Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

61,50

7,50

0

6,00

0

75,00

Primer

2

43,50

4,50

12,00

15,00

0

75,00

Primer

3

55,50

0

18,00

1,50

0

75,00

Primer

Total

160,50

12,00

30,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105QI0009

Control i instrumentació de processos químics

Se imparte una asignatura eminentemente aplicada. Se estudian los sistemas de control reales que existen en las empresas. Ademas del estudio de los elementos que forman parte de todas las instalaciones de medida y control de procesos, se plantean los sistemas de comunicación que se emplean para transportar los flujos de información entre el proceso y el sistema de supervisión y control. El control automático se estudia de forma que se puedan diseñar sistemas de control mediante el ensamblaje de los equipos existentes en el mercado. Se revisa las necesidades de instrumentación y control de las operaciones más frecuentes de la industria quimica: intercambiadores de calor, secaderos, destilación, cristalización, decantación, generación de calor.

T

4,50+1,50

A

1

3105QI0010

Experimentació en enginyeria química

Realització de pràctiques sobre propietats termodinàmiques i de transport. Flux de fluids, transmissió de calor. Operacions de transferència de matèria. Cinètica de les reaccions químiques.Química Industrial,tractament d'aigües,produccions en continu..

T

0+12,00

A

A

3105QI0011

Química industrial

Aprofitament de matèries primeres. Anàlisi dels processos de fabricació. Balanços de Matèria i Energia. Condicionament d' aigües d'entrada a la indústria. Combustibles i combustió. Contaminació ambiental (aire, aigua i sòl). Seguretat i Higiene industrial

T

9,00+3,00

A

A

3105QI0032

Oficina tècnica

Metodologia, organització i gestió de projectes Coneixer la Gestió de Projectes Industrial i les funcions de la Oficina Tècnica. El curs d’un quadrimestre de durada es divideix en dos mòduls. .- Un mòdul formatiu en aula de continguts teoric-pràctic. (PRIMER) .- Un segon mòdul en laboratori informàtic de caràcter pràctic.(SEGON) Els dos mòduls és realitzen simultàniament. MÒDUL PRIMER ( 14 sessions)CONTINGUTS. 1.- OFICINA TÈCNICA I EMPRESA (4 sessions). Funcions de la Oficina Tècnica Indusrial. Tipus de treballs de O.T..Documentació generada. 2.- REALITZACIÓ PRÀCTICA d'un Estudi Tècnic. Presentació i defensa. Tècniques de presentació i defensa. Es treballa en equip de tres persones. ( 3 sessions). Presentació personal amb anglès ( 1 sessió). 3.- GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I INNOVACIÓ. ( 6 sessions). Estratègia tecnològica. Innovació tecnològica. Pla d'actuació. etapes d'un projecte innovador. Estudi d'un cas pràctic. Treball en equip. Normativa en la confecció de projectes industrials. Presentació d'un projecte amb anglès.Frases claus. MÒDUL SEGON. Ha realitzar en aula informàtica ( 14 sessions) 1.- PRIMER BLOC. MICROSOFT PROJECT ( 7 sessions) Aplicacions del MsProject en la planificació temporal de projectes. Aplicació de recursos i control de cost. Seguiment i modificacions. accions correctives. Cas Pràctic treball individual. 2.-SEGON BLOC. REPRESENTACIONS FLOW SHIP. ( 7 sessions). Aplicació de Ms Visio en la representació gràfica de projectes quìmics. Diagramas flow,control i mechanicals. cas pràctic realització individual.

T

1,50+4,50

A

1

3105QI0033

Administració d'empreses i organització de la producció

Economia general de l'empresa. Administració d'empreses. Sistemes productius i organització industrial

T

4,50+3,00

A

2

3105QI0034

Projecte fi de carrera

Elaboració d'un projecte de fi de carrera com a exercici integrador i de síntesi

T

0+12,00

A

A

3105IN0002

Adquisició de dades i automatització

Adquisició de dades. Monitorizació. Control de Processos. Supervisió. Tècniques i dispositius

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0007

Disseny i fabricació amb materials plàstics

Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0017

Gestió de la qualitat

Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Gestió total de la qualitat

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0021

Materials polímers

Dins del marc de les assignatures de la Intensificació de Plàstics de l'àmbit Industrial de l'EPS, aquesta pretén tractar els polímers com a material d'ús industrial. Més enllà de la naturalesa molecular, es descriuren els trets estructurals que estan relacionats amb les seves propietats macroscòpiques. L'assignatura, per tant, inclou des de la descripció de l'estructura, la descripció de les propietats (mecàniques, òptiques, químiques) i l'establiment de relacions entre estructura i propietats.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0026

Organització de la informació

Introducció a les bases de dades. Model entitat-relació. Model relacional. Disseny de bases de dades. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Connexió Vbasic-Access.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0035

Tecnologia dels materials polímers

Tècniques de conformació de plàstics i gomes. Comportament reològic. Efecte del processat sobre l'estructura i propietats

OP

3,00+3,00

A

2

3105QI0014

Anàlisi aplicada a la indústria

Ampliació dels coneixements sobre tècniques instrumentals d'anàlisi adquirits en l'assignatura Tècniques Instrumentals de l'Anàlisi Química. Conèixer les aplicacions més importants de les tècniques instrumentals a la indústria.

OP

3,00+3,00

A

1

3105QI0017

Elements mecànics a la indústria de procés

Tecnologia dels elements mecànics a la indústria del procés i el seu manteniment

OP

3,00+3,00

A

1

3105QI0019

Simulació i optimització de processos químics

L'assignatura tindrà: - teoria de la simulació - Pràctiques amb diferents simuladors: Discrets o Continuus - Programació amb automates: PLC

OP

3,00+3,00

A

2

3105QI0025

Tecnologies químiques especials

Amb el nom de "Tecnologies Químiques especials" es presenta una assignatura dedicada completament a la indústria paperera.

OP

3,00+3,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105QI0035

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

A