Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Mestre, Especialitat d'Educació Musical, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

54,00

0

0

7,50

0

61,50

Primer

2

49,50

4,50

0

10,00

0

64,00

Primer

3

56,00

0

18,00

3,50

0

77,50

Primer

Total

159,50

4,50

18,00

21,00

0

203,00

Observacions


Atenció:

Cal tenir en compte les optatives específiques de cada especialitat, se n'han de cursar com a mínim 9 crèdits i les podeu trobar a: http://www.udg.edu/Portals/22/Hor%20musical(0809).doc

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0001

Sociologia de l'educació

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

D

1

3101MC0002

Teories i institucions contemporànies de l'educació

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+1,50

D

2

3101MC0003

Noves tecnologies aplicades a l'educació

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

1,50+4,50

D

2

3101MC0004

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

D

A

3101MC0005

Didàctica general

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

6,00+3,00

D

A

3101MC0006

Coneixement del medi natural, social i cultural

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

T

3,00+6,00

D

A

3101MC0106

Matemàtiques i la seva didàctica

Coneixements de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les matemàtiques.

T

3,00+3,00

D

1

3101MM0001

Llenguatge musical

Estudi teòric i pràctic dels elements necessaris per a la lectura i interpretació musicals així com els inicis en l'harmonia .

T

3,00+3,00

D

A

FJ

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0007

Bases psicopedagògiques de l'educació especial

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

T

6,00+3,00

D

A

3101MC0080

Idioma estranger i la seva didàctica (anglès)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

T

4,50+1,50

B

2

3101MC0081

Idioma estranger i la seva didàctica (francès)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

T

4,50+1,50

B

2

3101MC0082

Educació física i la seva didàctica

Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.

T

3,00+3,00

C

2

3101MC0107

Llengua i literatura i la seva didàctica (català)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió.La literatura en l'ensenyament de la llengua. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

C

1

3101MC0108

Llengua i literatura i la seva didàctica (castellà)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

T

3,00+3,00

C

1

3101MM0002

Didàctica de l'expressió musical I

Principis de l'educació musical escolar. Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. Programació i avaluació. Pràctiques docents.

T

3,00+1,50

A

1

3101MM0003

Formació vocal i auditiva

Tècniques vocals i auditives. L'exteriorització i interiorització de la melodia. Repertori.

T

1,50+3,00

A

1

3101MM0004

Història de la música i el folklore

Introducció a la Història de la Música: els fets socials, estètics i culturals que acompanyen la història de la Música. Audició i Anàlisi d'obres. Estudi dels diferents períodes i estètiques.

T

3,00+1,50

A

1

3101MM0006

Formació instrumental

Utilització de diversos intruments per la interpretació musical i l'acompanyament de cançons. Inclou, com a mínim, el treball amb els següents instruments: percussió Orff, teclat, guitarra, flauta de bec.

T

0+9,00

A

A

3101MM0010

Educació artística i la seva didàctica

Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.

OB

3,00+1,50

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101MC0008

Organització del centre escolar

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

T

3,00+1,50

C

A

3101MC0009

Pràcticum

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

T

0+32,00

E

A

3101MM0007

Didàctica de l'expressió musical II

L’assignatura Didàctica II, pretén completar la formació Didàctico-Musical en la formació del Mestre Especialista en Educació Musical, iniciada amb l’assignatura Didàctica I. Es potenciarà la relació d’aquesta assignatura amb el Pràcticum, posant en pràctica i experimentant gran part dels continguts proposats. Durant el curs 2004-05 es farà una prova pilot adaptant el programa de l’assignatura i la metodologia docent al Programa de Convergència Europea i l’implantació dels ECTS (European Credits Transfer System)

T

3,00+3,00

A

2

SO

2

3101MM0008

Formació rítmica i dansa

Elements fonamentals de la rítmica. Diferents aspectes de la dansa aplicada a l'educació bàsica. Coreografies elementals. Improvisació. Repertori.

T

1,50+3,00

A

2

SO

2

3101MM0009

Agrupacions musicals

Coneixement i discriminació dels diferents instruments i les seves agrupacions; aplicació didàctica a l'escola. Pràctica de conjunt instrumental i direcció. Repertori escolar per a diferents tipus d'organitzacions instrumentals i vocals

T

6,00+3,00

A

A

SO

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101MC0013

Educació ambiental

Fonaments, conceptes i metodologia de l'educació ambiental per a la sostenibilitat en l'àmbit escolar. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental per a la sostenibilitat. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes ecològics i socials per una educació per a la sostenibilitat.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0017

Educació per a la salut

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0019

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0020

Taller d'expressió oral

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

1

0+4,50

A

2

3101MC0024

Lògica, joc i resolució de problemes

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0025

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil

Entendre, a través de la investigació-acció i de la reflexió a partir de la pràctica, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que el potencien.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0034

Mètodes d'investigació educativa

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0037

Escola rural

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0042

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0065

Antropologia de l'educació

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0067

Educació intercultural i escola

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0074

Foniatria

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

1

3,00+1,50

A

A

3101MC0076

El missatge cristià: cristologia

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0086

Taller d'expressió escrita

Perfeccionament de la llengua escrita. Les diverses tipologies textuals. Creativitat i tallers de la llengua a l'ensenyament.

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0091

Laboratori i recursos per a l'ensenyament de les ciències

Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.

1

3,00+1,50

A

2

3101MC0099

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació primària

Anàlisi dels recursos informàtics des d'una perspectiva didàctica. Aplicació curricular en les diferents àrees de primària

1

1,50+3,00

A

2

3101MC0100

La comprensió lectora

Didàctica de la lectura: la lectura com a instrument per a l'aprenentatge i la lectura com a plaer. Tipologia d'activitats per alumnes de primària

1

3,00+1,50

A

1

3101MC0105

Educació estètica i vida quotidiana

El concepte actual d'estètica: identitat, diferències i vida quotidiana. Les relacions entre valors ètics i estètics en la societat actual. Aproximacions a la lectura, valoració i comprensió artística de l'entorn i les imatges. Actituds en l'educació estètica: crítica, tolerància i pluralisme

1

3,00+1,50

A

2

3101MM0014

La música en l'educació especial

El ritme,el so, la melodia, la música -en definitiva- poden proporcionar recursos valuosos per a desenvolupar i millorar la psicomotricitat, la percepció, el llenguatge, l'atenció, etc. a les persones amb necessitats educatives especials.

1

3,00+1,50

A

2

3101MM0015

Direcció coral

Facilitar el paràmetres principals que remetin als alumnes, adquirir aquells coneixements indispensables per poder dirigir una formació coral, com poden ser el gest, la tècnica vocal, el repertori bàsic, utilitzant la pràctica com a eix central del treball

1

3,00+1,50

A

A

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101ES0021

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

1

3,00+1,50

A

2

3101PE0044

Organització de centres educatius

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

1

3,00+1,50

A

1

3101PP0036

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0037

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

1

4,50+1,50

A

1

3101PP0038

Psicologia de la personalitat

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

1

4,50+1,50

A

2

3101PP0040

Psicologia social

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Comportament col·lectiu.

1

4,50+1,50

A

2