Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Medi Ambient, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0145

Pràctiques de recerca

OB

15,00

A

2

3501MO0513

Pràctiques en empreses

OB

15,00

A

2

3501MO1954

Treball de recerca

OB

15,00

A

2

3501MO0009

Anàlisi filogeogràfica

El curs ofereix la possibilitat de veure des d'un punt teòric i pràctic (aula d'informàtica) les bases per reconstruir l'història evolutiva d'espècies animals i vegetals. Es descriuen els principals mètodes de l'anàlisi filogenètica: Distàncies, algoritmes de construcció d'arbres i tècniques de parsimònia. El curs s'estructura en sessions de 3 hores cadascuna.

OP

4,50

A

1

3501MO0021

Biodiversitat

Anàlisi de la diversitat biològica a diferents nivells d'organització: genètica, organismes i ecològica. Es definirà el concepte de diversitat biològica i els seus orígens. Es tindran en compte les dimensions espacials i temporals, així com la valoració i interés biològic de la diversitat i l'endemicitat. S'analitzarà l'impacte de l'home sobre la diversitat i es donaran exemples concrets per Catalunya.

OP

4,50

A

1

3501MO0022

Biologia de la conservació

Causes i mecanismes d'extinció. Categories d'amenaça. Criteris de conservació de la flora i la fauna. Conservació in situ i ex situ de poblacions. Conservació dins i fora de les àrees protegides. La conservació en un context global. Legislació internacional, estatal i autonòmica per a la protecció de la biodiversitat. Plans de recuperació.

OP

6,00

A

2

3501MO0032

Condicionament de l’aigua

OP

4,00

A

2

ER

2

3501MO0034

Contaminació física

OP

3,00

A

2

3501MO0041

Dinàmica de fluids geofísics

Es presenten els fonaments de la dinàmica de fluids i la turbulència incidint especialment en els processos de transport i barreja en sistemes naturals. Les classes es desenvolupen utilitzant un cert formalisme matemàtic a fi de donar al alumne eines de predicció i anàlisi però posant sempre l’accent en la comprensió dels conceptes. Es vol sobretot que l'alumne tingui una base suficient per considerar la dinàmica del sistemes naturals en un marc més interdisciplinari.

OP

3,00

A

2

3501MO0049

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics

Aproximació a les principals eines i instruments que existeixen per a la millora en la planificació i gestió dels recursos hídrics. En concret, l'estudiant aprendrà a: a)incorporar la participació pública a la presa de decisions b) desenvolupar eines per la modelització de la qualitat de l'aigua com per exemple els sistemes d'ajuda a la presa de decisions i c) els elements i aplicacions fonamentals d'un Sistema d'Informació Geogràfica en la gestió dels recursos hídrics.

OP

5,00

A

2

3501MO0087

Instruments de mesura mediambiental

OP

3,00

A

2

3501MO0093

Invasions biològiques

OP

6,00

A

2

3501MO0132

Pertorbacions en ecosistemes mediterranis

Es desenvolupen coneixements sobre ecologia de pertorbacions i successions en el marc dels ecosistemes terrestres mediterranis. S’estudien les respostes dels organismes, incloent-hi mecanismes de regeneració en plantes i dinàmica poblacional en animals, especialment en relació al foc. A una escala més àmplia, s’analitza la conservació de la biodiversitat en ambients pertorbats, la relació entre canvi climàtic i pertorbacions, i el paper del foc en la distribució dels ecosistemes. L’estudiant dissenyarà un estudi post-pertorbació i aplicarà mètodes de camp.

OP

4,50

A

1

3501MO0161

Sanejament de l’aigua

OP

6,00

A

2

ER

2

3501MO0626

Aigua, territori i societat

Presentació de les potencialitats i limitacions de l'aigua i els seus sistemes associats (rieres, rius, aiguamolls, llacunes, etc.) com a recursos reals per al desenvolupament territorial a diferents escales (local, regional, global).

OP

3,00

A

2

3501MO0627

Boscos i societat

OP

3,00

A

2

3501MO0628

Sistemes complexos, polítiques públiques i medi ambient

L'estudi del medi ambient i les aproximacions científiques a l'anàlisi dels sistemes complexos i les polítiques públiques. Els riscos ambientals i la fiabilitat del coneixement instrumental. Reflexivilitat, qualitat i consens com a reptes de la gestió ambiental. La participació pública en la gestió de polítiques ambientals. Anàlisi crítica de diferents polítiques ambientals, tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica.

OP

3,00

A

2

3501MO0629

Territori: plans, conflictes i estratègies

L'assignatura pretén presentar i exposar noves legislacions, figures i mètodes de planejament urbanístic i terrirorial així com casos d'aplicació dels mateixos. Un segon objectiu és exposar un/s marc/s conceptual/s per analitzar i interpretar els conflictes territorials i els mecanismes de gestió d'aquests conflictes, que sovint estan en l'origen ja sigui dels conflictes ja sigui de les respostes als mateixos.

OP

4,50

A

2

3501MO0630

Anàlisi i gestió del paisatge

L’assignatura presenta una visió general dels aspectes més actuals en l'anàlisi i la gestió del paisatge. Després d'una breu introducció al concepte de paisatge s'introdueix a l'alumne en la caracterització del paisatge i la presentació de les principals dinàmiques de transformació. Finalment, un darrer bloc presenta els instruments que possibiliten l'aplicació de les polítiques de paisatge: Catàlegs, Cartes i Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística.

OP

4,50

A

1

3501MO0632

Ecologia del paisatge

L'objectiu de l'assignatura és presentar l'evolució, així com les bases teòriques i metodològiques de l'ecologia del paisatge i la seva aplicació a l'estudi de la dinàmica i la conservació del paisatge fent un especial esment a les seves repercussions tant pel que fa a la diversitat biològica com cultural. El contingut del curs es centra en quatre grans blocs: un primer bloc dedicat al naixement, l'evolució i les bases teòriques de l'ecologia del paisatge, un segon bloc sobre mètodes en ecologia del paisatge, un tercer bloc centrat en els processos i patrons paisatgístics: pertorbacions, fragmentació i connectivitat i finalment un darrer bloc dedicat a l’estudi de casos pràctics.

OP

3,00

A

1

3501MO0634

Història i economia ambientals

El curs ofereix una introducció històrica i econòmica als principals problemes socioambientals contemporanis. El temari s’organitza en tres blocs temàtics. El primer té un caràcter més metodològic i instrumental: un repàs retrospectiu de les relacions entre l’economia i l’ecologia (teories, conceptes i indicadors). El segon bloc es centra en els canvis que s’han produït en els darrers 300 anys en el sector agrari i la matriu territorial. Finalment, el darrer bloc es centra en els conflictes socials que han generat els canvis en els paisatges agraris.

OP

3,00

A

2

3501MO0635

Estratègies d'adaptació de fauna

OP

4,50

A

2

3501MO0637

Anàlisi multivariable de dades ambientals

Aquesta assignatura pretén aprofundir en l’aplicació de models lineals i de l’anàlisi multivariable (mètodes factorials d'anàlisi de components principals, anàlisi de correspondències, etc.) de dades ambientals

OP

3,00

A

1

3501MO0638

Radiació i teledetecció

Descripció de la radiació electromagnètica i els processos d’interacció amb la superfície terrestre i amb els medis atmosfèric i aquàtic. Fonaments de transferència radiativa, aproximacions i mètodes de resolució. Aplicacions a la teledetecció. Correcció atmosfèrica. Estimació del balanç radiatiu de la Terra. Evapotransporació. Estimació del contingut en humitat del sòl des de l'espai. Desertificació

OP

3,00

A

1

3501MO0639

Transport de contaminants a l'aigua i l'aire

Es presentaran diferents fenòmens de transport (advecció, difusió, dispersió) de contaminants en sistemes aquàtics (aiguamolls, llacs, rius, etc.) i també a l’atmosfera. S’aplicaran conceptes de dinàmica de fluids per entendre el procés de difusió/dispersió. Els problemes que es plantejaran seran aplicats a rius, llacs, costes i atmosfera.

OP

3,00

A

1

3501MO0640

Fisicoquímica dels sistemes humits

OP

3,00

A

1

3501MO0641

Interpretació matemàtica de processos ambientals

En aquesta assignatura es procedirà a identificar els princiapls processos físics, químics i biològics que intervenen en diferents processos ambientals per tal d’establir models mecanístics basats en balanços de materia i/o energia i desenvolupar, a través de diferents software comercial, eines de modelització i simulacié per a la interpretació de fenòmens i/o avaluació d’estratègies.

OP

3,00

A

1

3501MO1103

Desenvolupament territorial

L’objectiu general de l’assignatura és presentar la problemàtica del desenvolupament local posant especial atenció en el paper del territori i de la territorialitat a l’interior d’aquest procés. Aquesta problemàtica general serà presentada i discutida tant des del punt de vista teòric (models de sistemes territorials locals), com des del punt de vista de les polítiques urbanes i territorials (la governance local i territorial) amb l’ajut de la presentació de diversos casos d’estudi.

OP

3,00

A

2

3501MO1256

Gestió ambiental del turisme

Coneixement dels principals problemes ambientals que es manifesten en l'espai turístic. Analitzar els diversos mètodes de planificació i gestió ambiental del territori turístic, amb especial incidència a l'escala local. Estudi de casos concrets.

OP

3,00

A

2

3501MO1892

Aplicacions de SIG a l'anàlisi ambiental

En aquesta assignatura s'estudien les diferents aplicacions pràctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals a través de l'anàlisi espacial.

OP

3,00

A

2

3501MO1893

Matemàtiques per la recerca

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment de les bases matemàtiques per a l'estudi de sèries temporals i el coneixement de la modelització i simulació matemàtica basa en la descripcció mecanística dels processos físic-químics i biològics que intervenen en processos ambientals.

OP

3,00

A

2

3501MO1894

Fotointerpretació i teledetecció aplicades a l'anàlisi territorial

En aquesta assignatura s'estudien els fonaments físics de l'obtenció d'imatges aèries i imatges satèl·lit. En segon lloc s'aprofundeix en les tècniques de tractament d'aquests tipus d'imatges i finalment es desenvolupen casos pràctics d'aplicació.

OP

3,00

A

2

3501MO1896

Estratègies d'adaptació de la flora mediterrània a l'estrès abiòtic

Adaptacions de les plantes a l’estrès abiòtic: el cas particular de la vegetació Mediterrània. S’analitzen les estratègies que les plantes presenten en resposta als diferents estressos associats a ambients especials. S’aprofundeix específicament en la resposta anatòmica i fisiològica de la vegetació a l’estrès hídric, salí, per temperatura, lumínic i per dèficit d’oxigen. Es realitzen observacions in situ de comunitats vegetals adaptades a ambients salins, sorrencs i oligotròfics.

OP

3,00

A

2

3501MO1897

Mesures de contaminació física

OP

3,00

A

2

3501MO1898

Modelització i simulació ambientals

Models i simulacions en Medi Ambient

OP

3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0028

Canvi global

3,00

A

2

3501MO1131

Fonaments de sistemes d'informació geogràfica

Estudi de les aplicacions bàsiques del SIG necessàries per a realitzar l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

3,00

A

2

3501MO1132

Informació i documentació científica I

3,00

A

1

3501MO1195

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1200

Comunicació científica

1,00

A

2

3501MO1205

Expressió escrita de resultats

1,00

A

2

3501MO1494

Foment de l'emprenedoria

3,00

A

2

3501MO1495

Seminari Europeu sobre la Gestió de l'Aigua

3,00

A

2