Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Pedagogia, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

0

0

0

0

0

0

Segon

60,00

30,00

18,00

12,00

0

120,00

Total

60,00

30,00

18,00

12,00

0

120,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101PE0001

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum

Processos d’elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d’innovació. Estratègies en la innovació didàctica.

T

4,50+1,50

A

1

3101PE0002

Economia de l'educació

Anàlisi econòmica dels sistemes educatius. Models de finançament, costos i beneficis. Educació, ocupació i ingressos. Eficiència i Equitat.

T

4,50+1,50

A

1

3101PE0006

Pedagogia social

Àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’aprenentatge social.

T

4,50+1,50

A

2

3101PE0007

Política i legislació educativa

El marc jurídic del sistema educatiu. Planificació del sistema educatiu.

T

4,50+1,50

A

1

3101PE0010

Àmbits d'intervenció de la pedagogia en la societat contemporània

Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia

OB

4,50+1,50

A

1

3101PE0014

Participació i treball en equip a les institucions educatives

La comunicació a les organitzacions: naturalesa, modalitats, condicionants. El sistema de relacions: clima i cultura. Participació en la gestió institucional i nivell d’autonomia institucional. Presa de decisions: fases, models, estils. La innovació i la presa de decisions: resistències al canvi. El treball en equip i la seva influència en el grup. Anàlisi i tractament de problemes i conflictes.

OB

1,50+4,50

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101PE0003

Educació comparada

Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives.

T

4,50+1,50

A

2

3101PE0004

Avaluació de programes, centres i professors

Paradigmes d’avaluació. Elaboració d’instruments d’avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració d’informes.

T

4,50+1,50

A

2

3101PE0005

Formació i actualització de la funció pedagògica

Models de formació.Estratègies d’actualització. Domini de destreses.

T

4,50+1,50

A

2

3101PE0008

Pràcticum en institucions educatives

Conjunt integrat de pràctiques encaminades a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció d’institucions i sistemes educatius

T

0+12,00

A

1

3101PE0009

Treball de pràcticum

Treball de reflexió, disseny i justificació d’intervencions, elaboració de recursos, proposta d’innovacions... referit a l’estada en pràcticum en una institució educativa.

T

0+6,00

A

2

3101PE0013

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials

L’acció educativa com a referent de l’organització i direcció de centres. Tipologies d’organitzacions educatives. Projecte institucional i direcció. Principis de gestió d’una institució educativa. La funció directiva en una institució educativa: naturalesa, concepte i necessitat.El lideratge i el canvi en els centres educatius. Teories i models directius: la direcció participativa. Dimensions tècnica, sociocomunicacional i personal de la direcció. Rols, tasques i competències directives. L’estil de direcció.

OB

1,50+4,50

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101PE0011

Història de l'educació

L’assignatura pretén ser una contribució a la formació del pedagog/a, per la qual cosa s’estudiarà la Història de l’Educació i de la Pedagogia. El període històric que emmarcarà els continguts anirà des de la Modernitat fins al present i s’atendrà especialment a: • Conèixer algunes de les idees, institucions i pedagogs més rellevants • Realitzar interpretacions i recerques sobre les respostes pedagògico-educatives a les preguntes i problemes de cada moment històric • Valorar la Història com a eina per a la pedagogia del segle XXI

2

4,50+1,50

A

2

3101PE0012

Investigació educativa

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

2

3,00+3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101PE0024

Educació en el lleure

El temps lliure com a factor de canvi personal i social. El temps lliure com a espai educatiu i cultural. El paper del pedagog en l’àmbit del temps lliure: de l’anàlisi de la realitat social a la concreció de programes, serveis i iniciatives en el temps lliure. Coneixement de la realitat actual. Anàlisi i avaluació de programes, serveis i iniciatives en el temps lliure.

2

3,00+1,50

A

2

3101PE0027

Interculturalitat i pedagogia

Assignatura de caràcter teòrico-pràctic a l'entorn de la diversitat cultural i la pedagogia. Reflexió sobre aquesta realitat i els plantejaments teòrics que ha suscitat. Estudi de plans d'immigració i ciutadania. Aproximació a diferents àmbits d'intervenció socio-educativa. Redacció d'un programa d'intervenció.

2

3,00+1,50

A

2

3101PE0030

Els serveis educatius en l'àmbit dels ens locals

Una aproximació al sector professional vinculat als serveis educatius d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Una visió desde la teòrica i un anàlisi de la pràctica real existent en les nostres comarques. L'assignatura vol mostrar desde la reflexió, la lectura i la pràctica un possible futur professional als estudiants de pedagogia que passa per treballar la Educació fora de l'Escola però dins l'ambit local. Es treballarà a partir de classes magistrals, comentaris de text, visites a serveis i sessions amb ponents convidats.

2

3,00+1,50

A

1

3101PE0033

Promoció d'iniciatives d'empreses i organitzacions en el camp educatiu i social

Bases per l'estudi de viabilitat d'una iniciativa de creació d'un servei educatiu i social. Formes jurídiques per a la institucionalització i legalització d'una organització: sector privat, associatiu, públic. Els serveis delegats o contractats amb l'administració pública. Iniciatives socials del tercer sector o sistema

2

3,00+1,50

A

2

3101PE0044

Organització de centres educatius

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

2

3,00+1,50

A

1