Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Filosofia, pla d'estudis de 1998

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

36,00

12,00

12,00

0

0

60,00

Primer

2

24,00

9,00

18,00

9,00

0

60,00

Primer

3

24,00

9,00

18,00

9,00

0

60,00

Primer

Total

84,00

30,00

48,00

18,00

0

180,00

Segon

4

36,00

0

18,00

6,00

0

60,00

Segon

5

24,00

6,00

24,00

6,00

0

60,00

Segon

Total

60,00

6,00

42,00

12,00

0

120,00

Total

Total

144,00

36,00

90,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3102AF0002

Tècniques d'expressió oral i escrita

Aprofundiment en la lectura crítica, l’escriptura i l’expressió oral a través d’un treball fonamentalment pràctic.

OB

6,00+6,00

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3102FL0006

Teoria del coneixement

Anàlisi del coneixement humà i les seves diferents objectivacions.

T

9,00+3,00

A

A

SE

A

3102FL0007

Filosofia del llenguatge

Examen de les teories sobre el llenguatge i les seves implicacions filosòfiques

T

9,00+3,00

A

A

SE

A

3102FL0020

El pensament contemporani

Filosofia, ciència i societat en l'edat contemporània

OB

6,00+3,00

A

A

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3102FL0008

Metafísica I

Introducció sistemàtica als problemes fonamentals en la metafísica contemporània

T

4,50+1,50

A

1

3102FL0009

Metafísica II

El problema del món extern en l'Empirisme clàssic

T

4,50+1,50

A

2

3102FL0010

Filosofia de la ciència I

El curs es divideix en una part dedicada a metodologia i epistemologia de la ciència i una altra part dedicada a les principals concepcions sobre la ciència i les teories científiques. L'àmbit d'estudi serà bàsicament la filosofia de la ciència empírica del segle XX.

T

4,50+1,50

A

1

3102FL0011

Filosofia de la ciència II

Introducció a les diferents concepcions contemporànies de la ciència.

T

4,50+1,50

A

2

3102FL0012

Corrents actuals de la filosofia I

Anàlisi dels principals corrents de la filosofia contemporània

T

4,50+1,50

A

1

3102FL0013

Corrents actuals de la filosofia II

Anàlisi de les principals tendències filosòfiques contemporànies.

T

4,50+1,50

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3102FL0014

Filosofia política I

Aquesta assignatura vol ser una introducció a la filosofia política. L’objectiu és mostrar en quin sentit constitueix una disciplina específica pel que fa als problemes que aborda i també pel que fa a la manera d’abordar-los. Per tal d’assolir aquest objectiu ens endinsarem en textos clàssics i en textos recents del pensament polític. D’aquesta manera, quedarà palesa la permanència de les qüestions que tracta la filosofia política i ens podrem fer una idea de les seves funcions i aspiracions.

T

4,50+1,50

A

1

3102FL0015

Filosofia política II

Anàlisi d'algunes de les problemàtiques més actuals de la filosofia política.

T

4,50+1,50

A

2

3102FL0016

Estètica I

Teoria i fonaments de les arts

T

4,50+1,50

A

1

3102FL0017

Estètica II

Teoria i fonaments de les arts

T

4,50+1,50

A

2

3102FL0018

Comentari de textos filosòfics

Anàlisi de la segona etapa del pensament de Wittgenstein

OB

0+6,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3102FF0062

Literatura universal

1

4,50+1,50

A

2

B

2

SO

2

3102PC0004

Cultura audiovisual

Introducció a la cultura audiovisual, al coneixement mitjançant les imatgtes i a les mutacions que viu aquesta cultura amb la irrupció de la teconologia digital.

1

3,00+3,00

A

1

SO

2

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

1

3,00+1,50

A

2

3102FF0071

Literatura comparada: Shakespeare i el cinema

Estudi de la producció cinematogràfica realitzada a partir de les obres de teatre de Shakespeare.

2

4,50+1,50

A

2

3102FL0037

Lectura de textos filosòfics I: Leibniz

Estudi de la filosofia de Leibniz

2

3,00+3,00

A

1

3102FL0074

Seminari de metafísica II

1. Introducció al problema dels universals. 2. Introducció al problema de la identitat personal.

2

3,00+3,00

A

2

3102FL0110

Filosofia i educació I: recursos didàctics

Presentació i anàlisi dels diferents recursos didàctics disponibles per a l'ensenyament de la filosofia

2

3,00+3,00

A

2

SO

2

3102FL0129

Seminari de filosofia política II: temes de biopolítica

Anàlisi d'algunes de les problemàtiques més actuals de la filosofia política.

2

3,00+3,00

A

2

3102FL0130

Temes de filosofia contemporània III: totalitarisme al món contemporani

2

3,00+3,00

A

1

3102FL0131

Temes de filosofia antiga IV: Aristòtil

2

3,00+3,00

A

1

3102FL0132

Seminari de filosofia de la ciència I: espai, temps i moviment en la cosmologia contemporània

2

3,00+3,00

A

1

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3102GE0006

Geografia de Catalunya

L'objectiu de l'assignatura és conèixer Catalunya des d'una perspectiva geogràfica. Es tracta d'estudiar la complexitat del medi físic i de les activitats humanes que s'hi desenvolupen, tant la seva evolució com la situació actual: població i poblament, activitats econòmiques, estructura territorial funcional i político-administrativa.

1

4,50+0

A

1

3102GE0015

Geografia urbana

Conèixer els principis teòrics i metodològics de la geografia urbana, incidint en el concepte de ciutat Moderna -des dels seus molt diversos vessants, econòmic, polític, sociològic, estètic,...- i en l'anàlisi de l'estructura de la ciutat

1

6,00+3,00

A

A

3108100054

Anàlisi cultural turística

Estudi de l'herència sociocultural. Anàlisi i valoració dels usos pel desenvolupament turístic

1

3,00+1,50

A

1

3102FC0002

Sintaxi catalana I

Formació bàsica en la descripció de la llengua catalana. Teoria i pràctica del català.

6,00+3,00

A

A

3102FC0003

Literatura catalana I (contemporània)

Estudi històric de la literatura catalana dels segles XIX i XX

6,00+3,00

A

A

3102FC0004

Literatura catalana II (medieval)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments autors i obres de la literatura catalana medieval

6,00+3,00

A

A

3102FC0012

Fonètica, fonologia i morfologia catalanes

Formació bàsica en la descripció de la llengua catalana en la seva vessant fonètica, fonològica i morfològica.

3,00+6,00

A

A

3102FC0013

Literatura catalana III (moderna)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'edat moderna.

6,00+3,00

A

A

3102FF0008

Introducció a la filologia romànica

Estudi de la filologia romànica: història, corrents i mètodes.

4,50+1,50

A

1

SO

2

3102FF0010

Lingüística

Bases teòriques generals per a l'estudi de les llengües

4,50+4,50

A

A

3102FF0017

Literatura romànica medieval

Estudi històric general dels principals períodes, autors, obres i temes de la literatura romànica medieval

6,00+3,00

A

A

SO

A

3102FF0019

Llengua i literatura italianes

Formació bàsica en la descripció i evolució d’una segona llengua escollida per l’alumne entre les establertes per la Universitat en el pla d’estudis. Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la seva literatura.

9,00+3,00

A

A

3102FF0020

Llatí

Estudi de la llengua i la literatura llatines.

4,50+4,50

A

A

3102FF0025

Teoria de la literatura

Estudi general, transhistòric i transnacional del fenomen literari, amb especial atenció al caràcter específic del llenguatge literari, a la constitució dels texts literaris, a les disciplines d'anàlisi d'aquest àmbit i a les característiques bàsiques dels gèneres que conformen la producció literària.

4,50+4,50

A

A

3102FH0001

Sintaxi espanyola I

Formació bàsica en la descripció de la llengua espanyola. Teoria i pràctica de l’espanyol.

6,00+3,00

A

A

3102FH0002

Literatura espanyola I (contemporània)

En este curso se estudiarán de manera diacrónica los cambios de la literatura española, desde el siglo XVIII hasta el XX, enfatizando los aspectos más significativos de la cultura en España en los distintos períodos, viendo las obras literarias como reflejo de las ideas socio-políticas y estéticas de cada momento. En España la cultura de estos tres siglos se caracteriza por una fuerza bifronte que define las tensiones desde la Ilustración hasta el presente: el apego a la tradición frente a la voluntad progresista de avanzar hacia la modernidad. La asignatura anual se dividirá en dos partes coincidiendo con los dos semestres naturales del año académico. En el primero se estudiarán los siglos XVIII y XIX y en el segundo, el XX.

6,00+3,00

A

A

3102FH0003

Gramàtica històrica espanyola I

Formació bàsica en la descripció de la llengua espanyola. Teoria i pràctica de l’espanyol: composició

4,50+4,50

A

A

3102FH0004

Literatura espanyola II (medieval)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura espanyola.

6,00+3,00

A

A

3102FH0013

Fonètica, fonologia i morfologia espanyoles

Formació bàsica en la descripció de la llengua espanyola en la seva vessant fonètica, fonològica i morfològica

3,00+6,00

A

A

3102FH0014

Literatura espanyola III (Segle d'Or)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura espanyola

6,00+3,00

A

A

3102GE0005

Geografia general d'Espanya

Estudi dels principals elements geográfics, dels paisatges físics, humans i territorials d'Espanya, d'acord amb les diferents estructures regionals

4,50+0

A

1

3102GE0007

Pràcticum de geografia de Catalunya

Estudi d'un territori de Catalunya a partir d'una sortida de camp i la realització d'una memòria que analitzi les característiques i dinàmiques espacials que s'hi produeixen. Aquesta memòria es farà en petits grups, per escrit i amb una exposició oral a classe.

0+4,50

A

2

3102GE0016

Geografia rural

Presentació dels mètodes i dels principis de la geografia rural, emmarcant el tema rural dins de les societats contemporànies

6,00+3,00

A

A

3102GE0017

Geografia física dels paisatges litorals

L'assignatura ofereix un aprofundiment en el coneixement del paisatge litoral. Es presenten els factors i els elements biofísics i socioeconòmics que condicionen aquest tipus de paisatge junt amb la problemàtica mediambiental de l'espai litoral.

3,00+3,00

A

2

3102HA0009

Conservació i gestió del patrimoni

Introducció al coneixement dels processos materials i del procediments tècnics de creació i conservació de les obres d'art.

3,00+3,00

A

2

SO

2

3102HA0011

Historiografia i mètodes de la història de l'art

Les explicacions històriques de la producció artística i els diversos enfocaments que permeten el seu estudi.

3,00+3,00

A

1

3102HA0014

Art antic i medieval a Catalunya

Estudi general de la història de l'art a Catalunya des del món antic fins a la fi de l'època medieval.

6,00+6,00

A

A

3102HA0015

Introducció a la museologia

Estudi general dels fonaments i tècniques per a la conservació, gestió i difusió del patrimoni artístic.

6,00+6,00

A

A

3102HI0005

Història contemporània

Anàlisi del període 1789-1945, des de diversos punts de vista, especialment creences, ideologies, política, economia, relacions internacionals, vida quotidiana i fonts disponibles.

9,00+3,00

A

A

3102HI0006

Història moderna d'Espanya

Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l'Edat Moderna, amb especial referència a l'Historia de España

3,00+3,00

A

1

3102HI0007

Història contemporània d'Espanya

Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l'Edat Contemporània, amb especial referència a la Historia Contemporània d'Espanya

3,00+3,00

A

2

SO

2

3102HI0008

Història medieval II

Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat mitjana, amb especial referència a la història medieval d’Espanya.

3,00+3,00

A

2

3102HI0011

Història econòmica

Introducció a l’estudi històric dels fenòmens socioeconòmics. L'objectiu de la matèria és iniciar l'alumnat en la problemàtica que es deriva de l'anàlisi històrica de les relacions entre la població humana i els recursos materials. Cada tema combina l'exposició de "problemes" d'història, amb la reflexió sobre determinades nocions, i la presentació del debat historiogràfic entorn de fenòmens o processos històrics especialment rellevants.

4,50+1,50

A

1

3102FC0005

Sintaxi catalana II

Descripció de les relacions sintàctiques i semàntiques que s'estableixen en les oracions simples.

2

3,00+3,00

A

2

3102FC0006

Fonologia i morfologia catalanes

Descripció detallada i científica de la fonologia i morfologia del català.

2

3,00+3,00

A

1

3102FC0007

Història social de la llengua catalana

Estudi diacrònic de la llengua catalana.

2

3,00+3,00

A

2

3102FC0008

Història de la llengua literària

Anàlisi dels models de llengua prescrits i elaborats durant els segles XIX i XX.

2

3,00+3,00

A

2

3102FC0009

Literatura catalana del segle XX

Continuació de l'estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana.

2

6,00+0

A

1

SO

2

3102FC0010

Obres literàries de l'edat moderna

Continuació del estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana.

2

0+6,00

A

1

3102FC0011

Literatura i cultura a la Corona d'Aragó

Continuació del estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana.

2

4,50+1,50

A

2

3102FC0014

Comentari filològic de textos

Iniciació pràctica a l'exercici del comentari filològic de textos catalans de diferents èpoques, estils i naturalesa

2

0+6,00

A

2

SO

2

3102FC0016

La llengua catalana en el segle XX

2

4,50+1,50

A

2

3102FC0033

Narrativa catalana del segle XX: conte

Estudi de l'evolució interna del conte des del Modernisme fins a l'actualitat a partir de la lectura, anàlisi crítica i contextualització històrica d'una selecció representativa d'obres.

2

4,50+1,50

A

1

3102FC0041

Ortologia i ortofonia

2

4,50+1,50

A

1

3102FF0005

Història de la literatura italiana: autors

Estudi monogràfic d'alguns dels grans autors de la literatura italiana

2

4,50+1,50

A

1

3102FF0007

Història de la llengua italiana

Estudi dels textos i dels aspectes socials i culturals més representatius del desenvolupament històric de la llengua italiana

2

4,50+1,50

A

1

3102FF0021

Llengua italiana II

Aprofundiment en l'estudi de la llengua italiana, amb l'aplicació escrita i oral de les seves funcions.

2

4,50+1,50

A

1

3102FF0027

Teoria de la poesia

Anàlisi del elements constituents i l'estructura de la poesia

2

4,50+1,50

A

2

3102FF0053

Llengua francesa III

2

4,50+1,50

A

1

SO

2

3102FF0054

Seminari de Lingüística: Aproximació a les Llengües d'Àfrica i a les Llengües d'Àsia

Estudi d'alguns temes de gramàtica i de lèxic relacionats amb les llengües d'Àfrica i les llengües d'Àsia.

2

4,50+1,50

A

1

3102FF0059

Literatura francesa III

2

3,00+3,00

A

1

3102FF0060

Història de la llengua francesa

2

4,50+1,50

A

2

3102FF0070

Autors de literatura llatina I: Virgili

2

4,50+1,50

A

1

3102FH0005

Fonètica i fonologia espanyola

Descripció detallada i científica de la llengua espanyola

2

3,00+3,00

A

1

3102FH0006

Literatura hispanoamericana

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura hispanoamericana

2

9,00+3,00

A

A

3102FH0007

Gramàtica històrica espanyola II

Estudi diacrònic de la llengua espanyola: morfologia i sintaxi històriques

2

3,00+3,00

A

1

3102FH0008

Literatura espanyola contemporània

En este curso se estudiarán obras de la literatura española, consideradas ya clásicos del siglo XX. La selección busca plantear al alumno la pregunta ¿por qué se escribe? Las posibles respuestas (volcar contenidos intelectuales, autoconocimiento, catarsis emocional, denuncia social, etc.), se ejemplificaran con los títulos elegidos. Simultáneamente se hará un recorrido diacrónico por los distintos períodos de la literatura española del siglo XX (Modernismo, Grupo del 27, tremendismo de posguerra, etc.) repasando los aspectos más significativos de la cultura en cada uno de ellos, para ver las obras literarias como reflejo de las ideas socio-políticas y estéticas, a la vez que como respuesta de una motivación personal del autor.

2

3,00+3,00

A

2

3102FH0009

Literatura espanyola del Segle d'Or

Continuació de l'estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura espanyola

2

3,00+3,00

A

2

3102FH0010

Literatura espanyola medieval

Continuació de l'estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments autors i obres de la literatura espanyola

2

3,00+3,00

A

2

3102FH0011

Sintaxi espanyola II

Descripció detallada i científica de la llengua espanyola

2

3,00+3,00

A

1

3102FH0012

Història social de la llengua espanyola

Estudi diacrònic de la llengua espanyola

2

3,00+3,00

A

1

SO

1

3102FH0048

Problemes de sintaxi espanyola

Descripció detallada d'alguns aspectes de la sintaxi de la llengua espanyola. L'análisi d'aquests fenòmens gramaticals contribueix a entendre la caracterització de l'espanyol com a llengua romànica, facilita la comparació amb altres llengües i permet relacionar l'estudi d'una llengua en particular amb la teoria lingüística general.

2

4,50+1,50

A

1

3102FH0056

L'espanyol d'Amèrica

Estudi de les variants lingüístiques que constitueixen l'espanyol d'Amèrica des dels orígens fins l'actualitat

2

4,50+1,50

A

2

3102FH0069

Edició de textos i crítica textual

Introducció a l'estudi dels procediments i tècniques d'edició de textos i de estudi de manuscrits medievals i textos impresos adients per l'història de la literatura.

2

3,00+3,00

A

2

3102FH0083

Estudi monogràfic d'un escriptor, una obra o gènere literari: Federico García Lorca

En este curso se estudiarán obras de Federico García Lorca, miembro del grupo poético del 27, considerado un clásico del siglo XX. La selección de lecturas (piezas poéticas, dramáticas y ensayísticas) busca mostrar al alumno su versatilidad creadora en distintos géneros, así como la utilización de diferentes tendencias estéticas a lo largo de la trayectoria personal (andalucista, clásica, vanguardista, arábiga....) y multiplicidad de registros (músico, recitador, guionista de cine, dibujante...). La lectura de una selección de sus creaciones, cartas o entrevistas será el pretexto para analizar tanto sus ideas, como su poética (temas predilectos, simbología propia, modelos literarios...). Se estudiará la relación de Lorca con el Grupo del 27, con Salvador Dalí y Luis Buñuel, además de otras figuras coetáneas para explicar el influjo del cine y la pintura en su obra y enmarcarla en el contexto de su época: la llamada Edad de Plata de la literatura española. Sus opiniones sobre el atraso en los pueblos de España, la situación de la mujer, la crisis del 29 en Nueva York, el mundo de los negros en Harlem, las metrópolis norteamericanas, la llegada de la República e inicio de la guerra civil ayudarán a descubrir a García Lorca como testigo de excepción de un tiempo convulso.

2

4,50+1,50

A

2

3102FH0084

Estudi monogràfic d'un escriptor, una obra o gènere literari: Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes

Estudi literari i històric de la renovació de la novel·la hispanoamericana dels anys 60 i 70.

2

4,50+1,50

A

2

3102FRB001

Història de la llengua: francesa

Estudio de la evolución lingüística e histórico-social (historia interna y externa) de la lengua francesa, desde los orígenes hasta la actualidad. Enfoque especial en el espacio francófono actual y en sus realidades lingüísticas.

2

4,50+1,50

A

2

SO

2

3102FRB049

Literatura romànica medieval II

HEROIS DEL SUD. Panorama de la narrativa occitana medieval en vers i les seves relacions amb el roman artúric francès i la tradició trobadoresca, exemplificat amb una lectura aprofundida de Flamenca i Jaufre.

2

4,50+1,50

A

2

3102GE0008

Geografia humana aplicada

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon i GvSIG.

2

3,00+9,00

A

1

3102GE0009

Geografia física aplicada

L’assignatura Geografia Física Aplicada es planteja un aprofundiment dels coneixements de geografia física aplicats als problemes de l’anàlisi i la gestió del paisatge geogràfic.

2

9,00+3,00

A

A

3102GE0010

Ordenació del territori

Introducció a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes e instruments d'intervenció espacial a diferents escales

2

9,00+3,00

A

A

3102GE0011

Teoria i mètodes de la geografia

Marcs fonamentals del pensament geogràfic i dels seus sistemes metodològics. Caràcter evolutiu, situació actual, significats principals i línies de coneixement

2

9,00+3,00

A

1

SO

2

3102GE0018

Models en geografia

Interpretació quantitativa i modelística de la localització dels elements geogràfics dins l'espai

2

3,00+3,00

A

1

3102GE0020

Geografia política

Estudi de la dimensió espacial dels processos i fenòmens polítics a escala de sistema mundial

2

4,50+1,50

A

1

3102GE0023

Ciutat i territori

Al llarg del segle XX les ciutats s'han convertit en l'element clau per entendre el territori. La globalització està redefinint l'estructura de les ciutats amb el resultat de la seva dilatació sobre el territori i la susbtitució de la tradicional dicotomia camp-ciutat per una nova realitat urbanitzada difusa.

2

4,50+1,50

A

1

3102GE0025

Economia territorial I

Anàlisi del temes referents a la geografia industrial:variables espacials que condicionen la localització industrial i la seva polarització; models de localització industrial històrics i a diferents escales; anàlisi de la dinàmica espacial de la història industrial (patrimoni industrial, arqueologia industrial i la seva museització); tanmateix, els aspectes ambientals més rellevants relatius la teoria industrial i amb sectors industrials concrets; estudi dels sistemes organitzatius de la indústria amb una revisió dels paradigmes més destacables per a l'estudi de la geografia industrial a l'actualitat(sistemess productius locals, districtes industrials, empreses multinacionals, producció flexible, empleo industrial).

2

4,50+1,50

A

1

3102GE0033

Biogeografia

Estudi dels principis teòrics i metodològics que permeten la interpretació i anàlisi de la distribució geogràfica dels éssers vius. Aquesta perpectiva més clàssica es complementarà amb l'estudi dels problemes derivats de l'anomenat canvi global i els reptes de futur que t'he plantejats la biogeografia com a disciplina científica en el marc ambienal contemporani.

2

3,00+3,00

A

2

3102GE0036

Geografia i gènere

Els continguts de l’assignatura tracten visions geogràfiques,històriques, filosòfiques, antropologiques, sociològiques i epistemològiques sobre el desenvolupament de la crítica de gènere, i sobre la construcció socio-cultural i la plasmació territorial de les relacions de gènere. Aquests continguts s’elaboraran a partir de la reflexió, el comentari de textos, el debat i el treball dins de l’aula.

2

4,50+1,50

A

1

3102GE0045

Ampliació dels sistemes d'informació geogràfica - GIS

Aprofundir en el coneixement de les tecnologies de la Informació Geogràfica per tal d'adquirir l'habilitat d'implementar un SIG en el context d'una organització. El programari utilitzat per a l'assoliment de les competències del curs serà de codi obert.

2

0+6,00

A

2

3102GE0046

Geografia regional I: la Mediterrània

L'assignatura pretén donar una visió de conjunt de la regió mediterrània que permeti comprendre els seus pobles, societats, economies i països. S'hi subratllaran els aspectes que facin referència a les àrees sud i est. Al larg del curs s'analitazaran el medi físic, la població, les activitats econòmiques i les relacions entre les riberes de la conca mediterrània, prestant especial atenció tant a les relacions entre la Unió Europea i els països del sud i l'est, com a les societats d'aquests últims.

2

4,50+1,50

A

2

3102HA0007

Història del cinema i d'altres mitjans audiovisuals

Estudi general de la història del cinema i dels moderns mitjans de producció d'imatges artístiques. La primera part del curs està dedicada a l'estudi del cinema clàssic hollywodià, per tal de conèixer el mètode institucional del cinema, mentre que la segona estarà dedicada a les rutpures d'aquest mètode com el neorrealisme, cinema modern.etc.

2

6,00+6,00

A

2

ER

2

3102HA0008

Història de la música

Estudi general de la història de la música occidental, dels estils musicals i dels seus contexts de producció i recepció.

2

6,00+6,00

A

A

3102HA0010

Fonts de la història de l'art

Estudi de les obres d'art a través dels documents relacionats amb la seva creació, de la literatura artística de l'època, i d'altres textos coetanis.

2

6,00+6,00

A

A

3102HA0012

Història de les idees estètiques

Estudi de la història del pensament estètic i de les idees artístiques. Definició i estudi de les diverses metodologies.

2

6,00+6,00

A

2

3102HA0016

Art modern i contemporani a Catalunya

Estudi general de la història de l'art a Catalunya des de l'època del Renaixement fins a l'actualitat.

2

6,00+6,00

A

A

3102HA0030

Camins de peregrinació i art romànic: arts figuratives a la península Ibèrica

Estudi de la producció figurativa i arquitectònica durant els segles XI i XII en els territoris cristians ibérics en el marc cultural i espiritual de l'Europa romànica, oberta al passat, al futur terrenal i a l'univers físic i metafísic

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0113

Crítica d'art: Benjamin i el problema de la imatge

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0120

Últimes tendències 1960-1990: moviments artístics de la segona meitat del segle XX

Estudi de la història i la teoria de l'art contemporani, entre la fi de la Segona Guerra Mundial i els anys 90.

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0128

L'art a Europa al segle XVII: pintura flamenca i holandesa

L'assignatura és una primera aproximació a l'art de quatre grans mestres de la pintura siscentista a Flandes i Holanda: Rubens, van Dyck, Rembrandt i Vermeer. Tanmateix tenint en compte el pla d'estudis de la nostra titulació el programa alternarà les visions monogràfiques amb explicacions de caràcter contextualitzador: sobre la història, la teoria de l'art i els autors contemporanis dels protagonistes. El programa parteix, doncs, d'un enfocament característic de la història de l'art: pel seu format interdisciplinar, per la seva voluntat de conciliar el rigor històric amb la llibertat crítica, l'aprofundiment i la comprensió històrica amb l'apreciació sensible des de la mentalitat contemporània --evitant, d'aquesta, la banalització i el ditirambe indiscriminat i injustificat. Espero que a final de curs aquells quatre autors us esdevinguin no només familiars coma preciosos retalls del tapís de la història; sinó propers, íntims.

2

4,50+1,50

A

2

3102HA0130

Art i cinema: el retrat i la representació del cos humà

El curs proposa una aproximació a les diverses formes amb què el cinema mostra la figura humana. La seva manera de mostrar el rostre i el cos, aportant un retrat d'éssers humans, té present altres formes d'expressió i de representació (pintura, escultura, literatura, teatre, dansa) que aborden la figura humana, els seus moviments físics i les seves complexitats íntimes. Les diverses formes de representació del cos es corresponen a diverses concepcions del cinema relacionades amb plantejaments estètics, ètic i polítics. Es tindrà present l'especifitat de la naturalesa reproductora del cinema i la seva atenció al rostre com a reflex (o màscara) de la interioritat de l'ésser.

2

4,50+1,50

A

2

B

2

3102HA0137

L'art a Itàlia en el segle XVI. L'art de Miquel Àngel

Estudi de la figura i l'obra de Miquel Àngel Buonarroti (1475-1564)

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0150

Art de l'antiguitat tardana: arquitectura i art a l'Europa dels segles V al VIII

2

4,50+1,50

A

2

3102HA0151

Avantguardes artístiques: Art i utopia. Llenguatges utòpics en l'art contemporani

Aquesta assignatura està centrada en l'estudi de dues línies teòriques de representació pictòrica que formen part dels llenguatges utòpics de l'art del segle XX. L'Avantguarda russa serà exposada en totes les seves vessants artístiques i farà de contrapunt l'obra de Joan Miró que es centrarà en una metafísica del paisatge i en un concepte utòpic d'un món originari.

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0152

Música i arts plàstiques: estètica de la música contemporània

El curs proposa una reflexió sobre les transformacions de l’àmbit musical contemporani tot destacant els seus nexes amb la resta de les arts; les tecnologies emprades i el seu context econòmic i polític, així com l’atenció creixent cap a l’ecologia sonora.

2

4,50+1,50

A

1

3102HA0153

Difusió del patrimoni: bases per a la interpretació

Dins dels conceptes d’estudi de la difusió del patrimoni cultural trobem la interpretació. Conèixer els seus principis bàsics. Posar en primer lloc al visitant a partir de la matèria primera com a producte històric-cultural. Buscar la provocació enlloc de la instrucció. Seran elements clau per obtenir una bona interpretació

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0012

Arqueologia

Estudi general de l'Arqueologia com mètode de coneixement històric en els seus diversos aspectes, amb especial referència a l'Arqueologia d'Espanya

2

6,00+6,00

A

1

3102HI0013

Història d'Amèrica

Examen de l'evolució històrica del continent americà en els seus diversos aspectes, amb especial relació a l'Historia espanyola

2

6,00+6,00

A

2

3102HI0014

El món actual

+ Evolució de l'historia mundial i espanyola, en els seus diversos aspectes, des de la Segona Guerra Mundial fins als nostres dies

2

6,00+6,00

A

1

3102HI0015

Paleografia i diplomàtica. Epigrafia i numismàtica

A aquesta asssignatura es pretén introduir als i a les alumnes en l'estudi, interpretació, edició i valoració de les fonts històriques escrites. Es preten que les i els alumnes coneguin quines eren les escritupres emprades en el món occidental d'arrel cultural llatina, es a dir, es pretén que coneguin la història de l'escriptura llatina occidental, i entenguin els per quès del seu ús, necessitats, difusió, etc. S'introdueix a les i els estudiants en l'edició de fonts històriques escrites.

2

3,00+3,00

A

1

B

1

3102HI0016

Mètodes i tècniques d'investigació històrica I

Examen dels principals mètodes i tècniques per arribar al coneixement del passat, segons el període històric de què es tracti.

2

3,00+1,50

A

1

3102HI0017

Mètodes i tècniques d'investigació històrica II

L’assignatura està concebuda com una introducció a diferents eines metodològiques usuals en la recerca històrica. Consta d’una part dedicada a les tècniques de la història oral i una altra destinada a l’aprenentatge de tècniques bàsiques d’anàlisi quantitatiu.

2

3,00+1,50

A

1

SO

1

3102HI0018

Tendències historiogràfiques I

Presentació i contextualització històrica d’algunes de les tendències historiogràfiques –així com dels seus representants més significatius- de major impacte en la historiografia europea, espanyola i catalana del segle XX (fins a la dècada dels setanta). En concret, el programa es centra en aquelles tendències que han reivindicat i reivindiquen la condició de "ciència social" per a la Història.

2

3,00+1,50

A

1

SO

1

3102HI0019

Tendències historiogràfiques II

Estudi de l'evolució historiogràfica de les últimes dècades

2

3,00+1,50

A

2

SO

2

3102HI0020

Arxius i fonts documentals

Iniciació teòrica i pràctica al coneixement de les fonts documentals i a la investigació històrica

2

0+6,00

A

2

3102HI0029

Història agrària

Historia de les societats rurals europees des d'una perspectiva comparada

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0032

Prehistòria recent de la península Ibèrica

Estudi de les societats prehistòriques de la península Ibérica durant l'últim tram del plistocè i l'holocè.

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0034

L'antiguitat als països mediterranis

Estudi de les principals formes d’ocupació i explotació del territori durant l’època romana, amb especial referència a les uillae i a la pràctica de l’agricultura en les províncies romanes del mediterrani occidental.

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0035

Art prehistòric

Estudi de les manifestacions artístiques i simbòliques de la prehistòria

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0039

Història del feudalisme

Evolució del feudalisme en l'Europa dels segles X-XII

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0042

Minories ètniques a l'època medieval

Anàlisi de les minories musulmanes i jueva a l'època medieval amb especial referència a la península Ibérica

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0047

Història política d'Europa (segle XVIII)

Estudi de la construcció històrica de l'Estat modern, de les formes de poder polític (amb especial atenció a l'anomenat absolutisme ilustrat), de la cultura política i l'aparició de "l'opinió pública", al llarg del periode comprés entre el regnat de Lluis XIV i el Segle de les Llums.

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0048

Cultura i societat a l'època moderna (segles XVI-XVII )

Evolució de la societat, l´economia i la cultura de l'Europa dels segles XVI i XVII.

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0052

Història moderna de la Corona d'Aragó

Història de la Corona d'Aragó a l´època moderna, a través de l´anàlisi d´alguns episodis significatius d´un i/o d´altre territori

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0054

Imperialisme i colonialisme

L'impacte econòmic, social i polític de l'imperialisme (1850-1914) des d'una òptica especialitzada

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0055

Nacions i nacionalismes

Introducció a l’estudi de les nacions i els nacionalismes contemporanis a través de l’anàlisi d’algunes aportacions teòriques, d’interpretacions historiogràfiques i dels processos de construcció nacional

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0060

Relacions internacionals (s. XX)

Relacions internacionals s. XX

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0061

Debats historiogràfics

Anàlisi d'alguns dels debats historiogràfics més importants de l'època contemporània.

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0065

Etnohistòria d’Amèrica

Història de les societats indígenes americanes

2

4,50+1,50

A

2

3102HI0067

Aplicacions informàtiques per a historiadors

L’assignatura està concebuda com una introducció a l’ús de bases de dades en l'àmbit de la recerca històrica. Es pretén que l’alumne adquireixi una certa habilitat en el disseny i maneig d’aquestes eines i que les apliqui al tractament de dades procedents de documentació històrica.

2

4,50+1,50

A

1

3102HI0069

Història de les dones

2

4,50+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3102PL0001

Llengua I

Introducció pràctica a la llengua com a fenomen social en les seves dimensions comunicativa, cognitiva, normativa, mediàtica, emotiva i simbòlica.

1

1,50+4,50

A

1

3102PL0002

Llengua II

1

1,50+4,50

A

1