Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Economia, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

36,00

15,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

57,00

0

0

3,00

0

60,00

Primer

3

30,00

18,00

6,00

6,00

0

60,00

Primer

Total

123,00

33,00

6,00

18,00

0

180,00

Segon

4

51,00

0

6,00

3,00

0

60,00

Segon

5

9,00

12,00

30,00

9,00

0

60,00

Segon

Total

60,00

12,00

36,00

12,00

0

120,00

Total

Total

183,00

45,00

42,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AE0001

Comptabilitat general

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0005

Economia mundial

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0007

Història econòmica d'Espanya

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

T

3,00+3,00

A

2

3107AE0011

Introducció a l'estadística

Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0014

Matemàtiques per a l'economia II

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0015

Microeconomia I

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

T

9,00+3,00

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107AE0004

Economia espanyola i de Catalunya

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0006

Estadística i introducció a l'econometria

Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

T

6,00+3,00

A

A

3107AE0012

Macroeconomia I

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

T

9,00+3,00

A

A

3107AE0003

Economia de l'empresa I

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

OB

9,00+3,00

A

A

3107AE0016

Sistemes fiscals

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OB

3,00+3,00

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107EC0001

Econometria

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i la seva formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

T

6,00+3,00

A

A

ER

A

3107EC0002

Economia aplicada

Actuacions instrumentals i sectorials. Estudi dels objectius de la política econòmica. Organismes internacionals.

T

6,00+3,00

A

A

3107EC0003

Macroeconomia II

Estudi avançat dels fonaments microeconòmics de les funcions agregades que descriuen el comportament dels mercats en els models macroeconòmics. Models dinàmics. Creixement. Teoria monetària.

T

9,00+3,00

A

A

3107EC0004

Microeconomia II

Teoria de la demanda i de la producció per a l’estudi de les aplicacions economètriques i l’anàlisi de l’equilibri general. Aplicacions de la teoria del benestar. Construcció de models.

T

9,00+3,00

A

A

3107EC0005

Economia de l'empresa II

L’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

T

6,00+3,00

A

A

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107EC0006

Economia del sector públic

Justificación de la intervención del sector público en una economía de mercado. Consecución de los ingresos necesarios para financiar esta actividad de la manera más adecuada.

T

6,00+3,00

A

A

3107EC0007

Economia internacional

Política del comerç internacional. El nou proteccionisme. Interrelació i coordinació de polítiques macroeconòmiques. Mobilitat internacional del capital i globalització dels mercats financers. Estructuració en blocs econòmics. Problemes de deute exterior.

OB

3,00+3,00

A

2

3107EC0008

Economia industrial

L'organització industrial o també economia industrial estudia per què i com competeixen les empreses en el mercat. El marc teòric sumeix la competencia perfecta i la teoria de jocs.

OB

3,00+3,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107EC0012

Economia regional i urbana

Factors locacionals en economia. Les economies urbanes: factors d'aglomeració. Els sistemes econòmics regionals. Altres polítiques amb efectes territorials. La política econòmica regional de la Unió Europea. Models de creixement regional. El debat sobre la convergència econòmica de les regions.

3,00+3,00

A

2

3107EC0013

Economia del turisme

Anàlisi econòmica del sector turístic a l’economia espanyola i mundial.

3,00+3,00

ER

2

3107EC0015

Desenvolupament i creixement econòmic

Desenvolupament versus creixement. Teories del desenvolupament econòmic. Desenvolupament i sostenibilitat. Models de creixement econòmic. Convergència versus divergència.

3,00+3,00

ER

2

3107EC0018

Economia de l'empresa pública

Titularitat i/o gestió públiques. Criteris de gestió. Mesures d'eficàcia. Processos de privatització. Privatització versus lliberalització.

3,00+3,00

SO

1

3107EC0019

Economia del medi ambient

Externalitats i teoremes del benestar. Externalitats ambientals. Crítiques a l’enfocament de les externalitats. Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient, contaminació de aire, sòl i aigua, i tendències demogràfiques i medi ambient.

3,00+3,00

A

2

3107EC0020

Economia dels recursos naturals

Fonaments de l'elecció intertemporal. Explotació de recursos renovables. Resultats genèrics i aplicació a recursos específics. Explotació de recursos no renovables. Resultats genèrics i recursos específics. Debat sobre sostenibilitat i altres temes actuals.

3,00+3,00

A

1

3107EC0022

Teoria de jocs

Teoria de la decisió i teoria de jocs. Enfocs cooperatiu i no cooperatiu. Formes extensiva i estratègica. Conceptes de solució i equilibri de Nash. Coordinació i equilibris correlacionats.

3,00+3,00

A

2

3107EC0027

Mètodes matemàtics per a l'economia

Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l'economia.

3,00+3,00

A

1

3107EC0028

Matemàtica actuarial

Mètodes i tècniques d’investigació d’operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

3,00+3,00

A

2

3107EC0031

Polítiques comercials

Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Descripció i anàlisi dels instruments de política comercial de l’empresa. Mètodes per a la presa de decisions estratègiques en producte, preu, distribució i comunicació.

3,00+3,00

ER

2

3107EC0033

Mercats financers

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.

3,00+3,00

A

2

ER

2

SO

1

3107EC0035

Història del pensament econòmic

Anàlisi històrica del pensament econòmic: clàssic, neoclàssic, institucionalista, keynessià. Corrents actuals.

3,00+3,00

A

2

3107EC0040

Estructura social

Estructura social, desigualtat social, classe social, estratificació, canvis en l’estructura, canvis socials, agència humana, movilitat social. Teoria sociològica clàssica i contemporània. Indicadors i estadístiques sobre estructura social. Mercat laboral, estat del benestar i família. Desigualtats de gènere, ètnia i edat. Immigració

3,00+3,00

SO

1

3107EC0044

Dret del treball

Elements de dret del treball i de la Seguretat Social per a economistes. L'ordenament laboral, contracte de treball, salari i jornada, cotització al sistema públic de la Seguretat Social, efectes sobre el cost del factor treball.

3,00+3,00

A

1

3107EC0045

Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.

3,00+3,00

A

2

3107EC0048

Empreses digitals i entorn econòmic

3,00+3,00

ER

2

SO

1

3107EC0049

El procés d'harmonització fiscal a la Unió Europea

Introducció a la problemàtica de la fiscalitat internacional. El mercat interior comunitari, la Unió Duanera i el procés d'harmonització de la imposició indirecta. La incidència dels principis de lliure establiment i de circulació de capitals a l'àmbit de la imposició directa.

3,00+3,00

A

2

3107AS0003

Microeconomia I

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

2

9,00+3,00

C

A

3107AS0004

Macroeconomia I

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

2

9,00+3,00

C

A

3107EC0053

Treballs acadèmicament dirigits

2

12,00+0

A

A

3107EC0056

Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades

2

0+6,00

A

2

3107EC0057

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

2

0+12,00

A

A

B

A