Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Infermeria, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

55,50

6,00

9,00

4,50

0

75,00

Primer

2

55,50

0

13,50

6,00

0

75,00

Primer

3

63,00

0

0

12,00

0

75,00

Primer

Total

174,00

6,00

22,50

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3106IN0008

Infermeria psicosocial II

Psicologia general. Psicologia evolutiva. Psicologia Social. Aspectes psicològics i socials de les cures d'infermeria

T

3,00+1,50

A

1

B

1

3106IN0009

Farmacologia i dietètica

Acció, efecte i interaccions medicamentoses. Fàrmacs més comuns utilitzats en el tractament de les malalties. Necessitats nutricionals i alimentàries en els diferents cicles vitals. Els aliments: manipulació i reglamentació. Substàncies nutritives i no nutritives. Dieta i equilibri alimentari. Dieta i equilibri alimentari. Dietètica terapèutica.

T

3,00+1,50

A

1

3106IN0010

Infermeria psiquiàtrica i de salut mental

Salut mental i manera de viure. Atenció d'infermeria de salut mental a l'individu, família i comunitat. Aspectes psiquiàtrics de les cures d'infermeria.

T

2,00+4,00

A

2

B

2

3106IN0011

Legislació i ètica professional

Normes legals d'àmbit professional. Codis deontològics professionals i altres recomanacions ètiques

T

3,00+1,50

A

2

B

2

3106IN0012

Infermeria comunitària II

Ecologia humana: concepte de salut i factors que la condicionen. Morfologia i fisiologia dels microorganismes. Infecció, immunitat, vacunes i sèrums

T

4,50+4,50

A

A

3106IN0013

Infermeria de l'adult II. Medicoquirúrgica

Processos desencadenats de les malalties. Fisiopatologia de les diverses alteracions de la salut. Necessitats i/o problemes derivats de les patologies més comunes que es presenten en els diferents aparells i sistemes del organisme humà. Tecnologia d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes medicoquirúrgics. Cures d'infermeria a individus amb problemes medicoquirúrgics

T

7,50+19,50

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3106IN0014

Administració de serveis d'infermeria

Sistemes de salut. Planificació i economia sanitàries. Administració de serveis d'infermeria

T

4,50+3,00

A

1

B

1

3106IN0015

Infermeria comunitària III

Sistemes de salut. La salut comunitària en el marc del nostre sistema de salut. Identificar les funcions i activitats d'infermeria comunitària en l'àmbit de l'atenció primària de salut i de la salut comunitària. Aplicar la metodologia per identificar les necessitats i/o problemes de salut d'individus, grups o comunitat. L'educació per a la salut.

T

6,00+9,00

A

A

B

A

3106IN0016

Infermeria de l'adult III. Medicoquirúrgica

Processos desencadenats de les malalties. Fisiopatologia de les diverses alteracions de la salut. Necessitats i/o problemes derivats de les patologies més comunes que es presenten en els diferents aparells i sistemes del organisme humà. Tecnologia d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes medicoquirúrgics. Cures d'infermeria a individus amb problemes medicoquirúrgics

T

6,00+9,00

A

A

3106IN0017

Infermeria maternoinfantil

Reproducció humana. Manteniment de la salut en la reproducció humana. Desenvolupament normal de la gestació, part i puerperi. Alteracions de la gestació, part i puerperi. Cures d'infermeria en la gestació, part i puerperi normals i patològics. Característiques generals del nounat sa i el seu desenvolupament fins el primer mes de vida. Creixement i desenvolupament del nen sa fins a l'adolescència. Alteracions més freqüents en aquesta etapa de vida. Cures d'infermeria en les diferents alteracions de les necessitats del nen

T

6,00+10,50

A

A

3106IN0018

Infermeria geriàtrica

Teories de l'envelliment. Aspectes demogràfics, sociològics i psicològics de l'envelliment. Cures d'infermeria de l'ancià sa al malalt.

T

3,00+6,00

A

A

B

A

3106IN0021

Atenció d'infermeria al nen i adolescent en risc social

Anàlisi de situacions de risc social pel nen i adolescent. Detecció precoç. Atenció d'infermeria en diferents situacions de risc

OP

3,00+1,50

A

1

3106IN0022

Cures pal·liatives

Coneixement i aplicació de tècniques i teràpies complementàries bàsiques més utilitzades en l'àmbit de la salut. Atenció d'infermeria al malalt terminal.

OP

3,00+1,50

A

1

3106IN0023

Educació per a la salut

Disseny de programes d'educació per a la salut

OP

3,00+1,50

A

1

3106IN0038

Orientació professional

Perspectives laboral. Estratègies de recerca laboral. Conèixer els sistemes d'accés a la funció pública d'Infermeria en les diferents institucions del Sistema Nacional de Salut.

OP

3,00+1,50

A

1