Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2004-2005

Criminologia, pla d'estudis de 2004

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

60,00

0

0

0

0

60,00

Segon

5

30,00

0

18,00

12,00

0

60,00

Segon

Total

90,00

0

18,00

12,00

0

120,00

ObservacionsL’apartat de Lliure elecció d’aquesta guia especifica les assignatures que s’ofereixen com a complements de formació i de les quals només es poden matricular els estudiants que les han de cursar obligatòriament.

Complements de formació:
Si heu de cursar complements de formació, tant si us en matriculeu per primera vegada com si no els heu superat el curs anterior, és necessari:
1. Que us en matriculeu obligatòriament i amb prioritat sobre les assignatures troncals i obligatòries.
2. Que us matriculeu del nombre d’assignatures necessari per cobrir la totalitat de crèdits (p. ex., si heu de cursar 6 crèdits de psicologia, no us podeu matricular només d'una assignatura de 4,5 crèdits: caldrà que us matriculeu de les dues assignatures ofertes, tot i que sumen 9).

Estudis amb docència semipresencial
La llicenciatura de Criminologia es desenvoluparà de forma semipresencial.
La implantació de la semipresencialitat es realitzarà de forma gradual, de tal manera que per al curs 2004-2005 els estudiants de quart curs podran realitzar totes les assignatures en aquesta modalitat. Per al curs 2005-2006, totes les assignatures de cinquè curs s’adaptaran a aquest sistema.
La programació bàsica d’aquest sistema de semipresencialitat parteix d’un 50% del que anomenem autoaprenentatge, consistent fonamentalment en unes Unitats Docents (UD) que l’estudiant haurà d’anar desenvolupant pel seu compte i on trobarà tot tipus de recursos tècnics i documentals que li permetran l’aprenentatge. Un 20% es desenvolupa mitjançant contacte amb el professor però a través del que hem anomenat el fòrum, en el qual, a través de comunicacions sincròniques, es desenvolupen les activitats programades en aquest àmbit de treball. D’aquesta manera, el 70% de les assignatures es realitzarà de forma virtual. El 30% que resta es destina al contacte directe i presencial en el qual interactuen estudiants i professor. Aquestes sessions es concentren en 3 mesos del curs, tal com figura en el calendari. Aquesta modalitat d’aprenentatge requereix que l’avaluació es realitzi mitjançant el sistema d’avaluació contínua, en el qual l’estudiant anirà acumulant els punts corresponents a la seva nota final i podrà conèixer el procés d’aprofitament del curs.

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0001

Criminologia

Teories de la Criminalitat. Criminologia diferencial. Criminologia especial.

T

6,00+0

A

1

3104CR0002

Dret processal penal

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0003

Introducció al sistema penal

Análisis de las bases de la responsabilidad penal y de los delitos más relevantes.

T

3,00+1,50

A

2

3104CR0004

Medicina legal i ciència forense

T

4,00+2,00

A

1

3104CR0005

Mètodes d'investigació en ciències socials

Introducció a la investigació científica.

T

3,00+3,00

A

2

3104CR0007

Política criminal

T

4,00+2,00

A

2

3104CR0009

Principis de dret penal

Introducció general al Dret Penal. Fonaments i límits del Dret Penal.

T

4,50+0

A

1

3104CR0011

Psicologia criminal

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0012

Sociologia del dret

Anàlisi sociològica del dret. Les institucions de control social.

T

6,00+3,00

A

A

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0006

Penologia

Anàlisi de la filosofia i del sistema de penes previst a l´ ordenament penal espanyol. Cal aclarir que estudiarem les penes alternatives a la presó, doncs l´ assignatura de “Dret Penitenciari” és la que pròpiament estudia el contingut de la pena de presó.

T

4,50+1,50

A

2

3104CR0008

Prevenció i tractament de la delinqüència

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0010

Problemes criminològics

Delincuencia violenta. Delincuencia patrimonial. Drogas y delincuencia. El control de la delincuencia. Delincuencia juvenil. Especial referencia a las nuevas formas de criminalidad.

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0013

Tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa en criminologia

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0047

Victimologia

T

3,00+3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CR0017

Criminalitat organitzada

2

3,00+1,50

A

1

3104CR0019

Dones i sistema penal

2

3,00+1,50

A

2

3104CR0029

Joves i sistema penal

2

3,00+1,50

A

1

3104CR0038

Policia i societat

2

3,00+1,50

A

2

3104CR0040

Prevenció i gestió de conflictes socials

Conflictes; els conflictes en les relacions socials. Escalada i desescalada. El rol del Dret en la resolució de conflictes. La resolució pacífica de conflictes. Tècniques de gestió i de prevenció.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0063

Dret penitenciari

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Dret dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, permisos i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

2

1,50+3,00

A

1

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

2

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3100001564

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia I

2

3,00+1,50

A

1

3100001565

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia II

2

3,00+1,50

A

2

3100001566

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I

Anàlisi de la realitat social. Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials (socialització, institucionalització, estructura social i canvi social).

2

3,00+1,50

A

1

3100001567

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II

Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisis de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

2

3,00+1,50

A

2

3100001928

Introducció al dret administratiu I

Complemento de formación.

2

3,00+1,50

A

1

3100001929

Introducció al dret administratiu II

Complemento de formación.

2

3,00+1,50

A

2