Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme (Escola Universitària de Turisme Mediterrani), pla d'estudis de 1997

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

42,00

9,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

30,00

12,00

18,00

0

0

60,00

Primer

3

30,00

6,00

9,00

9,00

6,00

60,00

Primer

Total

102,00

27,00

27,00

18,00

6,00

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3152100035

Turisme i medi ambient

L'assignatura analitza les relacions de les activitats e infraestructures turístiques en el seu entorn natural i/o cultural.

OP

3,00+1,50

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3152100001

Anglès

Anglès I Anglès II Anglès III

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

D

1

3152100002

Segon idioma (francès)

Aquest és el primer curs d'un programa de tres anys que permetrà a l'alumne adquirir als nivells A1 -A2 i A3 corresponents els objectius del Marc Europeu comú de referència del Consell d'Europa en el Portfolio europeu de les Llengües: FRI: En finalitzar aquest curs els alumnes haurien de ser capaços de : * Reconèixer els signes ortogràfics propis del francès i relacionar-los amb els fonemes corresponents. * Expressar-se amb un grau suficient de correcció en la pronunciació i en l'entonació. * Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon en llocs públics. * Mantenir una conversa relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana. * Redactar textos breus i senzills en francès (postals- notes- textos personals …) * Omplir formularis i impresos que demanin informació personal. * Usar el francès com a llengua vehicular de la interacció comunicativa pròpia de l'activitat lectiva (entre companys o amb el professor). FRII: *Le cours de Français II doit permettre à l’étudiant de : - Approfondir les connaissances linguistiques, phonétiques et lexicales de la langue française qui on été acquises en Français I. - Développer les compétences communicatives appliquées au milieu professionnel du tourisme. - Approfondir les compétences de production et compréhension orale afin d’être capable de converser professionnellement en langue française. - Développer les connaissances terminologiques du milieu du tourisme. - Connaître les réalités sociales et culturelles des entreprises touristiques. - Acquérir les compétences en compréhension écrite de manière à pouvoir comprendre des textes et des documents en relation avec les activités touristiques. À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable de : ? Comprendre les idées principales d’un discours clair et tiré de documents oraux qui traitent d’activités et de thèmes reliés au milieu du tourisme : l’entreprise,

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3152100003

Segon idioma (alemany)

ALEMANY I: L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació ( aeroports, llocs d’interès turístics .... ) ALEMANY II: Intensificació de la llengua alemanya amb especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic. ALEMANY III: Intensificació i finançament de la llengua alemanya amb especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3152100019

Tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi turística

En el nostre afany per comprendre la realitat que ens envolta, un dels mètodes que utilitzem els éssers humans és la ciència estadística. Aquesta té com a objecte l'estudi d'agrupacions de dades sobre determinats fenòmens de la realitat per tal d'assolir un coneixement total o parcial dels mateixos i d'aquesta manera orientar el procés de presa de decisions. Així doncs, l'estadística examina el comportament dels fenòmens en la seva vessant quantitativa però sense prescindir totalment dels aspectes qualitatius. L'Estadística acompleix un paper creixent en totes les facetes del progrés humà. Va començar sent aplicada a assumptes d'Estat, d'on ve el seu nom, per passar a estendre's als camps més diversos del saber, com la psicologia, la biologia, l'educació, l'agricultura, la sociologia, la física i molts d'altres. Entre les raons per les quals un estudiant de Turisme ha de dur a terme estudis d'Estadística, podem citar les següents: 1. Necessitat de comprensió de la literatura professional, ja que la major part dels articles publicats i treballs publicats contenen resultats basats en anàlisis estadístiques. 2. Necessitat de comprensió de la lògica subjacent a la investigació. L'Estadística ofereix els fonaments lògics en els quals es basa la major part de la investigació. 3. Aplicabilitat en tota investigació. Tota investigació que aspiri a tenir un mínim de rigor necessita partir d'una anàlisi estadística abans d'obtenir les conclusions

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3152100020

Turismàtica

Proporcionar a l'estudiant un coneixement general de l'informàtica a nivell d'usuari, facilitant la comprensió de la terminologia tècnica utilitzada en aquest àmbit i destacant com aquesta ciència i l'ús dels ordinadors col•laboren diariament ampliant la capacitat humana d'informació, d'anàlisis i de càlcul. Conèixer quins són, actualment, els principals proveïdors de tecnologies i serveis de distribució dins de l'industria dels viatges, quin tipus d'aliances creen i de quina manera fan augmentar la productivitat de les Agències de Viatges. Estudi general de les principals eines, sistemes de reserves i processos que permeten el desenvolupament de la gestió i la promoció turística, i en especial del Sistema de Reserves SAVIA-AMADEUS, identificant els components d'un CRS. Crear a l'alumne un interès per l'informàtica i les noves tecnologies, veient de quina manera influeixen en l'industria turística i en el sector del transport. Fomentar el seu ús i generar un interès per les mateixes, ja que l'impacte de la revolució tecnològica està canviant la metodologia de treball i l'ús generalitzat dels CRS/GDS ha modificat, en els últims anys, el món de les reserves convertint-se en els motors que fan augmentar la productivitat de les Agències de Viatges i elevar el grau de qualitat en els serveis prestats als seus clients.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

C

2

3152100022

Gastronomia i enologia

Aportar una reflexió amb profunditat sobre la gastronomia i la seva importància al sector turístic a l'actualitat. Oferir els coneixements gastronòmics al nostre país, així com les principals tècniques per dinamitzar com atractiu turístic la cultura gastronòmica en els diferents entorns socioeconòmics i culturals.

OP

3,00+1,50

A

2

3152100049

Anàlisi d'estats comptables

L’anàlisi d’una empresa mitjançant els seus estats financers és imprescindible per fer un bon diagnòstic empresarial i en conseqüència poder avaluar les decisions preses. Per tant, l’assignatura vol aconseguir que l’alumne es familiaritzi en les tècniques d’anàlisi d’estats comptables per poder ser autosuficient en el diagnòstic i la presa de decisions en termes econòmics-financers en concret i en general en termes del conjunt de l’empresa.

OP

3,00+1,50

A

2

B

1

3152100050

Estructures i equipaments

• Conèixer les diferents necessitats estructurals, tècniques arquitectòniques per dissenyar instal•lacions turístiques. • Planificar les distribucions dels locals de les empreses hoteleres. • Estudiar els equipaments i materials necessaris per les diferents necessitats de l'hosteleria i restauració. • Conèixer el funcionament i el manteniment per la seguretat en el treball de l'equipament hoteler. • Conèixer els diferents riscos en el sector hosteleria.

OP

3,00+1,50

A

1

B

2

3152100052

Transport turístic

Es tracte d'aprofundir en el transport dins del sector turístic donant a conèixer tots els sistemes de transport de turistes.

OP

3,00+1,50

A

1

B

2

3152F00021

Treball fi de carrera

Assignatura obligatòria on l'alumne, de manera individual o en grup, ha de realitzar un treball d'investigació sobre qualsevol tema vinculat amb el món turístic.

PF

1,00+5,00

A

2

B

2

C

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3152100005

Legislació turística pública

L’ objectiu fonamental de l’assignatura és que l’alumne adquireixi uns coneixements bàsics sobre els poders de l’Estat, i concretament el funcionament de l’Administració Pública, els mecanismes existents per a relacionar-se amb ella i el seu finançament. De la mateixa manera, s’estudiarà en profunditat la normativa general específicament turística per donar a conèixer a l’alumne els principis fonamentals que regeixen la professió turística. Finalment, és proporcionarà al alumne una visió general dels impostos més importants del sistema tributari actual.

1

4,50+1,50

A

2

3152100007

Organització i gestió d'empreses

Els coneixements d’organització i gestió d’empreses ens permetrà assolir cert nivell de coneixements tècnics per poder desenvolupar tasques d’anàlisis i gestió dins d’una organització turística. Ens aportarà metodologia d’anàlisis i l’hora de pendre decicions favorables així com arribar a compendre l’estructura organitzativa d’una empresa i les relaccions establidas entre els seus elements

1

6,00+3,00

A

A

3152100008

Comptabilitat

L’assignatura pretén capacitar a l’alumne en el maneig de la tècnica comptable i com a conseqüència en la confecció dels comptes anuals per tal de que sigui autosuficient en la comptabilització dels fets econòmics que envolten a tot tipus d’empreses en general i en particular el tractament específic de les empreses del sector turístic.

1

4,50+1,50

A

2

3152100009

Màrqueting turístic

Les tècniques de Màrqueting es converteixen en imprescindibles en un entorn cada vegada més competitiu i globalitzat per poder satisfer les necessitats dels consumidors de productes i serveis turístics. Aquesta assignatura introdueix a l’estudiant en la planificació i l’ús de les tècniques de Màrqueting.

1

6,00+3,00

A

A

3152100012

Recursos territorials turístics

Assignatura de Geografia vinculada al turisme on s'analitza el desenvolupament dels diferents espais i els seus recursos en l'aprofitament de l'activitat turística.

1

6,00+3,00

A

A

3152100013

Patrimoni cultural

L’assignatura de Patrimoni Cultural basant-se en la riquesa patrimonial com a matèria primera del turisme es centra en els principals productes culturals turístics tant pel seu valor patrimonial com especialment en el seu ús turístic.

1

4,50+1,50

A

2

3152100014

Pràcticum

Practicum, tracta de l’oportunitat d’entrar en contacte amb el mon laboral turístic.

1

0+12,00

A

A

B

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3152100017

Geografia turística mundial

L’assignatura de Geografia Turística té un doble objectiu: el coneixement físic i polític dels 5 continents i els principals tipus de turisme que es realitzen al món. Les classes s’impartiran de forma temàtica i el workshop de síntesi ubicarà espacialment la informació treballada a l’aula.

1

4,50+1,50

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3152100036

Turismes alternatius

Assignatura de Geografía Turística on es porposa un acostament a aquells pobles i les seves formes culturals que estan al marge dels circuits turístics més convencionals.

1

3,00+1,50

A

1