Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població, pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0116

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües

6,00

A

2

3501MO0179

Sociologia de les migracions

Aproximació als principals conceptes emprats per a l'anàlisi de les migracions i dels fenòmens que se'n deriven: processos d'integració social, processos de construcció identitària, dinàmiques comunitàries d'integració o d'exclusió. Aproximació a les anàlisis de les situacions que es generen arran de la presència d'alumnes d'origen immigrat en les institucions educatives.

6,00

A

2

3501MO0644

Tipologia de les llengües d'immigració presents a Catalunya

Descripció de les principals propietats tipològiques d’algunes de les llengües d'immigració presents a Catalunya i la seva influència en l’adquisició del català i del castellà com a L2.

6,00

A

2

3501MO0645

Sociolingüística

Els alumes hauran d'adquirir les nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística i la capacitat pràctica d'analitzar els fenòmens de variació en els textos i en el discurs. També hauran de familiaritzar-se amb els procediments de caracterització de la situació i la dinàmica social de les llengües i amb els supòsits bàsics de la gestió lingüística i dels diversos aspectes de la intervenció sobre la situació social i la forma de les llengües.

6,00

A

2

3501MO0646

Gramàtica del català com a segona llengua I

6,00

A

2

3501MO0648

Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua I

6,00

A

2

3501MO1114

Adquisició de segones llengües

6,00

A

2

3501MO1271

Metodologia de la recerca en ciències socials II

3,00

A

2

3501MO1272

Plurilingüisme i educació

Coneixements teòrico-científics i bases psicopedagògiques que fonamenten l’educació bilingüe i plurilingüe. Anàlisi dels principals models d’educació bilingüe i plurilingüe, el seu disseny, organització i avaluació. El tractament de la diversitat lingüística en el sistema educatiu de Catalunya.

3,00

A

2

3501MO1274

Gramàtica del català com a segona llengua III

En aquesta assignatura s'estudien les produccions fonètiques dels estudiants de català com a llengua estrangera de diversos nivells i s'expliciten les tècniques per a l'ensenyament de la pronunciació.

3,00

A

2

3501MO1275

Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua III

Aquesta assignatura pretén aconseguir 3 objectius fonamentals en el marc de l'ensenyament/aprenentatge del lèxic de l'espanyol com a LE: 1) proporcionar els fonaments teòrics en què es basa l'ensenyament/aprenentatge del component lèxic de l'espanyol com a LE; 2) presentar els recursos didàctics i estratègies més adequats per a l'ensenyament de l'espanyol: materials bàsics per al disseny d'activitats (manuals/mètodes, diccionaris, mitjans de comunicació escrita, TIC); i 3) elaborar una unitat didàctica tenint en compte les perspectives possibles d'acostar-se a l'ensenyament/aprenentatge del component lèxic.

3,00

A

2

3501MO1276

Gramàtica comparada de les llengües romàniques

En aquest curs es tractaran, a partir de la referència al català i a l'espanyol, tres punts de morfologia i de sintaxi de diverses llengües romàniques en la perspectiva del comportament del conjunt de les varietats d'aquesta família. Els alumnes hauran d'adquirir els coneixements bàsics que permeten l'anàlisi de fenòmens gramaticals de les llengües romàniques en una perspectiva comparativa.

3,00

A

2

3501MO1278

Sociolingüística I: variació lingüística i dinàmica de les llengües

Els alumes hauran d'adquirir les nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística i la capacitat pràctica d'analitzar els fenòmens de variació en els textos i en el discurs. També hauran de familiaritzar-se amb els procediments de caracterització de la situació i la dinàmica social de les llengües.

3,00

A

2

3501MO1280

Pràcticum

20,00

A

A

3501MO1281

Treball de final d'estudis

10,00

A

A

3501MO1282

Treball de recerca

30,00

A

A

3501MO1292

Gramàtica del català com a segona llengua II

3,00

A

2

3501MO1293

Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua II

3,00

A

2

3501MO1902

Difusió de la recerca lingüística

3,00

A

2

3501MO1903

Metodologia de la recerca

3,00

A

2

3501MO1905

Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua IV

3,00

A

2

3501MO1906

Gramàtica del català com a segona llengua IV

3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1133

Mètodes de la recerca en humanitats i ciències socials I

Assignatura transversal i obligatòria del POP en Ciències humanes i de la cultura. Consisteix en la presentació i discussió de diferents eines metodològiques de la recerca en ciències humanes i socials, a partir d'algunes conferències i de l'exemple de projectes de recerca actuallment en curs a la UdG i d'altres projectes de recerca especialment rellevants.

3,00

A

2

3501MO1197

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1202

Comunicació científica

Presentació i pràctica dels estàndards i protocols de comunicació en els àmbits científics i professionals de lletres.

1,00

A

2

3501MO1207

Expressió escrita de resultats

Principis i convencions de l'escriptura acadèmica. Pràctica d'alguns gèneres.

1,00

A

2

3501MO1406

Metodologia de la recerca en ciències socials I

3,00

A

A

3501MO1904

Ensenyament de llengua a immigrants

3,00

A

2