Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Ciència i Tecnologia dels Aliments, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

64,50

0

4,50

4,50

0

73,50

Segon

5

30,00

18,00

18,00

10,50

0

76,50

Segon

Total

94,50

18,00

22,50

15,00

0

150,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105TA0001

Producció de matèries primeres

Fonaments dels sistemes de producció d'aliments d'origen vegetal i animal

T

4,50+1,50

A

1

3105TA0002

Química i bioquímica dels aliments

Components i propietats físico-químiques dels aliments. Modificacions químiques dels aliments durant el tractament i emmagatzematge. Additius alimentaris

T

6,00+3,00

A

1

3105TA0003

Normalització i legislació alimentàries

Normalització en bromatologia. Dret alimentari: principis i aplicacions. Deontologia

T

3,00+1,50

A

2

3105TA0004

Salut pública

Serveis de salut. Salut pública i alimentació

T

3,00+1,50

A

2

3105TA0005

Bromatologia

Productes alimentosos. Composició, propietats i valor nutritiu. Anàlisi i control de qualitat dels aliments

T

9,00+6,00

A

A

3105TA0006

Dietètica i nutrició

Alimentació individual en diferents etapes de la vida. Alimentació en col·lectivitats. La alimentació com factor preventiu de múltiples patologies. Nutrients. Nutrició humana. Estudi de l'estat nutricional d'individus i comunitats. Enquestes alimentàries

T

9,00+3,00

A

A

3105TA0007

Higiene dels aliments

Control de la seguretat alimentària i qualitat microbiològica. Sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític. Higiene del personal, productes i processos. Microorganismes patògens en els aliments. Contaminació microbiana i parasitària en els aliments. Substàncies tòxiques en els aliments.

T

9,00+4,50

A

A

3105TA0018

Caracterització física i anàlisi sensorial dels aliments

Propietats mecàniques. Microestructura. Color. Propietats tèrmiques. Anàlisi sensorial i panells de catadors.

OP

1,50+3,00

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105TA0008

Alimentació i cultura

L'alimentació en la cultura humana. Psicologia i sociologia del comportament alimentari. Tècniques de comunicació

T

4,50+0

A

2

3105TA0009

Economia i gestió a l'empresa alimentària

Economia i administració d'empreses. Comercialització d'aliments. Producció i consum d'aliments

T

4,50+1,50

A

1

3105TA0010

Fonaments de projectes

Fonaments de projectes en indústries alimentàries

T

0+4,50

A

2

3105TA0011

Tecnologia alimentària

Operacions bàsiques en indústries alimentàries. Elaboració, conservació, envasat, emmagatzematge i transport d'aliments. Tecnologia culinària.

T

12,00+3,00

A

A

3105TA0012

Enginyeria alimentària

En la parte primera de la cuatro en las que se divide la asignatura, se estudian las instalaciones para la producción y el trasporte de fluidos que prácticamente se encuentran en todas las industrias alimentarías. Se imparte durante siete semanas del primer cuatrimestre.

OB

4,50+4,50

A

1

3105TA0013

Pràcticum

(Pàgina en revisió) Treball pràctic tutorat sobre aspectes relacionats amb la bromatologia, dietètica, nutrició i desenvolupament de productes alimentaris, control de qualitat, higiene i salut dels aliments. Aprofitament de subproductes i tractament de residus. Normalització i legislació. Aspectes sòcioculturals de l'alimentació. Economia, gestió i viabilitat tècnico-econòmica d'indústries i processos.

OB

0+9,00

A

A

3105TA0014

Additius, probiòtics i bioconservadors

Additius alimentaris, probiòtics i bioconservadors

OP

1,50+3,00

A

1

3105TA0016

Assegurament de la qualitat

Sistemes per l'assegurament de la qualitat

OP

1,50+3,00

B

2

3105TA0032

Tecnologies avançades d'envasament

Funcions, característiques i criteris de selecció de materials per a l'envasament de productes alimentaris. Sistemes d'envasament. Envasos i Medi ambient

OP

1,50+3,00

A

2

3105TA0036

Tecnologies emergents de conservació

Tecnologies emergents de conservació

OP

1,50+3,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105CF0001

Anàlisi química

2

4,00+2,00

A

2

3105CF0002

Físico-química

Termodinàmica i cinètica química. Equilibris físics i químics. Electroquímica i química de superfícies

2

4,00+2,00

A

2

3105CF0003

Fisiologia

Fisiologia

2

3,00+1,50

A

2

3105CF0004

Enginyeria química

Bases de l'Enginyeria química. Operacions bàsiques de preparació, transformació i conservació, emmagatzemament i transport dels aliments. Instrumentació i control.

2

4,00+2,00

A

1

3105CF0005

Microbiologia

2

4,00+2,00

A

1

3105CF0014

QUÍMICA ORGÀNICA

2

4,00+2,00

A

2

3105CF0015

Química inorgànica

Assolir els coneixements bàsics i necessaris pel bon seguiment de les assignatures d'aquesta carrera, relacionades amb la Química; per això, s'utilitzarà l'experimentació i els principis teòrics per tal d'obtenir una comprensió lògica i raonada de la Química.

2

3,00+1,00

A

2

3105CF0016

Bioquímica

2

4,00+2,00

A

2

3105TA0044

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+10,00

A

2