Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Publicitat i Relacions Públiques, pla d'estudis de 2005

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

51,00

9,00

0

0

0

60,00

Primer

2

30,00

30,00

0

0

0

60,00

Primer

3

0

60,00

0

0

0

60,00

Primer

Total

81,00

99,00

0

0

0

180,00

Segon

4

36,00

0

12,00

12,00

0

60,00

Segon

5

12,00

12,00

18,00

18,00

0

60,00

Segon

Total

48,00

12,00

30,00

30,00

0

120,00

Total

Total

129,00

111,00

30,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3108PB0010

Creativitat publicitària

T

6,00+6,00

A

A

3108PB0011

Planificació i mitjans publicitaris

En un entorn global, canviant i hiper-competitiu com l'actual, els mitjans de comunicació són una variable fonamental en tot pla de marketing. L'assignatura Planificació i mitjans publicitaris ens donarà una aproximació al pla de mitjans, que és una de les eines que ens permet fer arribar amb èxit els missatges publicitaris al nostre públic objectiu. En concret, l'assignatura aporta els conceptes bàsics de la planificació de mitjans i la identificació de les fonts d'informació específiques d'aquesta activitat. A més, tindrem una visió panoràmica dels mitjans de comunicació a Espanya i les seves tendències. És dóna una visió d'anàlisi, investigació i assessorament dels mitjans de comunicació com a vehicles per a transmetre un missatge publicitari, tot i donant molt d'enfasí a les noves eines que ens aporta la societat de la informació i el coneixement.

T

6,00+6,00

A

A

3108PB0012

Teoria i tècniques de les relacions públiques I

T

6,00+6,00

A

A

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3108PB0013

Sistemes i processos de la publicitat i de les relacions públiques

T

6,00+6,00

A

A

3108PB0023

Teoria i tècniques de les relacions públiques II

OB

6,00+6,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3108PB0032

Comunicació política i electoral

L’assignatura vol donar als estudiants els coneixements fonamentals sobre el concepte, les tècniques i les estratègies de la Comunicació Política i Electoral, així com les eines necessàries per a la comprensió de les relacions entre els agents que interactuen en el procés de la comunicació política: partits polítics, institucions governamentals i no governamentals, mitjans de comunicació i ciutadania. Prestarem atenció a l’actualitat política per a analitzar-la a partir dels coneixements que anem adquirint al llarg del curs i tindrem molt en compte els importants canvis que està suposant la popularització d’Internet. Aprofitarem al màxim que entrem de ple en un any electoral: eleccions al parlament de Catalunya el 28 de novembre i eleccions municipals el maig de l'any vinent.

3,00+3,00

A

A

3108PB0033

Programes d'identitat visual corporativa

3,00+3,00

A

A

3108PB0036

Tècniques d'investigació en comunicació

3,00+3,00

A

A

3108PB0038

Direcció d'art

Direcció d'Art planteja adquirir una sèrie coneixements i valors creatius per insertar en qualsevol acció de comunicació. Mitjançant l'utilització de diverses eines (especialment les digitals) es pretén formar a l'alumne per adquirir autonomia d'execució en el disseny gràfic i metodologies per potenciar la seva creativitat i crítica en el desenvolupament de projectes vinculats a la comunicació.

3,00+3,00

A

A

3108PB0040

Taller de creació audiovisual I

0+6,00

A

A

3108PB0045

Guionatge publicitari

3,00+3,00

A

A

3108PB0050

Direcció de comptes

3,00+3,00

A

A

3108PB0053

Protocol i organització d'actes

3,00+3,00

A

A

B

A

3108PB0057

Publicitat i noves tecnologies

3,00+3,00

A

A

3108PB0059

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades I

0+6,00

A

A

3108PB0060

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades II

0+6,00

A

A