Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques, pla d'estudis de 2009

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1199

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

OB

1,00

A

1

3501MO1204

Comunicació científica

OB

1,00

A

1

3501MO1209

Expressió escrita de resultats

OB

1,00

A

1

3501MO1475

Una teoria del dret per a un món globalitzat

Teoria del dret. Globalització. Institucions jurídiques de la globalització. Sobirania i ciutadania en el dret global.

OB

3,00

A

1

3501MO1476

Interculturalitat i dret

Aproximació a la dimensió de la interculturalitat des de la perspectiva del Dret. El pluralisme jurídic: contrastar, convergir, i posar en comunicació sistemes jurídics diferents, per a poder desenvolupar, a partir de les potencialitats de cada cos jurídic en contacte, un pensament jurídic de la interculturalitat. Les dificultats de cada sistema jurídic per a acceptar a un altre i resolució de conflictes de manera comunicativa.

OB

3,00

A

1

3501MO1477

Drets indígenes i globalització jurídica

OB

3,00

A

1

3501MO1478

Història i comparació dels sistemes jurídics

Concepte de sistema jurídic. Classificacions dels sistemes jurídics. La història del sistema jurídic hispànic. Origen i evolució del dret romà. La familia del Common Law. La història de la codificació.

OB

3,00

A

1

3501MO1479

Principis del dret públic i globalització

Principis de dret públic i globalització

OB

3,00

A

1

3501MO1480

El manteniment de la pau i de la seguretat internacionals en un món globalitzat

OB

3,00

A

1

3501MO1481

La política criminal del segle XXI

OB

3,00

A

2

3501MO1482

Teoria constitucional dels estats compostos

Estudi de l'estructura constitucional de les federacions i de les quasi-federacions

OB

3,00

A

1

3501MO1483

Tendències i reformes de la justícia civil

OB

3,00

A

1

3501MO1484

Immigració i globalització:les polítiques normatives i institucionals davant els moviments migratori

OB

3,00

A

2

3501MO1485

La Unió Europea i l'Organització Mundial del Comerç

S'analitzen els principis que regeixen el funcionament del mercat interior de la UE i la política comercial de la UE. També es treballa el funcionament de la OMC (Organització Mundial del Comerç) i els seus principals acords que s'apliquen al comerç de mercaderies (GATT) i serveis (GATS). La segona part del curs es centre en l'anàlisis de diferents controvèrsies comercials que posen en relació l'ordenament comunitari i la regulació del comerç internacional.

OB

3,00

A

2

3501MO1486

L'europeïtzació del dret de responsabilitat

Els principis reguladors de la responsabilitat civil als ordenaments jurídics europeus. Sistemes de cláusula general i sistemes basats en un llistat d'interessos protegits. La europeització del Dret de la responsabilitat civil i els Principis Europeus de la Responsabilitat Civil. Responsabilitat civil professional i responsabilitat civil de l'Administració pública a Europa.

OB

3,00

A

2

3501MO1487

Fiscalitat internacional

OB

3,00

A

2

3501MO1488

Dret tributari i globalització política i econòmica

OB

3,00

A

2

3501MO1489

Globalització i justícia administrativa

OB

3,00

A

2

3501MO1490

Tendències i reformes de la justícia penal

OB

3,00

A

2

3501MO1491

Dret penal i exclusió social

Concepte d'exclusió social. Els seus indicadors i els processos d'exclusió social. Sistema penal i exclusió social. Explicacions de la criminalitat i l'exclusió social. Factors de risc i de protecció. ¿Com combatre l’exclusió social?

OB

3,00

A

1

3501MO0690

Mecanismes alternatius de resolució de conflictes

OP

3,00

A

2

3501MO1135

Economia de l'organització

Description: This course introduces a framework and a set of tools for formulating successful strategies, where success for firms is considered in terms of creating shareholder value. The strategy of a firm is the set of decisions it makes concerning how it will achieve superior performance, and hence create value for shareholders. The objective is to identify and analyze the sources of profitability available to the firm and develop strategies to access these sources of profitability. Strategy is, thus, a link between the firm and its business environment. This implies that there are two primary areas of analysis: the external industry environment of the firm - its industry- and the internal environment of the firm - in particular, the resources and capabilities that the firm possesses. A central theme in the course is the analysis of competitive advantage. Superior performance is primarily the result of building sustainable competitive advantage, which is achieved through deploying internal resources and capabilities to exploit the key success factors within the firm’s industry environment. We will analyze the potential for competitive advantage and design strategies that can build comparative advantage. Thus, the essence of the overall framework is to address the development and management of internal resources and capabilities in relation to the external environment, to achieve competitive advantage. General Outcomes: - To improve analytical thinking, strategic thinking and economic reasoning. - To improve oral and written communication. - To improve research capabilities. Specific Outcomes: - To understand the principal concepts, frameworks and techniques of strategic management. - To use this theory and tools to understand the reasons for good or bad performance by a firm. - To use this theory and tools to generate strategy options, assess these options and select the most appropiate strategy. - To develop the capacity to view business pro

OP

3,00

A

2

3501MO1139

Anglès empresarial, jurídic i per a les ciències socials

OP

3,00

A

1

3501MO1140

Mètodes quantitatius I

OP

3,00

B

2

3501MO1332

Dret internacional aplicat a la direcció empresarial

OP

3,00

A

2

3501MO1333

Sistemes informàtics per a les empreses

OP

3,00

A

1

3501MO1501

Metodologia de la investigació jurídica

Organització, disseny d'esquemes i projectes a la recerca jurídica.

OP

3,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1492

Treball de recerca

Treball de recerca

OB

30,00

A

2

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1873

Pluralisme religiós i conflictivitat en el món jurídic i empresarial

Llibertat de consciència. Pluralisme religiós, pluralisme ideològic i pluralisme cultural. Règim especial de les confessions religioses: llocs de culte, ministres de culte. Observances religioses en l’àmbit laboral i empresarial: dies festius (calendari i horaris religiosos); simbologia religiosa; indumentària; observances religioses dietètiques i higièniques; alimentació halal i casher. Objeccions de consciència. Llibertat d’expressió i pluralisme ideològic i religiós: mitjans de comunicació i pluralisme religiós; sentiments religiosos com a límit de la llibertat d’expressió.

3,00

A

2