Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Mecànica, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

57,00

10,50

0

7,50

0

75,00

Primer

2

69,00

0

0

6,00

0

75,00

Primer

3

36,00

0

30,00

9,00

0

75,00

Primer

Total

162,00

10,50

30,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105ME0010

Calor i fred industrial

Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial

T

3,00+1,50

A

1

3105ME0011

Instal·lacions industrials

Instal·lacions industrials. Aplicacions a construccions industrials

T

3,00+3,00

A

1

3105ME0028

Oficina tècnica

Metodologia, organització i gestió de projectes

T

1,50+4,50

A

1

3105ME0029

Administració d'empreses i organització de la producció

Economia general de l'empresa. Administració d'empreses. Sistemes productius i organització industrial

T

4,50+3,00

A

2

3105ME0030

Projecte fi de carrera

Elaboració d'un projecte de fi de carrera com a exercici integrador i de síntesis

T

0+12,00

A

A

3105IN0002

Adquisició de dades i automatització

Adquisició de dades. Monitorizació. Control de Processos. Supervisió. Tècniques i dispositius

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0004

Ampliació d' instal·lacions Industrials

Ampliació d'instal·lacions industrials. Disseny, càlcul i manteniment. Interacció amb l'edifici i l'entorn. Normativa

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0006

Dibuix i disseny industrial

Dibuix i disseny industrial

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0007

Disseny i fabricació amb materials plàstics

Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0010

Elements de màquines

Disseny i càlcul d'elements en la creació de noves màquines

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0017

Gestió de la qualitat

Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Gestió total de la qualitat

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0018

Manteniment industrial

Tècniques per al manteniment de màquines i instal·lacions

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0020

Materials per a màquines

Comportament en servei dels materials. Selecció de materials i processos

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0021

Materials polímers

Dins del marc de les assignatures de la Intensificació de Plàstics de l'àmbit Industrial de l'EPS, aquesta pretén tractar els polímers com a material d'ús industrial. Més enllà de la naturalesa molecular, es descriuren els trets estructurals que estan relacionats amb les seves propietats macroscòpiques. L'assignatura, per tant, inclou des de la descripció de l'estructura, la descripció de les propietats (mecàniques, òptiques, químiques) i l'establiment de relacions entre estructura i propietats.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0026

Organització de la informació

Introducció a les bases de dades. Model entitat-relació. Model relacional. Disseny de bases de dades. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Connexió Vbasic-Access.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0027

Pneumàtica i oleohidràulica industrial

Automatismes i accionadors pneumàtics i oleohidràulics. Disseny de circuits de potència i control. Aprofitament industrial.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0029

Proveïment i depuració d'aigües

Disseny d’instal•lacions de tractament d’aigües potables i les seves xarxes de distribució. Disseny de xarxes de recollida d’aigües residuals i de les instal•lacions de depuració.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0033

Seguretat i normativa industrial

Concepte de risc. Seguretat industrial. Assegurament de la qualitat. Anàlisi de riscos. Directives de seguretat. Enginyeria de seguretat. Interacció entre seguretat i eficiència energètica.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0035

Tecnologia dels materials polímers

Tècniques de conformació de plàstics i gomes. Comportament reològic. Efecte del processat sobre l'estructura i propietats

OP

3,00+3,00

A

2

3105ME0015

Càlcul i construcció d'estructures de formigó

Disseny, càlcul i construcció d'estructures de formigó

OP

3,00+3,00

A

2

3105ME0016

Càlcul i construcció d'estructures metàl·liques

Disseny, càlcul i construcció d'estructures metàl·liques

OP

3,00+3,00

A

1

3105ME0017

Conjunts mecànics

Projecte, construcció i manteniment de conjunts mecànics

OP

3,00+3,00

A

2

3105ME0019

Disseny de mecanismes

Síntesi i anàlisi de mecanismes

OP

3,00+3,00

A

2

3105ME0022

Instal·lacions de climatització

Descripció i càlcul d'instal·lacions de climatització

OP

3,00+3,00

A

2

3105ME0023

Tecnologies avançades de fabricació

CAM, CNC i Sistemes Integrats de Fabricació

OP

3,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105ME0035

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

2

3105ME0037

Estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la universitat

1

0+10,00

SO

A