Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme (Escola Universitària de Turisme Euroaula), pla d'estudis de 1997

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

42,00

9,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

30,00

12,00

18,00

0

0

60,00

Primer

3

30,00

6,00

9,00

9,00

6,00

60,00

Primer

Total

102,00

27,00

27,00

18,00

6,00

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3156100004

Introducció al dret i dret privat

T

4,50+1,50

A

2

3156100006

Introducció a l'economia

T

4,50+1,50

A

1

3156100008

Comptabilitat

T

4,50+1,50

A

2

3156100010

Operacions i processos de producció

T

6,00+3,00

A

A

3156100011

Estructura de mercats

T

4,50+1,50

A

1

3156100012

Recursos territorials turístics

Recursos Territorials Turístics és una assignatura multidisciplinar, combina elements propis de la geografia física, de la geografia humana, de l’economia social, del dret turístic i d’altres ciències socials.

T

6,00+3,00

A

A

3156100013

Patrimoni cultural

L’assignatura de Patrimoni Cultural basant-se en la riquesa patrimonial com a matèria primera del turisme es centra en els principals productes culturals turístics tant pel seu valor patrimonial com especialment en el seu ús turístic.

T

4,50+1,50

A

2

3156100017

Geografia turística mundial

Geografia Turística és una assignatura que té com a objectiu conèixer els prinicpals recursos i rutes turístiques del món

OB

4,50+1,50

A

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3156100005

Legislació turística pública

T

4,50+1,50

A

2

3156100007

Organització i gestió d'empreses

T

6,00+3,00

A

A

3156100015

Tercer idioma (alemany)

OB

0+4,50

A

1

3156100016

Tercer idioma (francès)

OB

0+4,50

A

1

3156100018

Matemàtiques financeres

OB

3,00+1,50

A

1

3156100020

Turismàtica

OB

3,00+3,00

A

2

3156100048

Organització i administració d'allotjaments i restauració

OP

6,00+3,00

A

A

3156100049

Anàlisi d'estats comptables

OP

3,00+1,50

A

2

B

2

3156100050

Estructures i equipaments

OP

3,00+1,50

A

2

3156100051

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística

OP

6,00+3,00

A

A

3156100052

Transport turístic

OP

3,00+1,50

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3156100001

Anglès

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3156100002

Segon idioma (francès)

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3156100003

Segon idioma (alemany)

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3156100009

Màrqueting turístic

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3156100014

Pràcticum

T

0+12,00

A

A

3156100019

Tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi turística

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3156100024

Direcció i gestió de personal

OP

3,00+1,50

A

2

3156100032

Sociologia del turisme

l'Assignatura Sociologia del Turisme, vol ser una eine per comprendre i aprendre a analitzar els canvis del turisme, tant per part de l'oferta com de la demanda

OP

3,00+1,50

A

1

3156100035

Turisme i medi ambient

OP

3,00+1,50

A

1

3156100036

Turismes alternatius

OP

3,00+1,50

A

2

3156100042

Gestió de la qualitat en els serveis turístics

OP

3,00+1,50

A

2

3156100056

Polítiques i planificació del turisme

OP

3,00+1,50

A

1

3156100060

Guia turística

OP

3,00+1,50

A

1

3156100064

Comercialització de productes turístics

OP

3,00+1,50

A

1

3156F00021

Treball fi de carrera

PF

1,00+5,00

A

2

B

1

C

2