B

A

SF

A

3101MC0084

Llengua i literatura i la seva didàctica II (català)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

A

2

3101MC0085

Llengua i literatura i la seva didàctica II (castellà)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

A

2

3101MC0010

Història de l'educació (cultura i escola)

Estudi i anàlisi històrica i educativa sobre el canvi cultural que s'ha produït en el context escolar. El canvi cultural en la societat contemporània i la seva influència en els models escolars i pedagògics avui. L'educació i l'escola com receptors i transmissors de cultura. L'anàlisi interdisciplinària de la societat, la cultura i l'escola com a recurs per entendre la dinàmica escolar en la societat del segle XXI.

OB

3,00+1,50

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101MC0017

Educació per a la salut

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0019

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0020

Taller d'expressió oral

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

1

0+4,50

A

2

3101MC0024

Lògica, joc i resolució de problemes

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0025

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil

Entendre, a través de la investigació-acció i de la reflexió a partir de la pràctica, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que el potencien.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0034

Mètodes d'investigació educativa

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0037

Escola rural

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0042

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0065

Antropologia de l'educació

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0067

Educació intercultural i escola

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0074

Foniatria

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

1

3,00+1,50

A

A

3101MC0076

El missatge cristià: cristologia

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0086

Taller d'expressió escrita

Perfeccionament de la llengua escrita. Les diverses tipologies textuals. Creativitat i tallers de la llengua a l'ensenyament.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0091

Laboratori i recursos per a l'ensenyament de les ciències

Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0099

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació primària

Anàlisi dels recursos informàtics des d'una perspectiva didàctica. Aplicació curricular en les diferents àrees de primària

1

1,50+3,00

A

2

3101MC0100

La comprensió lectora

Didàctica de la lectura: la lectura com a instrument per a l'aprenentatge i la lectura com a plaer. Tipologia d'activitats per alumnes de primària

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0105

Educació estètica i vida quotidiana

El concepte actual d'estètica: identitat, diferències i vida quotidiana. Les relacions entre valors ètics i estètics en la societat actual. Aproximacions a la lectura, valoració i comprensió artística de l'entorn i les imatges. Actituds en l'educació estètica: crítica, tolerància i pluralisme

1

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101ES0021

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

1

3,00+1,50

A

2

3101PE0044

Organització de centres educatius

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

1

3,00+1,50

A

1

3101PP0036

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0037

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0038

Psicologia de la personalitat

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

1

4,50+1,50

A

2

3101PP0040

Psicologia social

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Comportament col·lectiu.

1

4,50+1,50

A

2