Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Educació en la Diversitat, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0712

Metodologia en recerca educativa

10,00

A

1

3501MO0822

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita

10,00

A

2

3501MO1127

Pràcticum I

5,00

A

2

3501MO1128

Memòria final de màster

5,00

A

2

3501MO1143

Pràcticum II

10,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0587

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social

10,00

A

2

3501MO0588

La formació dels professionals de l'educació

Prendre consciència dels nous reptes que ha d'afrontar la formació per respondre a les exi`gències socials, econòmiques i laborals dels nostres dies. Comprendre i analitzar diversos models de formació. Reflexionar sobre les característiques i condicions específiques de la formació de les persones adultes. Capacitar per diagnosticar les necessitats formatives en un context determinat. Dominar les competències necessàries per planificar i implementar plans o accions formatives

10,00

A

2

3501MO1239

Audició i llenguatge

10,00

A

A