Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Ciències del Treball, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

45,00

6,00

0

9,00

0

60,00

Segon

5

15,00

24,00

13,50

7,50

0

60,00

Segon

Total

60,00

30,00

13,50

16,50

0

120,00

Observacions


L’apartat de Lliure elecció d’aquesta guia especifica les assignatures anomenades complements de formació, de les quals només es poden matricular els estudiants que les han de cursar obligatòriament.

Complements de formació:
Si heu de cursar complements de formació, tant si us en matriculeu per primera vegada com si no els heu superat el curs anterior, és necessari:
1. Que els matriculeu obligatòriament i amb prioritat sobre les assignatures troncals i obligatòries.
2. Matricular el nombre d’assignatures necessàries per cobrir la totalitat de crèdits (p. ex., si heu de cursar 6 crèdits de Psicologia, no podeu matricular només d'una assignatura de 4.5 crèdits, caldrà que matriculeu les dues assignatures ofertes tot i que sumen 9).

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CT0001

Dret de l'ocupació

Marc normatiu de les polítiques sociolaborals: la legislació d'ocupació; modalitats de contractació laboral i mesures de foment de la contractació laboral; formació professional; polítiques passives d'ocupació: la protecció económica per desocupació.

T

4,50+1,50

A

2

3104CT0002

Auditoria sociolaboral

Models i sistemes d'informació per a l'avaluació de la gestió a l'empresa. Coneixement dels instruments i tècniques d'investigació per a l'auditoria de recursos humans. Disseny de la proposta i del pla d'actuació de l'equip auditor. L'informe d'auditoria com eina de direcció: avaluació de la integració de les polítiques de gestió de recursos humans.

T

6,00+3,00

A

A

3104CT0003

Direcció estratègica de l'empresa

Anàlisi de l'entorn general i específic. Anàlisi intern de recursos i presa de decisions. Opcions per la formulació de l'estratègia: estratègies genèriques i mètodes alternatius. Avaluació de l'estratègia. Elements per la implementació de l'estratègia.

T

6,00+3,00

A

A

3104CT0004

Economia del treball

Teories del mercat de treball. Dinàmica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya: global, territorial i sectorial. La intervenció pública en el mercat de treball. Polítiques d'ocupació

T

9,00+3,00

A

A

3104CT0005

Teoria de les relacions laborals

Teories i models analítics dels sistemes de relacions laborals. Conflicte laboral, conflicte social i relacions laborals. Sistema de relacions laborals a Espanya: desenvolupament i elements constitutius. Sistemes de relacions i factors de diversitat. Perspectiva comparada

T

6,00+3,00

A

A

3104CT0008

Sistemes d'informació i comunicació en les organitzacions

Dinàmica de sistemes. Transmissió d'informació en sistemes complexos. Auditoria de la comunicació a l'empresa. Noves tecnologies i comunicació.

OB

4,50+1,50

A

1

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CT0006

Anàlisi de les polítiques públiques

Polítiques públiques: caràcters generals de les polítiques sociolaborals. Procés de col•laboració i desenvolupament. Polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals. Anàlisi i avaluació de les polítiques sociolaborals.

T

4,50+1,50

A

2

3104CT0007

Teoria i tècniques de negociació

Teoria i estructura de la negociació col·lectiva. Dinàmica i gestió del conflicte. Estratègies de prevenció i reducció del conflicte. Fonaments i tècniques de negociació. Estratègies i tècniques.

T

6,00+3,00

A

A

3104CT0009

Dret social comunitari

Normativa social de la Unió Europea. Política social i lliure circulació. Drets i deures laborals a escala comunitària

OB

4,50+1,50

A

1

3104CT0010

Gestió de recursos humans

Proporcionar coneixements i eines per a la gestió dels recursos humans a les organitzacions. Es fa èmfasi en un sistema de gestió integrat de RRHH basat en competències, i en la gestió de persones i equips.

OB

4,50+1,50

A

1

3104CT0011

Fiscalitat del treball i de l'empresa

El sistema tributari espanyol. La imposició sobre la renda de les persones físiques i el gravamen de les rendes del treball. Els procediments de retenció i d'ingressos a compte en relació a les rendes del treball. Les estructura impositives sobre el benefici empresarial i esquemes de liquidació. La imposició sobre les operacions empresarials: l'Impost sobre el Valor Afegit.

OB

4,50+1,50

A

1

3104CT0012

Tècniques d'investigació social

Mètodes estadístics en Ciències del Treball. Indicadors socioeconòmics. L'estructura de la població activa. Mètodes d'enquesta. Dissenys mostrals. Anàlisi i interpretació de resultats

OB

4,50+1,50

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0013

Dret penal del treball i de l'empresa

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

2

3,00+1,50

A

2

SE

2

3104CT0021

Gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral

Introducció a la prevenció de riscos laborals. Obligacions preventives imposades per l'ordenament jurídic. Factors psicosocials que influeixen en la salut laboral

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

2

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3102HI0011

Història econòmica

Introducció a l’estudi històric dels fenòmens socioeconòmics. L'objectiu de la matèria és iniciar l'alumnat en la problemàtica que es deriva de l'anàlisi històrica de les relacions entre la població humana i els recursos materials. Cada tema combina l'exposició de "problemes" d'història, amb la reflexió sobre determinades nocions, i la presentació del debat historiogràfic entorn de fenòmens o processos històrics especialment rellevants.

2

4,50+1,50

A

1

3104DR0121

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

A

B

1

C

A

DG

A

3104DR0128

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics

2

0+6,00

A

A