Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Biotecnologia Alimentària, pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0004

Aliments biotecnològics

Aplicacions de la biotecnologia en les indústries d’aliments d’origen animal i d’origen vegetal: Fermentacions alcohòliques i làctiques. Cultius iniciadors, bioconservadors i probiòtics. Ingredients, additius i coadjuvants biotecnològics. Fonts d’enzims i aplicacions en la indústria alimentària. Aliments funcionals.

6,00

A

2

3501MO0010

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics

Tècniques de mostreig i pretractament de mostres. Eliminació d’interferències, extracció i concentració de molècules diana. Marcadors bioquímics i moleculars utilitzats. Mètodes qualitatius i quantitatius específics per a organismes i productes biotecnològics.

3,00

A

2

3501MO0023

Biotecnologia animal

Mètodes de control de la reproducció en animals i d'anàlisi seminal. Tècniques de reproducció assistida.

6,00

A

2

3501MO0024

Biotecnologia enzimàtica

Enzims com a catalitzadors. Cinètica enzimàtica. Regulació de l'activitat enzimàtica. Inhibició enzimàtica. Fonts d'enzims: aplicació de l'enginyeria genètica. Optimització del procés de producció i obtenció del preparat enzimàtic. Immobilització d'enzims. Enzims aplicats a la indústria alimentària: elaboració d'aliments, obtenció d'additius alimentaris i obtenció de complements nutritius. Altres aplicacions.

3,00

A

2

3501MO0025

Biotecnologia microbiana

Prospecció i caracterització fenotípica i molecular de microorganismes d'interès biotecnològic. Millora genètica i expressió de proteïnes recombinants. Conservació de soques i col·leccions internacionals. Producció, escalat industrial i bioreactors. Recuperació i purificació de productes. Tècniques de conservació i augment de la vida útil de microorganismes i productes.

6,00

A

1

3501MO0026

Biotecnologia vegetal

Introducció a la biotecnologia vegetal. Aplicacions de la biotecnologia vegetal en agricultura. Utilització de mètodes biotecnològics en millora genètica de cultius, millora de la qualitat dels productes vegetals conservats i en la producció i protecció dels cultius. Micropropagació d'espècies vegetals. Genètica cel•lular asexual. Enginyeria genètica d'espècies cultivades. Biofertilitzants i biopesticides. Biotecnologia i qualitat post-collita.

6,00

A

1

3501MO0163

Seguretat alimentària i traçabilitat

Registre General Sanitari d’aliments. Identificació i caracterització de factors de perill, determinació de l’exposició i caracterització del risc. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC). Agències de Seguretat Alimentària i Xarxes d'Avís Alimentari. Traçabilitat d’aliments biotecnològics.

3,00

A

1

3501MO0182

Tècniques avançades en biotecnologia

Tècniques avançades en bioquímica i biologia molecular: genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica.Tècniques avançades en microbiologia. Mètodes automatizats.Tècniques avançades en biologia cel·lular: microscòpia i anàlisi d’imatges.

6,00

A

1

3501MO1397

Legislació, bioètica i explotació de resultats

Obtenció de recursos i productivitat científica, protecció i transferència de resultats de recerca en biotecnologia. Sistemes i estructures de transferència tecnològica. Introducció als aspectes ètics i legals de la Biotecnologia. Ètica aplicada a la Biotecnologia. Bioseguretat. Legislació sobre Biotecnologia

3,00

A

1

3501MO1398

Treball final de màster: iniciació a la recerca

Elaboració d'un treball final de carrera com a exercici d'iniciació en la recerca de l'àmbit de la Biotecnologia Alimentària.

12,00

A

2

B

2

3501MO1399

Treball final de màster: pràctiques en empreses

Treball pràctic tutorat sobre aspectes relacionats amb l'àmbit d'especialització del Màster en Biotecnològia Alimentària

12,00

A

2

B

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1493

Foment de l'emprenedoria

3,00

A

2

3501MO1862

Bioinformàtica

3,00

A

1

3501MO1863

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca

3,00

A

1