Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Industrial, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

58,50

9,00

0

7,50

0

75,00

Primer

2

58,50

10,50

0

6,00

0

75,00

Primer

3

25,50

15,00

18,00

16,50

0

75,00

Primer

Total

142,50

34,50

18,00

30,00

0

225,00

Segon

4

60,00

0

12,00

3,00

0

75,00

Segon

5

46,50

12,00

12,00

4,50

0

75,00

Segon

Total

106,50

12,00

24,00

7,50

0

150,00

Total

Total

249,00

46,50

42,00

37,50

0

375,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EI0007

Economia

Principis d'economia general

T

3,00+1,50

A

2

3105EI0008

Termodinàmica

Processos termodinàmics

T

3,00+3,00

A

2

3105EI0009

Circuits i sistemes electrònics

Anàlisi i síntesi de xarxes. Fonaments d'electrònica i instrumentació

T

6,00+6,00

A

A

3105EI0010

Elasticitat i resistència de materials

Elasticitat i Resistència de Materials. Estudi general del comportament d'elements resistents. Comportament dels sòlids reals.

T

7,50+4,50

A

A

3105EI0011

Enginyeria de fluids

Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids

T

7,50+4,50

A

A

3105EI0067

Fonaments de ciència de materials

Introducció als fonaments dels materials, de la seva estructura i les seves propietats. Estudi dels materials: metàl·lics, ceràmics, polímers i compòsits. Tècniques d'obtenció i tractament.

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0068

Mètodes estadístics de l'enginyeria

Fonaments i mètodes d'anàlisi no determinista aplicats a l'enginyeria

T

3,00+3,00

A

2

3105EI9010

Elasticitat i resistència de materials

Elasticitat i Resistència de Materials. Estudi general del comportament d'elements resistents. Comportament dels sòlids reals

T

7,50+4,50

A

A

3105EI9030

Equacions diferencials

T

3,00+1,50

A

1

3105EI9067

Fonaments de ciència de materials

Introducció als fonaments dels materials, de la seva estructura i les seves propietats. Estudi dels materials: metàl·lics, ceràmics, polímers i compòsits. Tècniques d'obtenció i tractament.

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0030

Equacions diferencials

OB

3,00+1,50

A

1

3105EI0031

Mecànica bàsica

Estàtica i dinàmica del sòlid rígid

OB

3,00+3,00

A

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EI0012

Administració d'empreses

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és iniciar a l'estudiant en la comprensió de l'organització de les empreses, i en la gestió de les activitats, accions i decisions de tot allò que requereixi ser administrat.

T

3,00+1,50

A

1

3105EI0013

Regulació automàtica

Comportament dinàmic de sistemes. Metodologia d'anàlisis i disseny de sistemes de control. Eina informàtica Matlab/Simulink

T

4,50+6,00

A

A

3105EI0015

Teoria de màquines

Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines. Disseny de màquines.

T

6,00+4,50

A

A

3105EI9013

Regulació automàtica

Comportament dinàmic de sistemes. Metodologia d'anàlisis i disseny de sistemes de control. Eina informàtica Matlab/Simulink

T

4,50+6,00

A

A

3105EI9055

Modelització i simulació a l'enginyeria

Modelització i resolució de problemes d'enginyeria mitjançant eines de simulació.

T

3,00+3,00

A

1

3105EI9059

Resolució de problemes d'enginyeria

Assignatura completament pràctica, on no s'explicarà teoria nova. Es plantejaran i resoldran problemes d'enginyeria. Ens basarem en els fonaments matemàtics i en les altres assignatures bàsiques de primer i segon curs, i del primer semestre de tercer curs.

T

0+6,00

A

2

B

2

3105IN9006

Dibuix i disseny industrial

Dibuix i disseny industrial

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0032

Instal·lacions industrials

Càlcul i disseny d'instal·lacions industrials. Integració a l'edifici industrial. Normativa

OB

3,00+1,50

A

2

3105EI0033

Tecnologia de processos

Tecnologies generals dels processos industrials. Processos continus i discontinus. Bases de l'enginyeria química. Balanços de matèria i d'energia.

OB

3,00+1,50

A

2

3105EI0070

Electrotècnia

Sistemes trifàsics. Aparellatge elèctric per a baixa tensió. Automatismes elèctrics. Màquines elèctriques (transformadors, motors i generadors).

OB

3,00+3,00

A

1

3105EI0052

Introducció al disseny i càlcul en projectes

Disseny i càlcul de diferents projectes d'enginyeria.

OP

0+6,00

A

2

3105EI0055

Modelització i simulació a l'enginyeria

Modelització i resolució de problemes d'enginyeria mitjançant eines de simulació.

OP

3,00+3,00

A

1

3105EI0059

Resolució de problemes d'enginyeria

Assignatura completament pràctica, on no s'explicarà teoria nova. Es plantejaran i resoldran problemes d'enginyeria. Ens basarem en els fonaments matemàtics i en les altres assignatures bàsiques de primer i segon curs, i del primer semestre de tercer curs.

OP

0+6,00

A

2

B

2

3105IN0006

Dibuix i disseny industrial

Dibuix i disseny industrial

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0026

Organització de la informació

Introducció a les bases de dades. Model entitat-relació. Model relacional. Disseny de bases de dades. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Connexió Vbasic-Access.

OP

3,00+3,00

A

2

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EI0014

Sistemes electrònics i automàtics

Principis i tècniques de control de sistemes i processos

T

6,00+6,00

A

A

3105EI0016

Tecnologia de materials

Es tracta de conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) als metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0017

Construccions industrials

Construcció de plantes i instal·lacions industrials

T

3,00+3,00

A

2

3105EI0018

Organització de la producció

Organització industrial. Aplicacions informàtiques de gestió

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0019

Mètodes matemàtics

Programació lineal i entera. Optimització no lineal. Anàlisi numèrica. Matemàtica discreta. Simulació.

T

7,50+6,00

A

A

3105EI0020

Tecnologies de fabricació i tecnologia de màquines

Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat

T

6,00+6,00

A

A

3105EI0069

Teoria d'estructures

Càlcul d'estructures

T

3,00+1,50

A

1

3105EI9045

El mètode dels elements finits aplicat a l'enginyeria

Mètode dels elements finits. Resolució de problemes pràctics d'enginyeria mitjançant el mètode d'elements finits

T

3,00+3,00

A

2

3105EI9062

Sistemes digitals

Codificació de la informació. Anàlisi i disseny de sistemes combinacionals. Anàlisi i disseny de sistemes seqüencials. Dispositius lògics programables.

T

3,00+3,00

A

1

3105IN9033

Seguretat i normativa industrial

Concepte de risc. Seguretat industrial. Assegurament de la qualitat. Anàlisi de riscos. Directives de seguretat. Enginyeria de seguretat. Interacció entre seguretat i eficiència energètica.

T

3,00+3,00

A

2

3105EI0040

Control de gestió i comptabilitat

Introducció a la comptabilitat. Anàlisi de balanços i estats de comptes. Anàlisi de costos

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0043

Dinàmica de fluids computacional

Introducció a la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) per a l'anàlisi de fluxos d'interès a l'Enginyeria.

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0045

El mètode dels elements finits aplicat a l'enginyeria

Mètode dels elements finits. Resolució de problemes pràctics d'enginyeria mitjançant el mètode d'elements finits

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0050

Gestió de la innovació

Gestió de la innovació i Estratègia empresarial. Recerca i desenvolupament. Polítiques de R+D i Innovació. Gestió de la tecnologia

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0051

Infraestructures, ferms industrials i fonaments

Mecànica del sòl. Construcció d'infrastructures industrials. Ferms industrials. Fonamentacions

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0056

Optimització del disseny mecànic

Optimització del disseny mecànic. Tècniques d'optimització amb eines informàtiques. Ús d'elements finits.

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0062

Sistemes digitals

Codificació de la informació. Anàlisi i disseny de sistemes combinacionals. Anàlisi i disseny de sistemes seqüencials. Dispositius lògics programables.

OP

3,00+3,00

A

1

3105EI0063

Tècniques d'intel·ligència artificial en control i supervisió

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0004

Ampliació d' instal·lacions Industrials

Ampliació d'instal·lacions industrials. Disseny, càlcul i manteniment. Interacció amb l'edifici i l'entorn. Normativa

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0010

Elements de màquines

Disseny i càlcul d'elements en la creació de noves màquines

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0017

Gestió de la qualitat

Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Gestió total de la qualitat

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0020

Materials per a màquines

Comportament en servei dels materials. Selecció de materials i processos

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0021

Materials polímers

Dins del marc de les assignatures de la Intensificació de Plàstics de l'àmbit Industrial de l'EPS, aquesta pretén tractar els polímers com a material d'ús industrial. Més enllà de la naturalesa molecular, es descriuren els trets estructurals que estan relacionats amb les seves propietats macroscòpiques. L'assignatura, per tant, inclou des de la descripció de l'estructura, la descripció de les propietats (mecàniques, òptiques, químiques) i l'establiment de relacions entre estructura i propietats.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0024

Modelització i simulació de sistemes dinàmics

Modelització de sistemes dinàmics. Simulació. Llenguatges de simulació. Algorismes d'integració.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0029

Proveïment i depuració d'aigües

Disseny d’instal•lacions de tractament d’aigües potables i les seves xarxes de distribució. Disseny de xarxes de recollida d’aigües residuals i de les instal•lacions de depuració.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0033

Seguretat i normativa industrial

Concepte de risc. Seguretat industrial. Assegurament de la qualitat. Anàlisi de riscos. Directives de seguretat. Enginyeria de seguretat. Interacció entre seguretat i eficiència energètica.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0035

Tecnologia dels materials polímers

Tècniques de conformació de plàstics i gomes. Comportament reològic. Efecte del processat sobre l'estructura i propietats

OP

3,00+3,00

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EI0021

Projectes

Metodologia. Organització i gestió de projectes

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0022

Tecnologia elèctrica

Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica i aplicacions

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0023

Tecnologia energètica

Sistemes energètics. Plans Energetics. Energia i Medi Ambient.

T

4,50+1,50

A

1

3105EI0024

Ciència i tecnologia del medi ambient

Impacte ambiental i gestió ambiental Efluents líquids Contaminació atmosfèrica: prevenció i control Residus sòlids Altres contaminants

T

4,50+3,00

A

2

3105EI0025

Enginyeria del transport

Principis, mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial

T

3,00+1,50

A

2

3105EI0026

Tècniques de gestió i organització empresarial

Sistemes productius. Administració d'empreses. La gestió económica de l'empresa. Tècniques de mercat. Procès de creació de l'empresa.

T

3,00+3,00

A

2

3105EI0027

Enginyeria tèrmica i de fluids

Calor i fred industrial. Equips i generadors tèrmics. Motors tèrmics. Màquines hidràuliques

T

6,00+4,50

A

A

3105EI9047

Estructures de formigó

Disseny, càlcul i construcció d'estructures i plantes industrials en formigó

T

3,00+3,00

A

2

3105EI9048

Estructures metàl·liques

Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques

T

3,00+3,00

A

1

3105EI0034

Treball fi de carrera

Elaboració d'un projecte com a compendi de l'aprenentatge al llarg de la carrera.

OB

0+12,00

A

A

3105EI0047

Estructures de formigó

Disseny, càlcul i construcció d'estructures i plantes industrials en formigó

OP

3,00+3,00

A

2

3105EI0048

Estructures metàl·liques

Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques

OP

3,00+3,00

A

1

3105EI0053

Logística

Logística integral: aprovisionament, fabricació i distribució

OP

3,00+3,00

A

1

3105EI0057

Planificació dels processos productius

Planificació dels processos de producció a partir de les característiques tècniques dels productes, així com dels paràmetres de gestió de l'empresa

OP

3,00+3,00

A

1

3105EI0060

Robòtica industrial

Aquest curs pretén introduir a l'alumne en la disciplina de la robòtica. S'estudien els principis bàsics relacionats amb els braços robotitzats, incloent l'estructura del robot, la cinemàtica, les trajectòries, el control, i la programació de robots.

OP

3,00+3,00

A

1

3105IN0007

Disseny i fabricació amb materials plàstics

Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0018

Manteniment industrial

Tècniques per al manteniment de màquines i instal·lacions

OP

3,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105EI0071

Treballs acadèmicament dirigits no integrats en el pla d'estudis

En el pla d'estudis s'estableix que es pot atorgar crèdits de lliure elecció per equivalència a l'estudiant que realitzi treballs acadèmicament dirigits no integrats en el pla d'estudis.

0+10,00

A

2

3105EI0074

Estudis realitzats en el marc de convenis internacionals

0+10,00

A

A

3105EI0072

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

L'estudiant pot aconseguir crèdits de lliure elecció per equivalència si realitza una estada tutoritzada en una empresa o institució en què pugui adquirir experiència de cares al futur exercici professional.

2

0+10,00

A

A