Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Arquitectura Tècnica, pla d'estudis de 1998

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

75,00

0

0

7,00

0

82,00

Primer

2

60,00

6,00

4,50

9,00

0

79,50

Primer

3

51,00

6,00

22,50

9,00

0

88,50

Primer

Total

186,00

12,00

27,00

25,00

0

250,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105AT0001

Organització i control d'obres. Amidaments, pressupostos i valoracions

Tècniques d'anàlisi, organització, programació i control d'obres. Tècniques de medició i valoració. Anàlisi i comparació de preus. Mètodes per la optimització de recursos i normatives

T

10,50+10,50

A

A

B

A

3105AT0005

Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars

Anàlisi de necessitats. Característiques d'equips, instal·lacions i mitjans auxiliars per a l'execució d'obres. Normatives

T

3,00+3,00

A

1

B

1

3105AT0015

Seguretat i prevenció

Anàlisi, prevenció i control. Normatives

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3105AT0018

Topografia i replantejaments

Tècniques per la presa de dades, processament i representació. Replantejaments

T

3,00+3,00

A

2

B

2

3105AT0019

Estructures en l'edificació

Accions en l'edificació. Anàlisi estructural. Formigó armat. Normatives

T

3,00+3,00

A

1

B

1

3105AT0002

Anàlisi del procés constructiu

. Anàlisi del Procés Constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105AT0013

Projectes

Projectes. Oficina tècnica (18 crèdits) i Projecte final de carrera (6 crèdits).

T

6,00+18,00

A

A

3105AT0021

CAD aplicat als projectes d'edificació

Ampliació de dibuix assistit per ordinador

OP

0+4,50

A

1

B

1

3105AT0022

Complements de gestió urbanística

Figures urbanístiques de planejament. Gestió i execució. Avaluació econòmica dels diferents processos

OP

3,00+1,50

A

1

3105AT0023

Construcció i ecologia

Construcció bioclimàtica. Materials ecològics i la seva aplicació en l'edificació

OP

1,50+3,00

A

2

3105AT0024

Organització i gestió de la prevenció

Recursos interns i externs de la prevenció. Organització de la prevenció a l'empresa. Principis bàsics de gestió de la prevenció. Actuació en casos d'emergència.

OP

4,50+0

A

1

3105AT0025

Art, composició i materials

Història de l'evolució de les tendències artístiques i compositives en l'edificació. Tecnologia aplicada a l'interiorisme

OP

1,50+3,00

A

1

3105AT0026

Disseny d'interiors

Projectes d'interiorisme

OP

1,50+3,00

A

1

3105AT0027

Normes per a l'ús i manteniment d'edificis

Manteniment d'edificis. Programes i normatives

OP

3,00+1,50

A

2

3105AT0028

Tècniques de rehabilitació

Història de les tecnologies constructives. Recuperació, restauració i rehabilitació. Materials i tecnologies específiques. Confort relacionat amb el condicionament

OP

1,50+3,00

A

2

3105AT0029

Estratègies de comercialització immobiliària

El mercat immobiliari. Aspectes jurídics indispensables. Principals subjectes intervinents. Estudi de mercats. Organització comercial. Estratègies de comercialització. Publicitat i promoció.

OP

3,00+1,50

A

2

3105AT0030

Gestió financera i fiscalitat en l'edificació

Fonts financeres. Tipus de financiació. Productes financers. Innovacions financeres del sector. Risc i cobertura. Llei hipotecària. Normatives. Dret mercantil. Mitjans jurídics. Mitjans de tributació. Impost de societats. Anàlisi comparatiu de la fiscalitat segons els mitjans jurídics. Casos pràctics. Dret civil i sector immobiliari. La LAU

OP

3,00+1,50

A

1

3105AT0031

Sistemes de planificació i control

Sistemes de planificació i control d'obra d'edificació

OP

1,50+3,00

A

1

3105AT0032

Viabilitat de projectes immobiliaris

Es tracta d'una assignatura OPTATIVA, de caràcter quatrimestral. L'objectiu bàsic que es persegueix és que l'alumne domini la tècnica d'anàlisi, valoració, metodologia i presentació dels documents econòmics que fan referència a la promoció immobiliària. D'aquesta forma, s'ha organitzat l'assignatura per que tingui un caràcter eminentment pràctic un cop assolits els coneixements teòrics mínims indispensables. El contingut es desenvolupa per mitjà de tres tipus d’activitats diferents: * Crèdits teòrics: On es donen el coneixements i la informació necessària per afrontar l'elaboració d'un estudi de viabilitat de promoció. * Crèdits P. Aula: On l’alumne, posa en pràctica progressivament els aprenentatges referents a aquesta assignatura. * Crèdits P. Informàtica: On l’alumne modalitza en una plataforma de simulació de càlcul, la resolució d’un cas.

OP

1,50+3,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105AT0044

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

2

3105ATL007

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

2