Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme (Escola Universitària de Turisme de Terrassa), pla d'estudis de 2001

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

42,00

9,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

30,00

12,00

18,00

0

0

60,00

Primer

3

30,00

12,00

9,00

9,00

0

60,00

Primer

Total

102,00

33,00

27,00

18,00

0

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3158100004

Introducció al dret i dret privat

Nocions de Dret general i estudi particular del Dret Privat i del Dret Fiscal.

T

4,50+1,50

B

2

3158100006

Introducció a l’economia

Repàs dels principals continguts d’economia amb especial incidència en aquells sobre els quals el turisme té un paper incident.

T

4,50+1,50

B

2

3158100008

Comptabilitat

Introducció als aspectes comptables bàsics i estudi del procés comptable bàsic. Estudi de la comptabilització de les operacions més usuals d’una empresa

T

4,50+1,50

B

1

3158100010

Operacions i processos de producció

Estudi de les operacions i processos de la restauració , l’allotjament , la intermediació turística i l’oci.

T

6,00+3,00

B

A

3158100011

Estructura de mercats

Anàlisi dels fluxos turístics. Estructura dels mercats turístics. Oferta i demanda

T

4,50+1,50

B

1

3158100012

Recursos territorials turístics

Estudi del medi pel desenvolupament del turisme. La seva implantació i ordenació a l'espai.

T

6,00+3,00

B

A

3158100015

Tercer idioma (alemany)

Introducció a la llengua i cultura alemanya.

OB

0+4,50

B

2

3158100087

Turisme sostenible

Estudi i anàlisi del turisme sostenible.

OB

3,00+1,50

B

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3158100005

Legislació turística pública

Estudi del Dret Administratiu i de la legislació específica del turisme.

T

4,50+1,50

A

1

3158100007

Organització i gestió d’empreses

S’estudia l’Economia de l’Empresa analitzant algunes de les tècniques de la presa de decisions així com els diferents subsistemes de l’empresa.

T

6,00+3,00

A

A

3158100009

Màrqueting turístic

Creació de productes turístics, comunicació i distribució.

T

6,00+3,00

A

A

3158100013

Patrimoni cultural

Partint de la constatació que el patrimoni cultural, les seves manifestacions més senyeres, és un dels motius de compra turístics més antics i constants, aquesta assignatura se centra en l’anàlisi (i aplicacions subsegüents) dels diferents vessants del fenomen que es donen actualment, en el sentit que el patrimoni no té només un sector de públic específic i fidel, que identifiquem amb el turisme cultural, sinó que, en la mesura que el turista és cada cop més un consumidor avesat, constitueix un atractiu important per a un ampli ventall de la demanda.

T

4,50+1,50

A

2

3158100019

Tècniques qualitatives i quantitatives d’anàlisi turística

Estudi dels conceptes d’estadística descriptiva i introducció al concepte de probabilitat.

OB

4,50+1,50

A

2

3158100020

Turismàtica

Aprenentatge d’alguns dels diferents programes informàtics que es fan servir a les distintes empreses turístiques.

OB

3,00+3,00

A

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3158100001

Anglès

Tourism is a growing and highly competitive industry in virtually every country in the world, which in turn has created a demand for a workforce who possess the knowledge and skills to succeed in this fast-moving and global market. For this reason, an excellent command English is a must nowadays. Students need to be able to use integrate into this international community with ease and efficiency in all the different professional areas related to the world of management and international tourism.

T

6,00+3,00

A

A

3158100002

Segon idioma (francès)

Estudiar la llengua per poder desenvolupar aquests coneixements en el món del turisme

T

6,00+3,00

A

A

3158100014

Pràcticum

Pràctiques en organitzacions i institucions de turisme

T

0+12,00

A

A

3158100017

Geografia turística mundial

Aquesta assignatura estudia l’activitat turística com un fenomen espacial a escala mundial, analitzant els fluxos turístics i les seves tendències i realitzant una aproximació analítico-descriptiva de les principals destinacions turístiques mundials.

OB

4,50+1,50

A

1

3158F00021

Treball fi de carrera

Dotar a l’estudiant dels coneixements metodològics necessaris per realitzar el Treball Final de Carrera. Realització del TFC amb criteri científic sota el control del tutor.

OB

1,00+5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3158100028

Gestió operativa d’allotjaments

Estudi de d’operativa de l’àrea d’allotjament d’un hotel; els procediments, la direcció d’un equip i la relació amb els clients.

1

3,00+1,50

A

1

3158100036

Turismes alternatius

L'assignatura amplia el coneixement de la geografia turística mundial tot analitzant per regions les destinacions emergents i/o alternatives i les noves modalitats i productes turístics que en deriven, les situacions econòmiques, socials i culturals que es caracteritzen i com són influïdes per l'activitat turística.

1

3,00+1,50

A

1

3158100055

Oci i societat desenvolupada

Oci en la societat desenvolupada, pretén donar a conèixer la nova realitat en la que es presenta el turisme. Una societat cada cop més canviant precisa de professionals amb capacitat d’anàlisi a fi d’adequar els seus productes i serveis a una nova realitat.

1

3,00+1,50

A

1

3158100056

Polítiques i planificació del turisme

Una de les funcions de les agències de viatge és la productora, en la que es dissenyen i confeccionen els itineraris i viatges que apareixeran als diferents catàlegs de viatge i que suposen el negoci principal per les agències de viatge majoristes, mixtes i minoristes amb producte propi.

1

3,00+1,50

A

2

3158100094

Tècniques de comunicació aplicades al turisme

La complexitat social, política i empresarial requereix de les persones, empreses i institucions una gran capacitat per entendre' s i relacionar-se amb els públics que els envolten. D' aquí, la importància de la comunicació empresarial, de les relacions públiques com a eina de comunicació entre les empreses, les institucions i els seus públics.

1

3,00+1,50

A

2

3158100097

Comercialització de productes turístics

Aquesta assignatura pretén relacionar des d’una perspectiva turística les condicions necessàries de les ciutats que pretenguin acollir determinats esdeveniments amb la pròpia tipologia d’aquests mateixos esdeveniments. Es plantegen també els diferents canals de comercialització i formes de promoció en aquest sentit i especifica el paper dels Convention Bureau com a intermediaris.

1

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3100001070

Llengua anglesa. Comprensió i expressió orals II

1

4,50+0

A

2

3100001075

Llengua anglesa. Comprensió i expressió orals I

1

4,50+0

A

2

3100001085

Llengua francesa. Comprensió i expressió orals II

1

4,50+0

A

2

3100001207

Llengua francesa. Comprensió i expressió orals I

1

4,50+0

A

2