Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, pla d'estudis de 2001

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

55,50

10,50

0

9,00

0

75,00

Primer

2

45,00

21,00

0

9,00

0

75,00

Primer

3

6,00

28,50

36,00

4,50

0

75,00

Primer

Total

106,50

60,00

36,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105IG0008

Enginyeria del software: especificació

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE

T

3,00+3,00

A

2

3105IG0009

Estadística

Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats

T

4,50+4,50

A

1

3105IG0022

Tècniques d'organització i gestió empresarial

El sistema econòmic i l'empresa. Tècniques d'administració i tècniques comptables.

T

6,00+6,00

A

A

3105II0004

Introducció a les estructures de dades

Tipus abstractes de dades. Estructures de dades i algoritmes de manipulació

T

3,00+3,00

A

1

3105II0010

Sistemes operatius

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

T

7,50+4,50

A

A

3105IG0002

Algorísmica I

Orientació a objectes. Arbres i grafs. Esquemes algorísmics.

OB

3,00+3,00

A

2

3105IG0005

Bases de dades

Models semàntics. Model relacional. SQL. Transformació del model semàntic al relacional. Normalització. Recuperació i concurrència. Seguretat i integritat

OB

6,00+3,00

A

1

3105II0011

Xarxes

Aplicacions distribuïdes. Protocols de comunicació. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió. Xarxes de commutació de circuits i de paquets. Interconnexió de xarxes. Internet TCP/IP.

OB

3,00+3,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105IG0007

Enginyeria del software: disseny

Disseny, propietats i manteniment del software de gestió

T

3,00+3,00

A

1

3105IG0003

Algorísmica II

Esquemes algoritmics. Backtraking. Algorismes probabilístics.

OB

3,00+3,00

A

1

3105IG0021

Projectes informàtics

Planificació i direcció de projectes informàtics. Estudi, Implementació i seguiment d'una metodologia. Explotació i manteniment de projectes informàtics. Sistemes d'estimació de costos. Tècniques de control de desviació de projectes. Elaboració d'un projecte informàtic utilitzant un llenguatge OO, UML i seguint una metodologia.

OB

3,00+3,00

A

1

3105II0009

Projecte fi de carrera

Anàlisi i disseny d'un projecte informàtic

OB

0+16,50

A

A

3105IG0001

Administració de sistemes operatius

L'assignatura pretén donar a conèixer els conceptes i eines bàsiques per poder realitzar l'administració d'un centre de càlcul, dotat amb una diversitat de sistemes fortament interconnectats. Instal·lació i postinstal·lació. Creació del sistema de fitxers, parada i posta en marxa del sistema, configuració i sintonització. Dispositius: gestors locals, xarxa. Serveis i servidors. Seguretat i monitorització

OP

3,00+3,00

A

1

3105IG0004

Anàlisi i processat d'imatges

Fonaments del processat d'imatges. Operacions basades en l'histograma. Operacions basades en veïnatges. Anàlisi d'imatges. Segmentació. Caracterització: color, textura i forma. Tècniques estadístiques de classificació (pattern recognition)

OP

3,00+3,00

A

1

3105IG0006

Conceptes avançats de sistemes d'informació

Bases de dades orientades a objectes. Bases de dades distribuïdes. Altres models. Metodologies orientades a objectes

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0011

Geometria aplicada

Geometria del pla i del espai. Objectes lineals. Corbes i superfícies. Transformacions en el pla i en l'espai. Perspectives. Algorismes geomètrics bàsics

OP

4,50+1,50

A

1

3105IG0012

Gestió de la producció

Planificació i control de la producció. Filosofies de producció (MRP, JIT). Gestió d'estocs. Gestió de projectes

OP

3,00+3,00

A

1

3105IG0013

Gestió de sistemes d'informació

Informàtica i empresa. Organització d'un departament d'informàtica. Sistema transaccional i decisional. Protecció de dades en Sistemes d'Informació. Presa de decisions i Sistemes d'Informació.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0014

Informàtica gràfica

Introducció a les eines hardware gràfiques. Models geomètrics. Procés de visualització 2D. Procés de visualització 3D. Models d'il·luminació. Llibreries gràfiques 2D i 3D. Aplicacions

OP

3,00+3,00

A

1

3105IG0015

Intel·ligència artificial

Representació del coneixement. Computació simbòlica. Búsqueda heurística. Planificació

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0016

Investigació operativa

Investigació operativa. Programació lineal. Conceptes bàsics de simulació. Models de cues.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0017

Llenguatges de programació

Programació i computació. Llenguatges de programació: anàlisi lèxica, sintàctica i semàntica. Diferents paradigmes de programació: Programació imperativa, programació orientada a objectes, programació funcional, programació lògica i programació amb llenguatges "d'script".

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0018

Multimèdia i tecnologies de comunicació

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0019

Noves tecnologies de sistemes d'informació

Aquest curs introdueix el desenvolupament d’aplicacions Web. Es veuen els següents conceptes: servidors web, servidors d’aplicacions web, mètodes i patrons de desenvolupament i disseny d’aplicacions web, scripting de client i de servidor.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IG0020

Processadors de llenguatges

Conceptes generals. Anàlisi lèxic i sintàctic. Semàntica d'atributs. Compiladors i intèrprets

OP

3,00+3,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105IG0024

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

1

0+10,00

A

2