Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Psicopedagogia, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

42,00

4,50

4,50

9,00

0

60,00

Segon

5

30,00

13,50

13,50

3,00

0

60,00

Segon

Total

72,00

18,00

18,00

12,00

0

120,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101PP0001

Diagnòstic en educació

Diagnòstic en educació i avaluació curricular. Els principis i variables del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Tècniques i recursos del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Diagnòstic i intervenció dels processos cognitius i dels processos emocionals.

T

4,50+1,50

A

1

3101PP0002

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum

Disseny, desenvolupament i innovació curricular. Processos d’elaboració dels currículums. Mètodes, estratègies i mitjans d’ensenyament. Estratègies d’adaptació curricular a diferents situacions socials i personals.

T

4,50+1,50

A

1

3101PP0003

Educació especial

Educació especial. Tractament educatiu de les necessitats educatives especials. Estratègies i processos d’integració. Àmbits específics d’intervenció. Integració escolar i social. Sistemes i experiències d’integració. La recuperació escolar.

T

4,50+1,50

A

2

3101PP0005

Intervenció psicopedagògica en els trastorns de desenvolupament

L’assignatura aborda el tema de la intervenció psicopedagògica en col.lectius amb necessitats educatives específiques relacionades amb el retard mental, la discapacitat auditiva, visual, motriu i els trastorns generalitzats del desenvolupament. Pretén oferir als estudiants els elements conceptuals i metodològics per a portar a terme l’avaluació i la identificació de necessitats educatives, l’orientació i l’assessorament a professors i famílies i a dissenyar la proposta educativa més adequada a les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament. L’assignatura es desenvolupa a partir de cinc temes. En el primer s’aborden els aspectes comuns en la intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament. En els temes restants es consideren els aspectes o factors específics derivats de les característiques i necessitats de cadascun d’aquests col.lectius.

T

4,50+1,50

A

1

3101PP0007

Models d’orientació i d’intervenció psicopedagògica

Conceptualització de l'orientació i la intervenció psicopedagògica. Models d'orientació i d'intervenció psicoeducativa. Tècniques d'intervenció cogntiva i emocional. Procés d'intervenció psicopedagògica

T

4,50+1,50

A

2

3101PP0008

Orientació professional

Interacció entre el desenvolupament professional, acadèmic i personal/social. Principis, fonaments i necessitats d’orientació. Programes i sistemes d’orientació personal, acadèmica i professional en funció de la psicopedagogia diferencial. Problemàtica sociolaboral i accions d’orientació per a la transició escola-treball.

T

4,50+1,50

A

1

3101PP0009

Psicologia de la instrucció

Psicologia de la instrucció. Educació, desenvolupament i aprenentatge escolar. Condicionaments intrapersonals i interpersonals de l’aprenentatge escolar. Diferències individuals i motivacions, interessos i capacitats d’aprenentatge. Processos d’aprenentatge i estructura dels continguts d’ensenyament.

T

4,50+1,50

A

2

3101PP0014

Relacions interpersonals i treball col·laboratiu

L'assessorament en col·laboració i el treball en xarxa. Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el marc d’un equip d’intervenció extern, en la relació amb l'equip de centre i en el sí d’un equip docent. Assessorament a la dinàmica de grups a l’aula, a l’escola i a les institucions.

OB

3,00+1,50

A

2

3101PP0036

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

OP

4,50+1,50

A

1

3101PP0037

Processos psicològics bàsics

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

OP

4,50+1,50

A

1

3101PP0038

Psicologia de la personalitat

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

OP

4,50+1,50

A

2

3101PP0040

Psicologia social

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Comportament col·lectiu.

OP

4,50+1,50

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3101PP0004

Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica

Concepte de dificultats d'aprenentatge. Característiques i etiologia de les principals dificultats d'aprenentatge. Intervenció específica en les diferents dificultats d'aprenentatge.

T

4,50+1,50

A

1

3101PP0006

Mètodes d'investigació en educació

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats educatives. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

T

3,00+3,00

A

1

3101PP0010

Pràcticum

Conjunt integrat de pràctiques que proporcionin experiència directa sobre diversos aspectes de la intervenció psicopedagògica.

T

0+18,00

A

A

3101PP0011

Intervenció psicopedagògica, família i entorn social

Societat de la informació. El paper de la família i l'entorn social en l'educació. Intervenció en famílies. Influència educativa dels mitjans de comunicació. Projectes educatius de ciutat.

OB

3,00+1,50

A

2

3101PP0012

Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral i escrita

La llengua com a instrument per a l'aprenentatge i com a eina bàsica de relació humana. Criteris didàctics que guien la intervenció en l'ensenyament i l'aprenentatge de les quatre habilitats lingüístiques. Aspectes metodològics i consecució dels objectius generals de l'àrea. Paper de l'avaluació.

OB

3,00+1,50

A

2

3101PP0013

La intervenció psicopedagògica en contextos multiculturals

Multiculturalitat i educació. Escolarització i plurilingüisme. Enfocaments teòrics i concrecions curriculars per atendre la diversitat lingüística i cultural.

OB

3,00+1,50

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101PP0016

Anàlisi de les pràctiques educatives

Del currículum prescrit al currículum en acció. Àmbits de configuració de les pràctiques educatives escolars. Interacció. Interactivitat i formes d'organització conjunta. Anàlisi de les pràctiques educatives i estratègies d'intervenció.

2

3,00+1,50

A

1

3101PP0021

Clima i control als instituts d'educació secundària

2

3,00+1,50

A

1

SO

2

3101PP0022

Intervenció psicopedagògica en els àmbits educatius no formals

Psicopedagogia i mitjans de comunicació. Intervenció psicopedagògica en grups de joves amb disfuncionalitats socials i culturals. La psicopedagogia de la gent gran.

2

3,00+1,50

A

1

3101PP0027

Atenció a la diversitat a l'educació secundària obligatòria

Atenció a la diversitat en la nova ordenació del sistema educatiu. L'avaluació de necessitats educatives a l'ESO pel que fa centre i aula i resposta educativa. La diversitat i el currículum a l'ESO: àrees curriculars, eixos transversals, crèdits, agrupaments... Estratègies didacticometodològiques per a l'atenció a la diversitat a l'ESO.Noves perspectives i camins davant del tomb que representava la LOCE i el que suposa la moratòria de dos anys aprovada per l'actual executiu.

2

3,00+1,50

A

2

3101PP0030

Psicologia dels grups

Estructura, processos i dinàmiques dels grups. Relacions intergrupals. Estratègies d'intervenció grupal

2

3,00+1,50

A

1

3101PP0032

Característiques psicopedagògiques de les diferents etapes educatives

2

3,00+1,50

A

2

3101PP0044

Didàctica general

2

4,50+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3101PP0045

Organització del centre escolar

2

3,00+1,50

A

2

3101PP0046

Psicologia de l'educació

2

3,00+1,50

A

2