Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, pla d'estudis de 2001

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

61,50

10,50

0

3,00

0

75,00

Primer

2

30,00

36,00

0

9,00

0

75,00

Primer

3

9,00

25,50

30,00

10,50

0

75,00

Primer

Total

100,50

72,00

30,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105II0004

Introducció a les estructures de dades

Tipus abstractes de dades. Estructures de dades i algoritmes de manipulació

T

3,00+3,00

B

1

3105II0010

Sistemes operatius

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

T

7,50+4,50

B

A

3105II0011

Xarxes

Aplicacions distribuïdes. Protocols de comunicació. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió. Xarxes de commutació de circuits i de paquets. Interconnexió de xarxes. Internet TCP/IP.

T

3,00+3,00

B

2

3105IS0009

Estadística

Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats

T

3,00+3,00

A

2

3105IS0004

Computadors

El processador i la memòria. Concepte i tipus de bus. Memòries catxé. Microprogramació. El processador i les E/S. Dispositius E/S. Interrupcions i DMAs. Perifèrics bàsics. Microprocessadors i microcontroladors. Segmentació.

OB

9,00+6,00

A

A

3105IS0007

Enginyeria de sistemes i automàtica

Conceptes de control industrial. Tècniques de control aplicades als sistemes informàtics. Enginyeria i implementació de sistemes integrats. Sistemes discrets aplicats al control.

OB

6,00+3,00

A

2

3105IS0008

Enginyeria del software

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE

OB

4,50+1,50

A

1

3105IS0015

Sistemes digitals

Sistemes de detecció i correcció d'errors. Dispositius MSI/LSI per la implementació de funcions lògiques. Lògica programable: arquitectures clàssiques, FPGAs i CPLDs. Llenguatges de programació hardware. Disseny, verificació i testabilitat de SD.

OB

3,00+3,00

A

1

3105IS0018

Tractament digital de senyals

Tractament de senyals. Filtres digitals. Sistemes i senyals discrets. Aplicacions i tecnologies modernes.

OP

3,00+3,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105IS0017

Teoria d'autòmats i llenguatge formal

Màquines seqüencials i autòmats finits. Màquines de Turing. Funcions recursives. Gramàtiques i llenguatges formals.

T

6,00+3,00

A

1

3105II0009

Projecte fi de carrera

Anàlisi i disseny d'un projecte informàtic

OB

0+16,50

B

A

3105IS0012

Robòtica

Morfologia d'un manipulador industrial. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica i dinàmica d'un manipulador. Programació de robots. Control i generació de trajectòries.

OB

4,50+4,50

A

1

3105IS0001

Administració i utilització de xarxes

Model client-servidor. Servidors de xarxa: disseny i implementació. Administració i configuració de serveis de xarxa. Xarxa internet: serveis bàsics i serveis derivats. Xarxes especials (xarxes industrials, xarxes sense cable, etc)

OP

4,50+1,50

A

2

3105IS0002

Ampliació de matemàtica discreta

Aritmètica dels números enters. Criptografia. Teoria de la informació.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IS0010

Intel·ligència artificial aplicada

Intel·ligència Artificial. Sistemes Experts. Lògica difusa. Xarxes Neurals. Algorismes Genètics.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IS0011

Programació concurrent i paral·lela

Blocatges, inanició i exclusió mútua. Sincronització i comunicació. Programació multi-threading en Java.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IS0013

Sensorització i perifèrics

Sensors de presència, posició, velocitat, acceleració i força. Mida de distància. Condicionament de senyal. Conversors A/D, D/A. Optoaïllament. Interfícies. Dispositius d'emmagatzemat.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IS0016

Tècniques avançades de producció

Entorn CAD/CAE/CAM, model CIM. Fabricació flexible. Fabricació assistida per ordinador. Comunicacions Industrials. Autòmats Programables. Entorns Robotitzats.

OP

4,50+1,50

A

1

3105IS0019

Visió per computador

Formació de la imatge. Sensors òptics. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament d'imatges. Aplicacions industrials de la visió per computador. Detecció de moviment. Reconstrucció 3D.

OP

4,50+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105IS0022

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

2