Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, pla d'estudis de 2009

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1594

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària

OB

3,00

A

1

B

1

3501MO1595

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OB

4,00

A

1

B

1

3501MO1596

Processos i contextos educatius

OB

4,00

A

1

B

1

3501MO1597

Societat, família i educació

OB

4,00

A

2

B

2

3501MO1684

Pràcticum

OB

14,00

A

A

3501MO1685

Treball final de màster

OB

6,00

A

2

3501MO1598

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic

Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OP

4,00

A

1

B

1

3501MO1604

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia

OP

3,00

A

2

3501MO1605

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OP

3,00

A

2

3501MO1606

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària

Aspectes procedimentals de Geologia

OP

3,00

A

2

3501MO1607

Especialitat de Tecnologia: història de la ciència i la tecnologia

OP

3,00

A

1

3501MO1608

Especialitat de Tecnologia: la docència tecnològica en el context social actual

OP

3,00

A

2

3501MO1609

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències

OP

4,00

A

1

B

1

3501MO1610

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educació secundà

OP

3,00

A

1

3501MO1613

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia.Treball de camp i educació per la sostenibilitat

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OP

3,00

A

2

3501MO1616

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: el treball de laboratori a l'aula de Tecnologia

OP

3,00

A

2

3501MO1617

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: instruments docents en l'ensenyament tecnològic

La matèria analitza i treballa les eines digitals d'implantació més recent en el món educatiu. Actualment, els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) en tant que nova eina de comunicació i de transmissió de coneixement tenen un paper preponderant a les aules. Aquest fet, en certa manera, transforma el paradigma clàssic de l'ensenyament; la relació docent-discent es redissenya prenent un caire bidireccional, dinàmic i enriquidor en l'intercanvi de continguts. Alhora, aquests trets convergiran tot obrint noves perspectives en el procés d'avaluació de l'alumnat. La matèria convida als futurs docents a endinsar-se en l'anàlisi i la revisió crítica d'aquests nous instruments, així com a abordar els nous dissenys i la fonamentació pedagògica dels continguts digitals propis de l'àrea de Tecnologia al llarg de l'educació secundària.

OP

3,00

A

2

3501MO1618

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic

OP

2,00

A

2

B

2

3501MO1640

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials

OP

4,00

A

1

3501MO1641

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials

OP

3,00

A

1

3501MO1642

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà

Es plantejarà a l'estudiant l'educació en valors i l'objectivitat científica.L'aplicació a l'educació secundària.Es treballarà l'educació ambiental,l'educació per la pau i l'educació per la ciutadania.

OP

3,00

A

2

3501MO1645

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OP

4,00

A

1

3501MO1646

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009-2010). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.

OP

3,00

A

2

3501MO1647

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni

OP

3,00

A

2

3501MO1650

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OP

2,00

A

2

3501MO1686

Incorporació al treball i formació i orientació laboral

OP

4,00

A

2

3501MO1693

Investigació educativa

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OP

3,00

A

2

B

2