Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Administració i Direcció d'Empreses, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

27,00

24,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

51,00

6,00

0

3,00

0

60,00

Primer

3

42,00

6,00

6,00

6,00

0

60,00

Primer

Total

120,00

36,00

6,00

18,00

0

180,00

Segon

4

33,00

18,00

6,00

3,00

0

60,00

Segon

5

15,00

6,00

30,00

9,00

0

60,00

Segon

Total

48,00

24,00

36,00

12,00

0

120,00

Total

Total

168,00

60,00

42,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AE0001

Comptabilitat general

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0005

Economia mundial

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0011

Introducció a l'estadística

Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0014

Matemàtiques per a l'economia II

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0015

Microeconomia I

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0007

Història econòmica d'Espanya

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

OB

3,00+3,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AE0003

Economia de l'empresa I

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0004

Economia espanyola i de Catalunya

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0006

Estadística i introducció a l'econometria

Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0012

Macroeconomia I

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0016

Sistemes fiscals

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OB

3,00+3,00

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AD0001

Comptabilitat general i analítica

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

T

3,00+3,00

A

1

3107AD0002

Direcció comercial

Màrqueting estrategic i tàctic. Direcció estratègica. Anàlisi dels mercats i del consumidor. Estratègia comercial. Estudi dels elements del Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Pla de Màrqueting.

T

6,00+3,00

A

A

3107AD0003

Direcció financera

Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.

T

6,00+3,00

A

A

3107AD0004

Econometria

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Estadística multivariada

T

6,00+3,00

A

A

3107AD0007

Dret laboral

Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte. Relacions laborals col·lectives.

OB

3,00+3,00

A

1

3107AD0008

Dret mercantil

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

OB

3,00+3,00

A

2

3107AD0009

Direcció de recursos humans

L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic tot i que també s'inclouen alguns aspectes de l'àmbit psicològic.

OB

3,00+3,00

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AD0005

Consolidació comptable

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

T

3,00+3,00

A

1

3107AD0006

Direcció estratègica i política d'empresa

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.

T

6,00+3,00

A

A

3107AD0010

Direcció de producció i operacions

Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.

OB

3,00+3,00

A

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107AS0001

Introducció a l'econometria

Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

2

6,00+0

A

2

3107AS0002

Matemàtiques per a economistes

Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.

2

6,00+0

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107AD0014

Economia industrial

Organització interna de l’empresa. Models d’agència. Política de preus. Relacions verticals. Regulació d'empreses. Cooperació vs. competència. Modelització via teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d’entrada i competència potencial. Temes de política industrial: Liberalització, privatització i defensa de la competència.

3,00+3,00

ER

2

SO

1

3107AD0015

Introducció al sector públic

El pressupost públic: ingressos, sistema fiscal i despeses. Empreses públiques. El sector públic a l'economia espanyola.

3,00+3,00

ER

2

3107AD0016

Economia regional i urbana

Factors locacionals en economia. Les economies urbanes: factors d'aglomeració. Els sistemes econòmics regionals. Altres polítiques amb efectes territorials. La política econòmica regional de la Unió Europea. Models de creixement regional. El debat sobre la convergència econòmica de les regions.

3,00+3,00

A

2

3107AD0017

Jocs i informació

3,00+3,00

ER

2

3107AD0021

Hisendes locals i autonòmiques

Descentralització versus centralització. Federalisme fiscal. Pressupostos locals i autonòmics. Distribució regional de la despesa pública.

3,00+3,00

A

2

3107AD0024

Investigació de mercats

Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.

3,00+3,00

A

1

3107AD0026

Auditoria

Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d'operacions. El resultat de l'auditoria: l'informe. Altres tipus d'auditories.

3,00+3,00

A

1

3107AD0028

Comptabilitat i fiscalitat

Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.

3,00+3,00

A

1

3107AD0032

Història del pensament econòmic

Anàlisi històrica del pensament econòmic: clàssic, neoclàssic, institucionalista, keynessià. Corrents actuals.

3,00+3,00

A

2

3107AD0036

Dret bancari

Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.

3,00+3,00

A

2

3107AD0038

Mètodes matemàtics per a l'economia

Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.

3,00+3,00

A

1

3107AD0039

Matemàtica actuarial

Mètodes i tècniques d'investigació d'operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

3,00+3,00

A

2

3107AD0042

Sociologia de les relacions laborals

Els actors socials del treball: patronal, estat i sindicats. Història de les relacions laborals a Espanya i Catalunya. Concertació social, negociació col·lectiva i conflictivitat laboral. Relacions laborals a Europa.

3,00+3,00

ER

2

SO

1

T

2

3107AD0043

Sociologia del consum

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

3,00+3,00

A

1

3107AD0044

Mercats financers

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.

3,00+3,00

A

2

3107AD0045

Creació d'empreses

Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.

3,00+3,00

A

1

3107AD0046

Mercats i organitzacions

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

3,00+3,00

A

2

3107AD0048

Simulació de gestió

Eines informàtiques de simulació de la presa de decisions a l'empresa.

3,00+3,00

A

2

3107AD0049

Comerç exterior

Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.

3,00+3,00

A

2

3107AD0050

Anàlisi estratègica sectorial

Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.

3,00+3,00

A

1

3107AD0051

Ampliació a la direcció de la producció i operacions

3,00+3,00

ER

2

3107AD0052

Estratègies integrals de qualitat

Aproximació a la gestió integrada dels sistemes de qualitat, medi ambient i seguretat laboral a l'empresa. Elements que integren el sistemes de gestió integrat. Documentació del sistema integrat. Normativa Internacional de suport.

3,00+3,00

A

1

3107AD0053

Direcció de vendes

3,00+3,00

ER

2

SO

1

3107AD0055

Control de gestió

El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).

3,00+3,00

A

1

3107AD0058

Comerç electrònic i empreses virtuals

3,00+3,00

ER

2

SO

1

3107AD0062

Política de comunicació comercial

3,00+3,00

ER

2

SO

1

3107AD0037

Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integra ció europea.

2

3,00+3,00

A

2

3107AD0068

Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis

2

0+12,00

A

2

3107AD0069

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

2

0+6,00

A

1

B

2

C

2

3107AD0070

Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades

2

0+12,00

A

1

B

A

C

A