Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0003

Aigua, territori i societat

L’assignatura aprofundeix en l’anàlisi de les potencialitats i les limitacions de l'aigua i els seus sistemes associats (rius, rieres, aiguamolls, llacunes, etc.) com a recursos reals per al desenvolupament territorial a diferents escales (local, regional, global). Dins d’aquest context es fa una aproximació a l’aigua entesa com a actiu ecosocial i a qüestions relacionades amb la seva legislació, la seva planificació i la seva gestió.

OB

3,50

A

1

3501MO0030

Caracterització química i anàlisi de les aigües

Composició química de les aigües. Transport i destí dels contaminants en el medi aquàtic. Anàlisi de les aigües.

OB

5,00

A

1

ER

1

3501MO0032

Condicionament de l’aigua

OB

4,00

A

2

ER

2

3501MO0049

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics

Aproximació a les principals eines i instruments que existeixen per a la millora en la planificació i gestió dels recursos hídrics. En concret, l'estudiant aprendrà a: a)incorporar la participació pública a la presa de decisions b) desenvolupar eines per la modelització de la qualitat de l'aigua com per exemple els sistemes d'ajuda a la presa de decisions i c) els elements i aplicacions fonamentals d'un Sistema d'Informació Geogràfica en la gestió dels recursos hídrics.

OB

5,00

A

2

3501MO0052

Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics continentals

OB

5,00

A

2

ER

2

3501MO0055

Estat natural i alteracions de sistemes aquàtics continentals

OB

4,00

A

1

ER

1

3501MO0083

Hidroeconomia

Aquesta assignatura permet a l'estudiant analitzar el comportament dels agents econòmics, siguin consumidors, empreses o autoritats públiques o semipúbliques. L'assignatura pretén que els estudiants aprenguin a formular decisions òptimes des del punt de vista econòmic per a situacions amb resultats incerts. L'assignatura argumenta per la necessitat de regular empreses públiques i semipúbliques. Es discuteixen també diferents models de regulació amb la finalitat d'introduir competència entre les empreses. La assignatura finalitza amb la presentació de diferents mètodes de valoració de despesa i benefici i la seva posterior comparació.

OB

3,00

A

2

ER

2

3501MO0117

Microorganismes en el medi aquàtic: diversitat, salut pública i aplicacions ambientals

Els ecosistemes aquàtics des del punt de vista microbià. Diversitat i distribució dels microorganismes en els sistemes aquàtics. Efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de l'aigua. Contaminació d'aigües. Tipus de microorganismes patògens, transmissió i malalties associades. Bioremediació i microorganismes utilitzats. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.

OB

4,00

A

1

ER

1

3501MO0156

Recursos hídrics i hidràulica d’aigües superficials i subterrànies

OB

4,00

A

1

ER

1

3501MO0160

Riscos físics associats a l’aigua

Erosió hídrica. Tubificació. Esfondraments per karstificació. Inundacions. Hidrovulcanisme.

OB

4,00

A

2

3501MO0161

Sanejament de l’aigua

OB

6,00

A

2

ER

2

3501MO0189

Transport en sistemes aquàtics naturals

OB

3,50

A

1

ER

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0624

Pràctiques en empreses i institucions i projecte final d'estudis

OP

30,00

A

2

B

1

3501MO0625

Treball de recerca

OP

30,00

A

2

B

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1131

Fonaments de sistemes d'informació geogràfica

Estudi de les aplicacions bàsiques del SIG necessàries per a realitzar l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

3,00

A

2

3501MO1132

Informació i documentació científica I

3,00

A

1

3501MO1195

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1200

Comunicació científica

1,00

A

2

3501MO1205

Expressió escrita de resultats

1,00

A

2

3501MO1494

Foment de l'emprenedoria

3,00

A

2

3501MO1495

Seminari Europeu sobre la Gestió de l'Aigua

3,00

A

2