Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Mecànica de Materials i Estructures, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0821

Eines de preprocés i postprocés en elements finits

Tècniques de modelització i mallat. Aplicació de càrregues i condicions de contorn. Tasques de pre- i post-procés en els programes d'elements finits.

OB

4,00

A

1

3501MO0939

Mecànica de sòlids

Introducció a la mecànica de materials. Deformacions i tensions. Equacions de balanç i de compatibilitat. Elasticitat lineal en el pla i a l'espai.

OB

6,00

A

1

3501MO0947

Mètode dels elements finits per a l'anàlisi estructural

Fonaments del mètode dels elements finits. Formulació, anàlisi i implementació. Solució de problemes de transferència de calor i de mecànica de materials.

OB

6,00

A

1

3501MO1003

Pràctiques d'empresa o institucions

Realització de pràctiques en empreses o institucions

OB

18,00

A

2

3501MO1089

Treball de recerca

Realització del treball de recerca del màster

OB

18,00

A

2

3501MO0722

Càlcul avançat d'estructures

Ampliació de càlcul d'estructures. Consideració de l'anàlisi no lineal (no linealitats mecàniques i geomètriques) i de les estratègies de resolució. Inestabilitats. Comportament en el temps. Aplicació a l'anàlisi d'estructures de formigó

OP

4,00

A

2

3501MO0771

Dinàmica estructural

Dinàmica de sistemes discrets. Vibració dels sistemes amb n-graus de llibertat. Anàlisi modal. Sistemes continus. Modelització d’estructures. Mètodes de resolució.

OP

4,00

A

1

3501MO0773

Disseny i anàlisi en compòsits amb elements finits

Formulació micromecànica. Propietats elàstiques dels materials ortotròpics. Teoria de laminats. Criteris de falla. Delaminació. Anàlisi per elements finits.

OP

4,00

A

2

3501MO0776

Disseny sismoresistent

Disseny i càlcul sismorresistents d'estructures d'edificació

OP

4,00

A

2

3501MO0937

Materials per al disseny estructural

Revisió de les propietats dels materials d'interès per al disseny estructural. Selecció de materials mitjançant eines avançades. Introducció als materials no metàl·lics d'interès estructural: compostos, fusta, ciment i formigó.

OP

4,00

A

1

3501MO0940

Mecànica del sòl i estructures de fonamentació

OP

4,00

A

2

3501MO0960

Modelització constitutiva de materials avançats

Relacionar la resposta estructural amb la resposta del material. Modelització constitutiva. Desenvolupar i implementar models de comportament del material.

OP

4,00

A

2

3501MO0962

Modelització dels efectes aerodinàmics en les estructures

Interacció fluid-estructura: anàlisi aerodinàmica. Aplicació de models numèrics CFD per analitzar els efectes d'un fluid sobre una estructura.

OP

4,00

A

2

3501MO0981

Optimització del disseny mecànic

Optimització del disseny mecànic. Tècniques d'optimització amb eines informàtiques. Ús d'elements finits.

OP

4,00

A

2

3501MO1007

Prevenció de la fractura en el disseny estructural

Descripció de les metodologies utilitzades per predir la fractura de components estructurals i la seva aplicació en un entorn d'elements finits.

OP

4,00

A

1

3501MO1065

Tecnologies avançades en estructures de l'edificació

Aplicacions del formigó pretensat i postensat a l'edificació. Materials avançats. Estructures mixtes.

OP

4,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1899

Eines de computació

Introducció a les eines de computació. Tècniques de computació pel laboratori. Tècniques estadístiques amb Matlab.

3,00

A

1

3501MO1900

Comunicació científico-tècnica

Aquesta assignatura està adreçada a què l'alumne adquireixi la competència de comunicar a altres les seves activitats de recerca, de innovació o professionals en l'àmbit científico-tècnic. S'exploren les diferents vies de transmissió d'informació (orals i escrites), diferenciant els canals propis de l'activitat de recerca.

3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0048

Eines de computació cientificotècnica

4,00

A

2

3501MO0184

Tècniques estadístiques i processos estocàstics

4,00

A

2

3501MO0188

Tractament i representació de la informació

4,00

A

2

3501MO0512

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1176

Comunicació científica

1,00

A

2

3501MO1177

Expressió escrita de resultats

1,00

A

2

3501MO1196

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

Presentació de la problemàtica ètica general aplicada l'activitat professional i dels principis de la gestió de conflictes que la regulen.

1,00

A

1

3501MO1201

Comunicació científica

1,00

A

1

3501MO1206

Expressió escrita de resultats

Redacció d'articles i documents científics.

1,00

A

1

3501MO1343

Tractament i representació de la informació

3,00

A

A

3501MO1344

Tècniques estadístiques multivariants

Fonaments estadístics de les tècniques bàsiques de l’anàlisi multivariant de dades

3,00

A

1

3501MO1345

Elements de processos estocàstics

3,00

A

A

3501MO1346

Eines de computació cientificotècnica

Proporcionar els coneixements que permetin l'estudiant introduir-se en les nocions fonamentals i tècniques bàsiques dels mètodes per a trobar eficientment soluciones aproximades de problemes i el processament digital del senyal. Introduir al l’alumne en el funcionament del Matlab i el Simulink i analitzar els mètodes i funcions que aquest disposa per a la resolució numèrica d’equacions i el diferencials i el tractament de senyals.

3,00

A

1

3501MO1493

Foment de l'emprenedoria

3,00

A

2