Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Ciències Empresarials, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

51,00

6,00

0

3,00

0

60,00

Primer

2

36,00

18,00

0

6,00

0

60,00

Primer

3

21,00

6,00

24,00

9,00

0

60,00

Primer

Total

108,00

30,00

24,00

18,00

0

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107EM0003

Introducció al dret i dret mercantil

Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.

T

6,00+3,00

A

A

FJ

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107EM0006

Estadística empresarial

Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.

T

3,00+3,00

A

1

3107EM0007

Dret laboral

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments. L’assignatura també analitza les relaciones col•lectives de treball entre representants dels treballadors a les empreses i la patronal, o dit d’una altra manera, l’estudi de la legislació sindical. En aquest àmbit s’estudien els convenis col•lectius, la participació dels treballadors a l’empresa i el dret de vaga.

T

3,00+3,00

A

2

3107EM0008

Economia espanyola i mundial

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

T

3,00+3,00

A

2

3107EM0009

Direcció comercial

Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Planificació estratègica. Anàlisi de l'entorn. Comportament del consumidor. Investigació comercial. Segmentació i posicionament. Polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

T

6,00+3,00

A

A

3107EM0010

Direcció financera

Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.Introducció al mercat de capitals i a la valoració del títols

T

6,00+3,00

A

A

3107EM0014

Empresa i fiscalitat

Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.

OB

3,00+3,00

A

1

3107EM0015

Comptabilitat financera II i anàlisi d'estats comptables

Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.

OB

9,00+3,00

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107EM0011

Comptabilitat de costos

Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0012

Organització i administració d'empreses

L'assignatura d'OAE té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l'empresa. Es posa especial èmfasi en la formulació de l'estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció d'operacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0016

Sociologia de l'empresa

L’empresa com a institució social i econòmica. Diferents formes d’organització del treball. Incidències de la tecnologia en les relacions socials del treball. Els rols socials a l’empresa. Gestió dels recursos humans.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

C

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107EM0017

Auditoria

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0020

Comptabilitat de les operacions financeres

Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0021

Anàlisi estratègica aplicada a l'empresa

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0022

Mercats financers

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals,mercats monetaris, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0026

Investigació comercial

Organització i objectius de la investigació comercial. Bases de dades. Tècniques d'investigació de mercats. Aplicació de la informació comercial a les decisions de màrqueting.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0027

Distribució comercial

El màrqueting i la seva relació amb diferents estratègies de comercialització: principals conceptes de màrqueting a l'empresa, el màrqueting en el punt de venda i els valors de les marques. Una assignatura amena, dinàmica i divertida on es prioritzen els treballs, la participació i el debat de casos pràctics. Inclou vídeos, xarxes socials, visita de directius d'empreses, i un tast gastronòmic comercial,... tot pensat per promoure les habilitats comercials, de màrqueting i vendes de l'alumnat.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0028

Política de comunicació comercial

Venda directa. Publicitat. Promoció de vendes. Merchandising i altres estratègies de venda. Relacions públiques de l'empresa.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0029

Tècniques de comerç exterior

Tècniques bàsiques de comerç exterior. Regulació. Contractació. Instruments de foment de l’exportació. Pagaments internacionals. Marketing Internacional.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0030

Mètodes matemàtics aplicats a l'economia

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0031

Tècniques de finançament

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0036

Economia de Catalunya

Anàlisi del funcionament de l'economia catalana des d'una perspectiva històrica, sectorial territorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyoles i de la Unió Europea.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0042

Sociologia del consum

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0043

Dret de societats

Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0044

Dret de la seguretat social

La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0047

Microeconomia

Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0048

Macroeconomia

Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0050

Història econòmica d'Espanya

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0053

Fiscalitat de les operacions empresarials

Fiscalitat de les operacions empresarials. Aplicació pràctica al sector turístic.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0055

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+6,00

A

1

B

2

C

2

3107EM0056

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+12,00

A

1

B

A

C

A