Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Educació Social, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

39,00

15,00

4,50

8,00

0

66,50

Primer

2

30,00

15,00

9,00

8,00

0

62,00

Primer

3

33,00

21,00

13,50

4,00

0

71,50

Primer

Total

102,00

51,00

27,00

20,00

0

200,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101ES0001

Noves tecnologies aplicades a l’educació

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les seves diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i àudiovisuals. Les noves tecnologies aplicades a la búsqueda de documentació i informació.

T

1,50+4,50

A

1

3101ES0002

Sociologia i antropologia social

Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i jurídico-polítics. Grups ètnics i culturals a Espanya. Marginació social.

T

4,50+1,50

A

2

3101ES0003

Didàctica general

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació Social (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).

T

6,00+3,00

A

A

3101ES0004

Educació permanent

Principis de l’educació permanent. Treball, oci i educació. Desenvolupament, comunitari i educació permanent. Estratègies d’educació permanent. L’educació com a procés continuat i permanent d’acord amb les noves necessitats socials de la població. Experiències actuals d’Educació Permanent d’Adults amb diferents col·lectius. Models institucionals i curriculars. Paper de l’educador i l’educadora social en aquest àmbit d’intervenció.

T

6,00+3,00

A

A

3101ES0005

Programes d'animació sociocultural

Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.

T

6,00+3,00

A

A

3101ES0012

Introducció als àmbits de l'educació social

Concepte i fonaments de l’educació social. La dimensió social del fet educatiu: socialització, comunicació i grup en l’educació. L’educació social en relació amb l’educació formal, no formal i informal. Les figures educatives que intervenen en l’educació social. Els àmbits d’intervenció de l’educador social. Sectors, institucions, funcions i tasques pròpies de l’educador/a social en els diferents àmbits d’intervenció.

OB

4,50+1,50

A

1

3101ES0013

Bases metodològiques de la investigació educativa

Teoria del coneixement científic en educació. Paradigmes d’investigació educativa. Investigació educativa en el camp de l’educació social. Les etapes del procés d’investigació educativa. Mètodes d’investigació educativa des de les diferents perspectives epistemològiques. Paper dels diferents mètodes en la investigació en el camp de l’educació social. Investigació avaluativa i investigació-acció. Fonaments d’estadística aplicada. Aspectes ètics implicats en la investigació educativa.

OB

6,00+3,00

A

A

FJ

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101ES0006

Teories i institucions contemporànies de l'educació

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica de l'educació. L’educació no formal. Anàlisi interdisciplinar dels factors que influeixen en el desenvolupament de l’educació. El pensament sociopolític contemporani i les repercussions en les discursos i les pràctiques educatives en el nostre context.

T

4,50+1,50

A

2

3101ES0007

Psicologia social i de les organitzacions

Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions educatives.

T

4,50+1,50

A

2

3101ES0008

Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social

Problemes fonamentals de desadaptació social Estratègies d'intervenció. La intervenció educativa com a estratègia fonamental.

T

6,00+3,00

A

A

3101ES0009

Psicologia del desenvolupament

Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la vellesa.

T

6,00+3,00

A

A

3101ES0014

Fonaments institucionals, administratius i legals de l'educació social

Principals disposicions legislatives en el camp de l’Educació Social. Els seus fonaments a la Constitució, i desenvolupament a les normatives legals del nostre context. Estructura administrativa i institucional dels diferents àmbits d’intervenció de l’educació social. La funció de l’educador/a social a la societat contemporània des de la perspectiva legal: responsabilitat social i professional.

OB

4,50+1,50

A

1

3101ES0015

Intervenció educativa en el camp de les discapacitats

Les discapacitats en la societat actual. Barreres arquitectòniques i barreres socials. Principis de normalització i d’integració. Les persones amb discapacitats sensorials, motòriques, psíquiques i psicòtico-comportamentals: persones amb problemes de salut mental: característiques diferencials, necessitats d’intervenció i orientacions per l’acció educativa amb aquests col·lectius. Diferents serveis i projectes on es treballa amb aquests col·lectius. El paper de l’educador/a social en relació als altres professionals en els entorns de treball amb persones amb discapacitats. Noves discapacitats en la societat contemporània associades a diferents condicions: envelliment, sida...

OB

6,00+3,00

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101ES0010

Pràcticum: pràctiques en una institució d'educació social

Conjunt integrat de pràctiques educatives que posin en contacte l’alumne amb la realitat educativa. Observació i intervenció educativa en centres, projectes i programes d’Educació Social. Participació en les dinàmiques professionals del centre. Elaboració d’un diari de camp amb les reflexions sobre la seva pràctica professional com educador/a social.

T

0+27,00

A

1

3101ES0011

Treball pràcticum

Elaboració i presentació d’un treball escrit individual a partir dels continguts rebuts al llarg dels estudis, i relacionat amb l’estada de pràcticum o un àmbit d’intervenció de l’educador social.

T

0+6,00

A

2

3101ES0016

Organització i gestió de centres i projectes educatius

Les principals teories de l’organització i la seva aplicació a l’organització educativa i social. Característiques específiques de les organitzacions de l’educació social en relació amb altres camps. L’estructura de l’organització. Capital físic, humà i social. Diferents formes d’organització segons el tipus d’agent social. Coordinació d’equips. Principis i funcions de la gestió d’una institució. Coneixement bàsic de l’organització escolar en el marc del sistema educatiu.

OB

6,00+3,00

A

2

3101ES0017

Educació social i salut comunitària

Concepte i determinants de la salut. Promoció de la salut, educació i intervencions comunitàries. Programes i activitats específiques des de l’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social. Alcoholisme, tabaquisme i altres drogodependències: la intervenció educativa des de la prevenció i el tractament. Comportaments sexuals de risc i les malalties de transmissió sexual. Bases d’higiene i de primers auxilis. Alimentació i nutrició: intervenció educativa per l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.

OB

4,50+1,50

A

2

3101ES0018

Anàlisi de la pràctica professional de l'educador social

Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L'educador social en el marc organitzatiu i institucional en el que treballa. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius.Aspectes ètics de la intervenció professional.

OB

1,50+4,50

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101ES0023

Orientació i formació laboral

1

3,00+1,50

A

2

3101ES0029

Programes de transició de joves a la vida activa

Programes i experiències de transició a la vida activa dirigits a adolescents i joves en els sistemes formals i no formals. Programes de Garantia Social. Programes de Transició al Treball.Escoles Taller... Modalitats organitzatives i curriculars. Paper de l’Educador/a Social en el sistema educatiu formal. Disseny, elaboració i avaluació de Programes de Transició.

1

3,00+1,50

A

2

3101ES0031

Elaboració de projectes en educació social

L'edició del projecte com a instrument bàsic per dissenyar, concretar, proposar, iniciar i executar qualsevol experiència educativa. El projecte com a encàrrec social i formalització de les polítiques socials. Tipologies de projectes d’acord amb les característiques de les institucions. Diferents aspectes de l’elaboració i disseny formal de projectes en el camp educatiu i social.

1

1,50+3,00

A

2

3101ES0039

L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció de l'educador/a social

Conèixer els objectius, continguts i recursos de l'activitat física i l'esport que permetin utilitzar-los com a eina preventiva i rehabilitadora aplicada a diferents col·lectius. Adquirir actituds favorables envers una concepció educativa que valori l’activitat física com a recurs pedagògic d'intervenció socioeducativa.

1

3,00+1,50

A

2

3101ES0042

Ètica i deontologia professional de l'educador/a social

L'ètica de la intervenció social. Ètica aplicada. El respecte dels drets individuals i col·lectius en la intervenció educativa. Deontologia professional. Coneixements de diferents codis deontològics de professionals que intervenen en el camp social. El codi deontològic de l'educador/a social. Autonomia i paternalisme. Secret professional i confidencialitat. Avaluacions i teràpies coercitives. Ètica i investigació educativa. Ètica i inter-moralitat. Conflictes ètics. Ètica dialògica.

1

3,00+1,50

A

2

3101ES0043

Psicopatologia per educadors

trastorns mentals en diferents etapes de la vida.Demències i addiccions. Descripció, classificaió, etiologia.

1

3,00+1,50

A

2