Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme (Escola Universitària de Turisme CETA), pla d'estudis de 1997

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

42,00

9,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

30,00

12,00

18,00

0

0

60,00

Primer

3

30,00

6,00

9,00

9,00

6,00

60,00

Primer

Total

102,00

27,00

27,00

18,00

6,00

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3154100001

Anglès

T

6,00+3,00

A

A

3154100002

Segon idioma (francès)

Perfeccionament del nivell d’usuari independent (B1) i introducció al Francès professional turístic: vocabulari específic, aplicació de la gramàtica en context, tasques de comunicació i situacions professionals.

T

6,00+3,00

A

A

3154100003

Segon idioma (alemany)

L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A2+.)

T

6,00+3,00

A

A

3154100009

Màrqueting turístic

Aquesta assignatura és obligatòria, anual de nou crèdits i té una doble finalitat: * Introduir a l'alumne en el coneixement del Màrqueting en general, aplicable tant a l'àmbit empresarial, com a altres àmbits (institucionals, social, etc.) * Servir més concretament com a introducció al Màrqueting en Turisme, i complir l'objectiu de capacitar a l'alumne per a treballar en l'àrea comercial i d'inverstigació de mercats de qualsevol empresa del sector turístic. Al final del curs, l'alumne haurà de dominar els coneixements necessaris per a tractar qualsevol problema de la direcció comercial d'una empresa i tindrà la capacitat necessària per a buscar i utilitzar la informació, així com els instruments científics bàsics de la disciplina.

T

6,00+3,00

A

A

3154100014

Pràcticum

Pràctiques en organitzacions i institucions de turisme per al coneixement pràctic de les operacions i procesos de les empreses del sector.

T

0+12,00

A

A

3154100015

Tercer idioma (alemany)

Introducció a l'Alemany nivell d’usuari basic (A1) i introducció a l'Alemany professional turístic (B2): vocabulari específic, aplicació de la gramàtica en context, tasques de comunicació i situacions relacionats a la hoteleria. Arribar al Nivell A1 i iniciar la preparació del Nivell A2 del Marc europeu de referència.

OB

0+4,50

A

1

3154100016

Tercer idioma (francès)

Iniciació a la llengua francesa dirigida a principiants en situació professional a fi de preparar-los per a l’atenció i el contacte amb el públic del sector turístic.

OB

0+4,50

A

1

3154100020

Turismàtica

Eines i processos aplicats a la gestió turística a través de les TIC. Especial incidència en un sistema de reserves hoteleres (ULISES) i un sistema de reserves aèrees (AMADEUS).

OB

3,00+3,00

A

2

3154100042

Gestió de la qualitat en els serveis turístics

La qualitat en les emrpeses turístiques. La gestió de la qualitat total. Certificació i assegurament de la qualitat en els serveis turístics.

OP

3,00+1,50

A

1

3154100050

Estructures i equipaments

Necessitats estructurals, tècniques arquitectòniques i de disseny de les instal.lacions hostaleres. Equipaments tècnics, mobiliari i decoració d´instal.lacions hostaleres.

OP

3,00+1,50

A

1

3154100061

Gestió de la informació turística

Coneixement i recerca de fons documentals en l´àmbit turístic. Tècniques d´emmagatzenament de dades i de la seva difusió. Tècniques d´atenció al client.

OP

3,00+1,50

A

2

3154F00021

Treball fi de carrera

Treball d´investigació individual sobre temes relacionats amb els diferents aspectes de turisme i lleure.

PF

1,00+5,00

A

2

FJ

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3154100022

Gastronomia i enologia

Història pràctica de les cultures gastronòmiques. Regions vitinicoles a escala mundial.

1

3,00+1,50

A

2

3154100049

Anàlisi d'estats comptables

Anàlisi de l´equilibri financer, dels resultats i de l´origen i aplicació de fondos en les empreses turístiques. Repercusions sobre rendabilitat i solvència.

1

3,00+1,50

A

2