Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida, pla d'estudis de 2009

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1198

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

OB

1,00

A

2

3501MO1203

Comunicació científica

OB

1,00

A

2

3501MO1208

Expressió escrita de resultats

OB

1,00

A

2

3501MO1509

Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa

OB

4,50

A

2

3501MO1510

Metodologies qualitatives

Introducció a la metodologia qualitativa. Planificació d'una recerca qualitativa. La integració de les metodologies qualitatives i quantitatives. Principals mètodes d'investigació qualitativa. Principals tècniques d'investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades. L'informe d'investigació. El rigor metodològic de la investigació qualitativa. Tècniques grupals. L'etnografia i l'observació participant.

OB

4,50

A

2

3501MO1514

Habilitats bàsiques del psicòleg clínic i de la salut I: relació terapèutica

L'assignatura es centra en la importància del setting i la relació terapèutica en el marc d'un procés de diagnosi i tractament.

OB

2,00

A

1

3501MO1515

Habilitats bàsiques del psicòleg clínic i de la salut II: avaluació i diagnòstic

Avaluació i diagnòstic: estructura del procés d'avaluació en nens, adolescents, adults i persones grans. Tècniques i instruments d'avaluació. Aplicació del codi deòntològic i preceptes legals. Recerca.

OB

4,00

A

1

3501MO1516

Habilitats bàsiques del psicòleg clínic i de la salut III: orientació, assessorament i tractament

OB

4,00

A

1

3501MO1517

Psicologia clínica en la infància i en l'adolescència

Etiologia biopsicosocial, factors de risc i senyals d’alerta, avaluació i tractament dels trastorns emocionals i de la conducte més prevalents i socialment més rellevants d’inici a la infància i l’adolescència: trastorns del comportament pertorbador, trastorns d’ansietat, trastorns afectius, trastorns generalitzats del desenvolupament, trastorns de les funcions corporals bàsiques, drogaaddiccions i psicosi.

OB

5,00

A

A

3501MO1518

Psicologia clínica en adults

OB

5,00

A

A

3501MO1519

Psicologia clínica en persones grans

-Diferenciar entre el procés d'envelliment normal i d'envelliment psicopatològic. -Principals tipus de psicopatologies pròpies en la gent gran. -Avaluación i tractament de les patològies pròpies en la gent gran.

OB

5,00

A

A

3501MO1520

Intervenció en psicologia de la salut i qualitat de vida

Introducció a la psicologia de la salut. El model biopsicosocial de salut i malaltia. Hàbits favorables i perjudicials per a la salut. Factors psicològics i malaltia cardiovascular, càncer, malaltia gastrointestinal, malalties de la pell, VIH i Sida i altres malalties. Adherència terapèutica. Psicofarmacologia. Intervenció individual, familiar i comunitària, xarxes socials i intervenció en la promoció i millora de la salut. Polítiques de salut i qualitat de vida.

OB

3,00

A

A

3501MO1521

Intervenció en psicologia de la salut en contextos específics

Salut laboral, la promoció de la salut, els processos organitzatius i relacionals en contextos laborals. El concepte de risc psicosocial i la seva mida en l'Àmbit Laboral. Promoció de la Salut en l'Àmbit Educatiu. Identificació de Factors de Protecció i de Risc En l'àmbit de l'educació. L'atenció Sociosanitària: Promoció de la salut des dels Centres i Serveis d'Atenció. L'Atenció Centrada en l'usuari, família i cuidadors. Promoció de la Salut en Organitzacions humanitàries, associacions de Familiars i Afectats. Estudi de Necessitats i suport psicosocial.

OB

4,00

A

A

3501MO1522

Intervenció en drogodependències i addiccions

Principals models explicatius de la iniciciació al consum de substàncies: teories basades en components, teories d'estadis i teories integratives. Programes preventius de les drogodependències. Principals models explicatius de l'abandonament del consum de substàncies: models del procés de recaiguda i models dels determinants de la recaiguda. Avaluació i tècniques d'intervenció eficaces en addiccions.

OB

3,00

A

A

3501MO1535

Bases de psicofarmacologia

Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns

OP

4,50

A

A

3501MO1555

Interacció mare-fill, trastorns del vincle afectiu i maltractament

Aquesta assignatura del Màster de Psicologia clínica té com objectiu analitzar la relació mare-infant com a element primordial de la salut mental. L'assignatura pretén una aproximació als estudis clàssics i actuals sobre la importància dels afectes en la nostra vida i realització personal. L'assignatura integra els coneixements científics de la perspectiva de l'attachment iniciada per J. Bowlby, amb la neurobiologia de l'afectivitat actual. Ès una assignatura orientada a la recerca d'evidència empírica en relació als afectes i la salut mental.

OP

3,00

A

A

3501MO1556

Comportaments de risc per a la salut i de prevenció de la malaltia

OP

3,00

A

A

3501MO1557

Emocions, estrès, salut i qualitat de vida

OP

3,00

A

A

3501MO1559

Processos psicològics i psicopatologia

OP

3,00

A

A

3501MO1560

Recerca en psicopatologia infantojuvenil i alteracions del llenguatge

Metodologia de recerca en psicopatologia infanto-juvenil i alteracions del llenguatge. Actualitzacions i avenços en la recerca en psicopatologia infanto-juvenil i alteracions del llenguatge. Desenvolupament i adaptació d’instruments d’avaluació dels trastorns. Estudi dels factors de risc i anàlisi de la relació entre temperament i psicopatologia. Teoria de la ment i alteracions de la comunicació i el llenguatge.

OP

3,00

A

A

3501MO1561

Perspectiva de gènere, salut i qualitat de vida

OP

3,00

A

A

3501MO1562

Envelliment, cultura i salut

Envelliment actiu, context rural, intervenció comunitaria, promoció de l'autonomia, prevención.

OP

3,00

A

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1566

Treball final de màster

OB

25,00

A

A

3501MO1567

Treball de recerca

OB

25,00

A

A

3501MO1564

Pràctiques professionals supervisades

OP

30,00

A

2

3501MO1565

Pràctiques professionals i d'investigació

OP

30,00

A

A