Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Gestió i Administració Pública, pla d'estudis de 2003

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

46,50

0

0

13,50

0

60,00

Primer

2

60,00

0

0

0

0

60,00

Primer

3

28,50

0

27,00

4,50

0

60,00

Primer

Total

135,00

0

27,00

18,00

0

180,00

Observacions


Si voleu consultar les assignatures de lliure elecció recomanades per la Facultat de Dret,  cliqueu aquí

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0103

Personal al servei de les administracions públiques

Règim estatutari dels funcionaris públics : Drets individuals, col•lectius i drets econòmics i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. Règim jurídic del personal eventual i del personal directiu al servei de les adminsitracions públiques.

T

3,00+1,50

A

1

3104GAP001

L'ordenament jurídic administratiu

L'ordenament jurídic administratiu i les seves fonts específiques. Els agents públics.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP002

Teoria social

Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, organització, estructura social i canvi social. Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisis de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP003

Introducció al dret constitucional

Conceptes bàsics del dret. La Constitució i el sistema jurídic. Principis d’organització constitucional. Òrgans constitucionals. Estructura territorial de l’Estat. Comunitats autònomes i ens locals.

T

3,00+3,00

A

1

3104GAP004

Drets i llibertats constitucionals

T

3,00+3,00

A

2

3104GAP005

Fonaments del dret internacional públic i comunitari

Nocions bàsiques de dret internacional i comunitari. L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és presentar el marc jurídic que regula les relacions interestatals. Les qüestions estudiades en aquesta assignatura es poden agrupar en dos blocs: en el primer, relatiu als fonaments de Dret Internacional Públic, s´estudiarà el concepte de dret internacional i l´evolució històrica i institucionalització de la societat internacional; els membres de la societat internacional; normes jurídiques internacionals; les relacions ente el dret internacional públic i els drets interns. Pel que fa al segon bloc, relatiu als fonaments de Dret Comunitari, es pretén examinar el procés de construcció europea, ateses les seves especificitats.

T

3,00+3,00

A

2

3104GAP006

Organització administrativa

Les administracions públiques. Objectius i funcions de l’administració. La burocràcia. Les administracions públiques espanyoles.

T

4,50+1,50

A

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104GAP007

Economia política

Els "problemes econòmics" des de diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. El mercat de treball. La inflació. El procés de globalització econòmica. Processos d'integració regional.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP008

Estadística administrativa

Conceptes bàsics d’estadística. Tècniques i mètodes estadístics. Estadística aplicada a les administracions públiques.

T

8,00+4,00

A

A

FX

1

3104GAP009

Gestió tributària i pressupostària i comptabilitat pública

Gestión Financiera y Contabilidad. Programación y planificación financiera. Técnicas de gestión presupuestaria. Técnicas de gestión tributaria. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad pública

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP010

Introducció al sistema politicoconstitucional

Aquesta assignatura proposa introduïr a l'alumne en l'anàlisi del sistema político-constitucional. Formalment s'estructura en dos blocs. El primer desplega l'estudi de les diferents formes d'organització política i teories sobre l'Estat. S'hi estudia l'Estat com a forma d'organització política, el poder polític i la seva legitimació, les principals ideologies polítiques, els diferents models d'Estat així com les diferents formes de govern. Partint d'aquesta base conceptual, el segon bloc de l'assignatura proposa analitzar el sistema polític espanyol. Contempla, entre d'altres qüestions, l'anàlisi del sistema de partits, el sistema electoral, el comportament polític, la cultura política o les polítiques públiques a Espanya.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP011

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa. La posició jurídica de l’administració. La posició jurídica de l’administrat. La tutela jurisdiccional.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP012

Dret financer i tributari

Dret Financer i Tributari (part general). Activitat financera. Pressupost i gestió pressupostària (remissió). Ingressos públics. Poder financer. Dret Tributari. Fet imposable. Subjectes. Prestació tributària. Procediments tributaris. Gestió. Inspecció. Recaptació. Revisió. Dret tributari sancionador. Sistema tributari.

T

4,50+1,50

A

2

3104GAP013

Informació i documentació administrativa I

Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera. La informació i el seu tractament a l’administració. Es completaran amb els contintguts d'Informació i documentació administrativa II.

T

4,50+1,50

A

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0086

Gestió de serveis públics

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

T

3,00+1,50

A

1

3104GAP014

Formes d'activitat administrativa

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa. Dret administratiu de Catalunya.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP015

Informació i documentació administrativa II

La informació i el seu tractament a l’Administració. Producció de dades i tècniques de medició i anàlisi. La documentació administrativa i el seu tractament en l’Administració. Sistemes informàtics: Aplicació a la gestió administrativa i financera. Llei 11/2007: anàlisi tècnic, administratiu, legal i social.

T

6,00+3,00

A

A

3104GAP016

Programació i planificació financera

L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer com realitzar la programació i planificació financera d'una administració pública utilitzant eines, principalment, comptables. Pel fet de ser l'administració pública més propera la ciutadà es realitzarà un especial èmfasi en l'administració local.

T

4,50+1,50

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0025

Processos judicials: nocions bàsiques

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0056

Dret local

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0071

Dret urbanístic

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

1

3,00+1,50

A

2

3104GAP028

Desigualtats socials i polítiques públiques

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

1

3,00+1,50

A

2

3104GAP030

Dret constitucional europeu

1

3,00+1,50

A

1

3104GAP038

Economia del sector públic

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

1

3,00+1,50

A

2

3104GAP061

Polítiques econòmiques europees

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques europees que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

1

3,00+1,50

A

1

3104GAP068

Sancions administratives

1

3,00+1,50

A

2

3104GAP069

Sistema impositiu espanyol

1

3,00+1,50

A

2

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0013

Dret penal del treball i de l'empresa

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

1

3,00+1,50

A

2

SE

2

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0030

Comptabilitat per a juristes

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0031

Criminologia

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

1

1,50+3,00

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0038

Dret de la competència

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0043

Dret de la seguretat i salut en el treball

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0046

Dret del consum

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0047

Dret del medi ambient

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0058

Dret matrimonial i processal canònic

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0064

Dret privat europeu i comparat I (sistemes)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0066

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0070

Dret social europeu

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0072

Drets lingüístics

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0076

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0078

Els delictes davant el tribunal del jurat

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0087

Història de les constitucions i de la codificació

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0100

Organitzacions internacionals

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0107

Pràctica contenciosa administrativa

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0108

Pràctica processal civil I

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0111

Pràctica processal penal

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

1

3,00+1,50

A

1

3104DR0125

Tributació local

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

1

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

1

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104DR0121

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

1

0+6,00

A

A

B

1

C

A

DG

A

3104DR0128

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics

1

0+6,00

A

A