Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1957

Química i tecnologia dels processos d'obtenció de fibres cel·lulòsiques. Processos de blanqueig

OFERTA TÈCNICA. ASSIGNATURA IMPARTIDA I AVALUADA A LA UPC En aquesta assignatura s’estudien els processos de blanqueig i la seva evolució al llarg de la història dins de la indústria paperera. Blanqueig convencional. Deslignificació amb oxígen. Diòxid de clor. Peròxid d’hidrògen. Ozó. Enzims. Seqüències ECF i TCF. Les variables i les diferents operacions unitàries que un enginyer es pot trobar en una indústria amb etapa de blanqueig i l’impacte ambiental dels processos així com les eines de minimització.

OB

5,00

A

2

3501MO1960

Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers

CATALÀ Adquirir nocions sobre les fonts de fibres vegetals (propietats físiques, estructura, organització i composició) i complementar-ho amb les característiques morfològiques de dos tipus de fibres procedents de fusta: les fibres de plantes coníferes i les de plantes frondoses. Conèixer també la morfologia, l’estructura i les propietats d'altres fibres d'origen no vegetal (fibres sintètiques) i de les fibres procedents del reciclatge de productes paperers, cada cop més utilitzades en la fabricació de papers i cartrons. CASTELLANO Adquirir nociones sobre las fuentes de fibras vegetales (propiedades físicas, estructura, organización y composición) y complementar-lo con las características morfológicas de dos tipos de fibras procedentes de plantas madereras: las coníferas y las frondosas. Conocer también la morfología, la estructura y las propiedades de otras fibras de origen no vegetal (fibras sintéticas) y de las fibras procedentes del reciclage de productos papeleros, cada vez más utilizadas en la fabricación de papeles y cartones.

OB

5,00

A

2

3501MO1961

Química i tecnologia dels processos d'obtenció de fibres cel·lulòsiques

Tenir una formació bàsica sobre els diferents tipus de pastes, sobre la seva caracterització, les seves propietats i aplicacions i sobre els processos d’obtenció des del punt de vista químic i tecnològic, incloent les pastes provinents de paper reciclat. Familiaritzar a l’alumne amb els objectius i principis de les diverses operacions unitàries involucrades en la recuperació dels productes químics i l’energia. Destacar la importància de la recuperació i la reutilització des del punt de vista econòmic i mediambiental

OB

10,00

A

2

3501MO1962

Caracterització experimental de refinatge de pastes i papers

OB

5,00

A

2

3501MO1963

Tecnologia de la fabricació de productes paperers

OB

10,00

A

2

3501MO1964

Física del paper i avaluació de les propietats de pastes i papers

Proporcionar als alumnes una visió general de les característiques tecnològiques més importants de les fibres cel.lulòsiques i també del paper. S'estudia el paper com una estructura física fibrosa, analitzant-ne la interrelació i l’avaluació de les seves propietats físico-mecàniques i òptiques des del punt de vista teòric i pràctic Proporcionar a los alumnos una visión general de las características tecnológicas más importantes de las fibras celulósicas y también del papel. Se estudia el papel como una estructura física fibrosa, analizando la interelación y evaluación de sus propiedades físico-mecánicas y ópticas desde los puntos de vista teóricos y prácticos

OB

12,50

A

1

3501MO1965

Físico-química dels processos paperers

OB

7,50

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0398

Projecte fi de màster

OB

20,00

A

2

3501MO1956

Simulació en la fabricació de productes paperers

OB

5,00

A

2

3501MO1958

Tecnologia de la impressió

OB

10,00

A

2

3501MO1959

Conversió del paper

OB

10,00

A

2

3501MO0391

Operacions unitàries en processos paperers

Aplicació dels principis de transport de quantidad de moviment, transmisió de calor y transferència de matèria a les operacions unitàries en processos paperers

OP

5,00

A

2

3501MO0392

Producció i distribució de fluids i gestió de l'energia

OP

5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1498

Anàlisi química instrumental per a tèxtil, paper i medi ambient

Oferta tècnica

5,00

B

2

3501MO1499

Estructura i aplicació dels polímers

5,00

A

2

3501MO1966

Qualitat, seguretat, prevenció de riscos laborals i aspectes mediambientals a la indústria paperera

Qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i exigències legislatives a la indústria paperera.

5,00

A

2

3501MO1967

Aspectes econòmics a la indústria paperera

5,00

A

2

3501MO1968

Manteniment d'instal·lacions en la fabricació de paper

5,00

A

2