Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0692

Advanced analytical chemistry

OB

7,00

A

2

3501MO0693

Advanced inorganic chemistry

OB

7,00

A

2

3501MO0694

Advanced organic chemistry

OB

7,00

A

2

3501MO0695

Advanced physical chemistry

OB

7,00

A

2

3501MO0703

Applied statistics in medicinal chemistry

OB

5,00

A

2

3501MO0730

Chemical information patterns and registration

OB

3,00

A

2

3501MO0731

Cheminformatics & molecular design

Aplicació de recursos computacionals i informàtics a la química: tractament de bases de dades químiques; disseny molecular i predicció de propietats; aplicacions al disseny in silico de fàrmacs.

OB

5,00

A

2

3501MO0941

Medicinal chemistry

Principis i pràctiques de la química mèdica moderna, des de la descoberta de nous fàrmacs fins al seu desenvolupament.

OB

6,00

A

2

3501MO0969

Modern methods of structure determination

OB

6,00

A

2

3501MO0970

Modern synthetic procedures

Els temes d'aquesta assignatura es centres en mètodes de síntesi d'actualitat en la preparació de compostos bioactius i s'agrupen en unitats relacionades amb families estructurals o funcionals.

OB

5,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0735

Combinatorial chemistry

OB

4,00

A

2

3501MO0975

Nanopharmaceuticals & drug delivery systems

OB

4,00

A

2

3501MO1012

Product analysis and quality control

OB

4,00

A

2

3501MO1164

Industrial training

OB

30,00

A

A

3501MO0946

Methods in clinical analysis

OP

3,00

A

2

3501MO0972

Molecular pathology and therapeutics

OP

3,00

A

2

3501MO1022

Quality management and certification

OP

3,00

A

2

3501MO1041

Research project

PF

30,00

A

2

B

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1132

Informació i documentació científica I

3,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0028

Canvi global

3,00

A

2

3501MO0452

Fonaments matemàtics per a la recerca avançada

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment de les bases matemàtiques per a l'estudi de sèries temporals i el coneixement de la modelització i simulació matemàtica basa en la descripcció mecanística dels processos físic-químics i biològics que intervenen en processos ambientals.

3,00

A

2

3501MO1131

Fonaments de sistemes d'informació geogràfica

Estudi de les aplicacions bàsiques del SIG necessàries per a realitzar l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

3,00

A

2

3501MO1195

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1200

Comunicació científica

1,00

A

2

3501MO1205

Expressió escrita de resultats

1,00

A

2

3501MO1494

Foment de l'emprenedoria

3,00

A

2

3501MO1495

Seminari Europeu sobre la Gestió de l'Aigua

3,00

A

2