Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina, pla d'estudis de 2010

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1759

Estructura i funció cel·lular

Coneixement de les principals estructures cel·lulars i els mecanismes de comunicació entre elles. Cascades de transducció de senyals i adaptació cel·lular a canvis de l'entorn. Estudi de l'activitat cel·lular 'in vivo'.

3,00

A

1

3501MO1760

Estructura i funció de sistemes

Coneixement dels principals òrgans i sistemes en humans i la seva resposta en situacions patològiques d'àmplia repercussió sanitària (càncer, malalties inflamatòries, cardiovasculars, neuropsiquiàtriques)

3,00

A

1

3501MO1761

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes

Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes

3,00

A

2

3501MO1762

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

3,00

A

2

3501MO1784

Pràctiques en empresa

6,00

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1763

Enginyeria de proteines i les seves aplicacions a la biomedicina

Clonatge i expressió de proteïnes recombinants. Mutagènesi dirigida i a l'atzar. Evolució dirigida de proteïnes. Estratègies de modificació utilitzant aminoàcids no naturals. Dissny proteic 'de novo' i proteïnes artificials. Aplicació de l'enginyeria de proteïnes a la producció d'agents terapèutics.

3,00

A

2

3501MO1764

Fonaments de biologia de sistemes

3,00

A

2

3501MO1765

Genètica reversa en plantes: del genotip al fenotip

La genòmica funcional, a través de la genètica directa i reversa, permet relacionar els gens amb processos cel•lulars, metabòlics i de desenvolupament. L’estudi de diferents exemples en plantes permetrà conèixer les possibilitats a nivell experimental de la genètica funcional i familiaritzar-se amb l’aplicació del mètode científic en la recerca avançada. Es treballaran diferents aspectes bàsics per la recerca i la biotecnologia dels vegetals.

3,00

A

1

3501MO1766

Genomes

Noves tècniques de seqüenciació. Genomes model. Comparació de genomes i genòmica evolutiva. Mapes genòmics. Identificació de varietat individual genòmica i les seves aplicacions.

3,00

A

2

3501MO1767

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes

Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.

3,00

A

1

3501MO1768

Biologia del desenvolupament humà

Embriologia humana

3,00

A

1

3501MO1769

Metodologies en l'estudi de la variabilitat genètica

3,00

A

2

3501MO1770

Models animals

3,00

A

1

3501MO1771

Bases biològiques de la malaltia cerebro-vascular i neurodegenerativa

Bases moleculars de la Isquèmia Cerebral. Transmissió neuronal i neurofisiologia. Bases moleculars de l'envelliment i salut mental. Plasticitat i rehabilitació neuronal

3,00

A

2

3501MO1772

Bases biològiques de la malaltia metabòlica

Estudi de la malatia metabòlica des de multiples perspectives: molecular, cel.lular, significat fisiològic, i perspectiva clínica i evolutiva

3,00

A

1

3501MO1773

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars

Epidemiologia i risc cardiovascular. Genètica de la malaltia cardiovascular. Biofísica dels canals. Epigenètica de canals

3,00

A

2

3501MO1774

Bases biològiques de les malalties oncològiques

Metabolisme lipídic i càncer. Biofarmacologia i càncer. Bioquímica del càncer. Bases moleculars de la citotoxicitat.

3,00

A

1

3501MO1775

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviòs

Degeneració i regeneració del sistema nerviós perifèric (SNP). Bases cel·lulars i moleculars de la mort cel·lular. Neuroinflamació i reparació del sistema nerviós. Fisiopatologia de la medul·la espinal lesionada. Teràpies reparatives de l'SNP lesionat. Trasplantaments cel·lulars i reparació del SNC lesionat.

3,00

A

2

3501MO1776

Patogeneitat microbiana. Fonaments moleculars

Eco-Fisiologia de la infecció. Bases biològiques i moleculars de la patogenicitat dels bacteris. Mecanismes d'invasió, colonització i resistència.

3,00

A

1

3501MO1777

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats

Anàlisi d'un problema científic des de punts de vista i nivells diferents (microbiològic, immunològic, cel·lular, genètic, bioquímic, biomèdic). Obtenció d'informació i revisió. Elements per a la presentació oral / escrita; Del laboratori a l'empresa: protecció i explotació de resultats.

3,00

A

2

3501MO1778

Bases moleculars de l'especialització cel·lular

Complexitat de l'especialització cel·lular. Organització pluricel·lular i especialització. Especialització i totipotència: model de les cèl·lules germinals. Procés de diferenciació i cèl·lules mare. Homeòstasi i renovació tissular.

3,00

A

1

3501MO1915

Mòdul pràctic

18,00

B

2

3501MO1919

Bioinformàtica

3,00

A

2

Treball fi de carrera

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1783

Treball final de màster I

18,00

B

2

3501MO1785

Treball Final de Màster II

12,00

A

2