Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Criminologia, pla d'estudis de 2004

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

60,00

0

0

0

0

60,00

Segon

5

30,00

0

18,00

12,00

0

60,00

Segon

Total

90,00

0

18,00

12,00

0

120,00

Observacions


L’apartat de Lliure elecció d’aquesta guia especifica les assignatures anomenades complements de formació, de les quals només es poden matricular els estudiants que les han de cursar obligatòriament.

Complements de formació:
Si heu de cursar complements de formació, tant si us en matriculeu per primera vegada com si no els heu superat el curs anterior, és necessari:
1. Que els matriculeu obligatòriament i amb prioritat sobre les assignatures troncals i obligatòries.
2. Matricular el nombre d’assignatures necessàries per cobrir la totalitat de crèdits (p. ex., si heu de cursar 6 crèdits de Psicologia, no podeu matricular només d'una assignatura de 4.5 crèdits, caldrà que matriculeu les dues assignatures ofertes tot i que sumen 9).


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0001

Criminologia

Teories Criminologiques. Criminologia diferencial. Criminologia especial.

T

6,00+0

A

1

3104CR0002

Dret processal penal

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0003

Introducció al sistema penal

Análisis de las bases de la responsabilidad penal y de los delitos más relevantes.

T

3,00+1,50

A

2

3104CR0004

Medicina legal i ciència forense

T

4,00+2,00

A

1

3104CR0005

Mètodes d'investigació en ciències socials

Introducció a la investigació científica.

T

3,00+3,00

A

2

3104CR0007

Política criminal

La asignatura se centra en ofrecer al alumnado recursos que le permitan analizar y evaluar críticamente una determinada opción político-criminal, así como a conocer algunas de las tendencias político-criminales actuales.

T

4,00+2,00

A

2

3104CR0009

Principis de dret penal

Introducció general al Dret Penal. Fonaments i límits del Dret Penal.

T

4,50+0

A

1

3104CR0011

Psicologia criminal

9

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0012

Sociologia del dret

Comprensió del paper del dret en la configuració política i social de les societats, a partir d'una anàlisi històrica i actual de les principals teories i casos de la Sociologia del dret. Dret, llei, estat, poder, política, igualtat, desigualtat, dominació, explotació, justícia, democràcia, participació.

T

6,00+3,00

A

A

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0006

Penologia

Anàlisi del sistema de penes previst a l´ ordenament penal espanyol.

T

4,50+1,50

A

2

3104CR0008

Prevenció i tractament de la delinqüència

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0010

Problemes criminològics

Delincuencia violenta. Delincuencia patrimonial. Drogas y delincuencia. El control de la delincuencia. Delincuencia juvenil. Especial referencia a las nuevas formas de criminalidad.

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0013

Tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa en criminologia

La investigació social es realitza a través del mètode científic, té unes pautes a complir acceptades per la comunitat científica per a què els resultats que se’n desprenguin puguin ser considerats coneixement científic, i no mera opinió o tersivergació de la realitat. En aquesta assignatura hi haurà un apropament i familiarització amb el mètode científic i d’investigació en ciències socials, al disseny i realització d’una investigació, i a les tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives més utilitzades.

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0047

Victimologia

T

3,00+3,00

A

2

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0025

Processos judicials: nocions bàsiques

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0030

Comptabilitat per a juristes

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0038

Dret de la competència

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0043

Dret de la seguretat i salut en el treball

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0046

Dret del consum

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0047

Dret del medi ambient

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0056

Dret local

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0058

Dret matrimonial i processal canònic

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0064

Dret privat europeu i comparat I (sistemes)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0066

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0070

Dret social europeu

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0071

Dret urbanístic

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0072

Drets lingüístics

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0076

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0078

Els delictes davant el tribunal del jurat

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0086

Gestió de serveis públics

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0087

Història de les constitucions i de la codificació

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0100

Organitzacions internacionals

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0107

Pràctica contenciosa administrativa

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0108

Pràctica processal civil I

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0111

Pràctica processal penal

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0125

Tributació local

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP028

Desigualtats socials i polítiques públiques

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP030

Dret constitucional europeu

2

3,00+1,50

A

1

3104GAP038

Economia del sector públic

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP061

Polítiques econòmiques europees

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques europees que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

2

3,00+1,50

A

1

3104GAP068

Sancions administratives

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP069

Sistema impositiu espanyol

2

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104DR0121

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

A

B

1

C

A

DG

A

3104DR0122

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

A

DG

A

3104DR0128

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics

2

0+6,00

A

A