Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat en Explotacions Agropecuàries, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

70,50

0

0

4,50

0

75,00

Primer

2

70,50

0

0

4,50

0

75,00

Primer

3

19,50

18,00

24,00

13,50

0

75,00

Primer

Total

160,50

18,00

24,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EA0009

Sistemes de producció animal

Sistemes de producció animal, protecció i explotació

T

3,00+1,50

A

1

3105EA0010

Protecció vegetal

Bases de la producció vegetal. Sistemes de producció, protecció i explotació

T

3,00+3,00

A

2

3105EA0011

Bases i sistemes de producció vegetal

Bases de la producció vegetal. Sistemes de producció, protecció i explotació

T

7,50+7,50

A

A

3105EA0012

Bases de la producció animal

Bases de la producció animal. Sistemes de producció, protecció i explotació

T

7,50+7,50

A

A

3105EA0013

Construccions agropecuàries

Càlcul d'estructures i construccions.

T

4,50+4,50

A

A

3105EA0014

Instal·lacions agropecuàries

Electrotècnia. Motors i màquines. Hidràulica. Càlcul d'estructures i construccions. Regs

T

6,00+6,00

A

A

3105EA0015

Economia de l'empresa agropecuària

Principis d'economia general i aplicada al sector. Economia i organització empresarial. Valoració. Mercat agrari. Procés de comercialització dels productes agraris. Tècniques de mercat aplicades al sector agrari

T

4,50+4,50

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EA0016

Projectes (d'explotacions agropecuàries)

Metodologia, organització i gestió de projectes

T

3,00+3,00

A

1

3105EA0017

Mecanització agrària

Electrotècnia. Motors i màquines. Hidràulica. Càlcul d'estructures i construccions. Regs

T

3,00+1,50

A

1

3105EA0018

Comercialització de productes agropecuaris

Principis d'economia general i aplicada al sector. Economia i organització empresarial. Valoració. Mercat agrari. Procés de comercialització dels productes agraris. Tècniques de mercat aplicades al sector agrari

T

3,00+1,50

A

1

3105EA0019

Enginyeria agroambiental

Ecologia. Estudi de l'impacte ambiental: avaluació i correcció

T

3,00+1,50

A

2

3105EA0020

Projecte / treball fi de carrera

Realització d'un projecte / treball fi de carrera com exercici integrador i de síntesi

OB

0+18,00

A

2

3105EA0021

Producció de gra i farratges

Importància i perspectives del sector. Cereals. Lleguminoses. Oleaginoses. Farratges anuals i plurianuals. Tècniques de conreu

OP

3,00+3,00

A

1

3105EA0023

Producció fructícola

Estructura productiva del sector frutícula. Tècniques de conreu de les principals espècies de fruiters

OP

3,00+3,00

A

1

3105EA0024

Producció hortícola i floricultura

Estructura productiva del sector hortícola i floral. Tècniques de cultiu de les principals espècies hortícoles i de flor. Tecnologia d'hivernacles

OP

3,00+3,00

A

2

3105EA0030

Producció de monogàstrics

Estructura productiva dels sectors porcí, avícola i cunícola. Races. Planificació de la producció. Reproducció. Patologies. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció.

OP

3,00+3,00

A

2

3105EA0031

Producció de remugants

Estructura productiva dels sectors boví, oví i caprí. Races. Reproducció. Planificació de la producció. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció

OP

3,00+3,00

A

1

3105EA0032

Millora animal

Bases de la millora animal. Criteris de selecció. Esquemes de creuament. Programes de millora per a les principals espècies ramaderes.Observació i manipulació del genoma en la millora

OP

3,00+3,00

A

1

3105EA0044

Avaluació i usos del sòl

Mètodes d'avaluació del sòl. Classificació per capacitats agrològiques. Gestió i protecció de sòls

OP

3,00+3,00

A

2

3105EA0052

Patologia vegetal

Principals malalties que afecten els cultius. Sistemes i mètodes de diagnosi i de control.

OP

3,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105EA0054

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

1

0+10,00

A

2