Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Informàtica, pla d'estudis de 1997

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

0

0

0

0

0

0

Segon

73,50

33,00

24,00

14,50

0

145,00

Total

73,50

33,00

24,00

14,50

0

145,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105200725

Arquitectura de computadors

T

3,00+1,50

A

1

3105200726

Arquitectures avançades

T

3,00+3,00

A

2

3105200727

Enginyeria del software I

T

6,00+3,00

A

1

3105200728

Enginyeria del software II

En aquesta assignatura ens proposem consolidar i adquirir nous coneixements en els diversos camps que comprèn l'enginyeria del software.

T

6,00+3,00

A

2

3105200729

Intel·ligència artificial. Tècniques i mètodes

Intel·ligència Artificial. Sistemes basats en el coneixement. Sistemes de suport a la decisió. Agents Intel·ligents. Sistemes Multiagent

T

4,50+4,50

A

1

3105200730

Mètodes i eines de compilació

T

6,00+3,00

A

2

3105200731

Xarxes de computadores i serveis públics de dades

3105200731 XARXES DE COMPUTADORES I SERVEIS PÚBLICS DE DADES

T

6,00+3,00

A

1

3105200755

Llenguatges, gramàtiques i autòmats

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'automats.

T

3,00+1,50

A

1

3105200756

Models abstractes de càlcul

Introduccio als models de calcul. Indecidibilitat/calculabilitat dels problemes.

T

3,00+1,50

A

1

3105200757

Mètodes numèrics

Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines bases matemàtiques que permetin abordar la resolució aproximada de problemes. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes.

T

3,00+1,50

A

1

3105200732

Economia i administració d'organitzacions

OB

4,50+1,50

A

1

3105200735

Informàtica dels sistemes de producció

Introduir a l’alumne en la particularitat de les aplicacions informàtiques, a l’entorn industrial, que tenen requeriments de temps real. Es presenten les característiques principals de les aplicacions de temps real així com de les aplicacions embedded. Seguidament s’estudien les característiques principals de l’estàndards POSIX 1003.1b, 1c, 1d, 1j que defineixen els serveis que ha de proporcionar un sistema operatiu de temps real que ofereixi portabilitat a nivell de codi font. A continuació s’estudia la problemàtica relacionada amb la programació d’aplicacions paral·leles en temps real. S’estudien els diferents models de tasques així com els paràmetres bàsics que les defineixen. S’analitzen les polítiques de planificació i els tests de planificabilitat associats. A les sessions pràctiques es treballarà amb el sistema operatiu Linux utilitzant tant el POSIX com un pegat de temps real anomenat RTAI.

OB

3,00+3,00

A

2

3105200736

Paradigmes de programació

Programació imperativa, programació orientada a objectes, programació funcional, programació lògica, semàntiques. Models de Còmput: lambda-càlcul, Lògica de Primer Ordre. Tipatge.

OB

3,00+3,00

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105F00752

Projecte informàtic

T

0+18,00

A

2

3105200733

Entorns de la informàtica

OB

6,00+3,00

A

1

3105200734

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions

Simulació de sistemes d'esdeveniments discrets. Generació de nombres aleatoris. Models de cues

OB

3,00+3,00

A

1

3105200737

Direcció d'operacions

OP

4,50+1,50

A

2

3105200738

Disseny VLSI

OP

3,00+3,00

A

2

3105200739

Sistemes distribuïts

L’objectiu del curs és proporcionar els conceptes bàsics sobre sistemes distribuïts. Sobre els seus beneficis i els seus inconvenients. S’estudien les seves eines bàsiques (mecanismes de comunicació entre processos, mecanismes de sincronització i de detecció de abraçades mortals). També s’estudiaran els principals serveis que ha d’oferir un sistema distribuït. Tots aquest conceptes es veuran en el marc del Sistemes Operatius distribuïts dels que es veuran exemples.

OP

3,00+3,00

A

2

3105200741

Sistemes d'informació en entorns distribuïts

Conceptes i eines per a la gestió dels sistemes d'informació en entorns distribuïts

OP

3,00+3,00

A

1

3105200742

Seguretat i protecció de dades

OP

4,50+1,50

A

1

3105200745

Visió per computadora

Visió per Computador:Formació de la Imatge, Color i Textura, caracterització Avançada, Calibracio i Imatge Stereo, Imatge Panoramica, EstimacióRobusta, Analisi del moviment, Segmentació, Classificadors Reconeixement d'objectes

OP

3,00+3,00

A

1

3105200749

Eines CASE. Disseny i utilització

OP

3,00+3,00

A

1

3105200750

Interfícies d'usuaris

Factors humans en la interacció humans/ordinadors. Disseny d'interfícies d'usuari. Tècniques i dispositius d'interacció.

OP

3,00+3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105200760

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

2

12,00+0

A

A

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105L00760

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

2

12,00+0

A

A