Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Dret, pla d'estudis de 2000

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

51,00

0

0

9,00

0

60,00

Primer

2

45,00

0

0

15,00

0

60,00

Primer

3

39,00

0

18,00

3,00

0

60,00

Primer

Total

135,00

0

18,00

27,00

0

180,00

Segon

4

60,00

0

0

0

0

60,00

Segon

5

45,00

0

9,00

6,00

0

60,00

Segon

Total

105,00

0

9,00

6,00

0

120,00

Total

Total

240,00

0

27,00

33,00

0

300,00

Observacions


Si voleu consultar les assignatures de lliure elecció recomanades per la Facultat de Dret,  cliqueu aquí

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0001

Dret constitucional I

La Constitució i l'ordenament jurídic. Els òrgans de l'Estat. El Tribunal Constitucional. L'Estat autonòmic.

T

9,00+3,00

A

A

3104DR0002

Dret romà

El Dret a Roma i la seva recepció a Europa.

T

7,50+1,50

A

A

3104DR0003

Història del dret espanyol

Estructures bàsiques i evolució del Dret espanyol.

T

7,50+1,50

A

A

3104DR0004

Teoria del dret

El dret com a forma d'organització i com a sistema normatiu. Les principals concepcions del dret. La ciència del dret. Teoria del dret: la norma jurídica i el sistema jurídic. Interpretació i aplicació del dret. Conceptes jurídics fonamentals. Els problemes del dret just i l'eficàcia del dret.

T

4,50+1,50

A

1

3104DR0005

Dret civil I

Part general del dret civil i dret de la persona.

T

4,50+1,50

A

2

3104DR0008

Economia política i hisenda pública

Els "problemes econòmics" des de diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. El procés de globalització econòmica. El mercat de treball. La inflació. Processos d'integració regional.

T

7,50+1,50

A

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0006

Dret penal I

L'ordenament penal: teoria del delicte i de la pena. La responsabilitat criminal.

T

9,00+3,00

A

A

3104DR0007

Dret civil II

Dret civil patrimonial: obligacions i contractes. Responsabilitat extracontractual.

T

7,50+1,50

A

A

3104DR0009

Dret constitucional II

L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Drets i llibertats: part general i part especial. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

3104DR0010

Dret internacional públic

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

3104DR0011

Introducció al dret processal

Funció jurisdiccional. Organització judicial. El procés i els seus principis rectors.

T

4,50+1,50

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0012

Dret administratiu I

L'ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic de les administracions públiques. Posició de l'administrat i la seva tutela jurisdiccional. Pràcticum.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0013

Institucions del dret comunitari

Evolució, estructura, òrgans i poders de la Unió Europea. L'ordenament europeu. Principis, aplicació i relacions amb els ordenaments dels estats membres. Garantia judicial dels drets.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0014

Dret penal II

Examen dels diferents delictes. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0015

Dret civil III

Dret civil patrimonial: propietat i drets reals. Dret immobiliari i registral. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0016

Dret administratiu II

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0017

Dret financer i tributari I

Dret Financer i Tributari (part general). Dret pressupostari. Dret de les despeses públiques. El finançament públic. Dret dels ingressos públics. Dret tributari.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0018

Dret del treball i de la Seguretat Social

Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La jurisdicció laboral. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0019

Dret civil IV

Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0020

Dret processal I

El procés civil. Procediments especials. Execució. L'arbitratge privat. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0021

Dret mercantil I

El concepte i les fonts del Dret mercantil. l'empresa, l'empresari mercantil i el seu estatut. El Dret de la competència i de la Propietat industrial i el Dret de societats.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3100000827

Ampliació del dret administratiu de Catalunya

Ampliació de Dret administratiu. Dret administratiu a Catalunya.

LL

3,00+0

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0022

Dret financer i tributari II

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0023

Dret internacional privat

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0024

Dret mercantil II

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0025

Dret eclesiàstic de l'Estat

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3104DR0026

Dret processal II

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal. Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3104DR0027

Filosofia del dret

El fenomen jurídic. Problemes filosòfics bàsics del dret. Principals concepcions del dret.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0013

Dret penal del treball i de l'empresa

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

3,00+1,50

A

2

SE

2

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

3,00+1,50

A

1

3104DR0030

Comptabilitat per a juristes

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

3,00+1,50

A

1

3104DR0031

Criminologia

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

1,50+3,00

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

3,00+1,50

A

1

3104DR0038

Dret de la competència

3,00+1,50

A

2

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

3,00+1,50

A

1

3104DR0043

Dret de la seguretat i salut en el treball

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

3,00+1,50

A

1

3104DR0046

Dret del consum

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

3,00+1,50

A

2

3104DR0047

Dret del medi ambient

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

3,00+1,50

A

2

3104DR0056

Dret local

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

3,00+1,50

A

1

3104DR0058

Dret matrimonial i processal canònic

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

3,00+1,50

A

1

3104DR0063

Dret penitenciari

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

1,50+3,00

A

1

3104DR0064

Dret privat europeu i comparat I (sistemes)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

3,00+1,50

A

1

3104DR0066

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

3,00+1,50

A

2

3104DR0070

Dret social europeu

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

3,00+1,50

A

2

3104DR0071

Dret urbanístic

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

3,00+1,50

A

2

3104DR0072

Drets lingüístics

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

3,00+1,50

A

2

3104DR0076

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

3,00+1,50

A

2

3104DR0078

Els delictes davant el tribunal del jurat

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

3,00+1,50

A

1

3104DR0086

Gestió de serveis públics

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

3,00+1,50

A

1

3104DR0087

Història de les constitucions i de la codificació

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

3,00+1,50

A

1

3104DR0100

Organitzacions internacionals

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

3,00+1,50

A

1

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

3,00+1,50

A

2

3104DR0107

Pràctica contenciosa administrativa

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

3,00+1,50

A

2

3104DR0108

Pràctica processal civil I

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

3,00+1,50

A

2

3104DR0111

Pràctica processal penal

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

3,00+1,50

A

1

3104DR0125

Tributació local

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

3,00+1,50

A

2

3104GAP061

Polítiques econòmiques europees

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques europees que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

3,00+1,50

A

1

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104GAP028

Desigualtats socials i polítiques públiques

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

3,00+1,50

A

2

3104GAP030

Dret constitucional europeu

3,00+1,50

A

1

3104GAP038

Economia del sector públic

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

3,00+1,50

A

2

3104GAP068

Sancions administratives

3,00+1,50

A

2

3104GAP069

Sistema impositiu espanyol

3,00+1,50

A

2

3104CT0025

Processos judicials: nocions bàsiques

2

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104GP0010

Angles jurídic

1

0+3,00

A

2

3104DR0121

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

A

B

1

C

A

DG

A

3104DR0122

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

A

DG

A

3104DR0128

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics

2

0+6,00

A

A