Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Economia de l'Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d'Empreses, pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1139

Anglès empresarial, jurídic i per a les ciències socials

3,00

A

1

3501MO1295

Estratègia i competència en el mercat europeu

6,00

A

1

3501MO1296

L'harmonització comptable a la UE

Conèixer en què consisteix l'harmonització comptable, els seus antecedents a la Unió Europea, el paper de lea normativa internacional dins el context de l'europea. Descripció dels organismes emissors de normes internacionals de comptabilitat. Tipus de normes existents i la seva funció, descripció de l'estructura i contingut de les normes vigents i incidència en la pràctica comptable.

6,00

A

1

3501MO1297

La integració econòmica i l'empresa europea en perspectiva històrica

6,00

A

1

3501MO1298

Institucions i polítiques econòmiques a la UE

Aquest curs té com objectiu aprofundir en el funcionament institucional de la UE i les seves polítiques econòmiques més importants. El curs repassarà de manera eclèctica la historia i les institucions de la UE. Desprès considerarà les diferents economies del estats membres i també el pressupost de la Unió. Es consideraren també les implicacions econòmiques per a la UE de la adopció del Mercat Interior i la Unió Monetària. Finalment, profunditzarà en algunes polítiques importants de la Unió com per exemple, la política comercial comuna, la política agrícola i la política regional.

6,00

A

2

3501MO1299

Comptabilitat i fiscalitat

Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.

6,00

A

2

3501MO1300

Managerial economics per a empreses internacionals europees

L’objectiu de l’assignatura és oferir als estudiants una visió global dels principals reptes als que s'enfronta l’empresa internacional i les seves implicacions tant per a la gestió interna com per a la gestió de la relació de l’empresa amb el seu entorn. El modus operandi consisteix en desenvolupar un marc conceptual basat en els principis de l’economia de la gestió i els estudis de referència en el marc de la internacionalització de les empreses. Els temes se centren en els principals models de negoci internacional, les diferents estratègies d'entrada en mercats exteriors, amb especial atenció a les estratègies corporatives, l'estructura organitzativa de les empreses multinacionals així com els sistemes de control de gestió i el rol de la cultura corporativa i de l’entorn cultural. L'anàlisi de casos s’utilitzarà com a element d'il•lustració pràctica, amb una especial atenció a les empreses europees, espanyoles i catalanes.

6,00

A

2

3501MO1301

Organització i empresa

6,00

A

1

3501MO1302

Màrqueting i comerç

6,00

A

1

3501MO1303

Finances

6,00

A

1

3501MO1318

Pràctiques en empreses

12,00

A

A

3501MO1319

Treball fi de màster

18,00

A

A

3501MO1323

Les empreses en el context del mercat interior europeu

Comprendre el procés d'integració europea dels mercats. Analitzar les estratègies empresarials d'internacionalització.

6,00

A

1

3501MO1324

Anàlisi econòmica i turisme

Anàlisi microeconòmica de la indústria turística des d'una perspectiva d'aprenentatge basat en problemes: diferenciació, relacions verticals i estratègies de preus

6,00

A

1

3501MO1329

Treball de recerca

30,00

A

2

3501MO1330

Tècniques quantitatives de recerca

6,00

A

1

3501MO1331

Tècniques qualitatives de recerca

6,00

A

1

3501MO1332

Dret internacional aplicat a la direcció empresarial

3,00

A

2

3501MO1333

Sistemes informàtics per a les empreses

3,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0690

Mecanismes alternatius de resolució de conflictes

3,00

A

2

3501MO1140

Mètodes quantitatius I

3,00

B

2

3501MO1199

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

1

3501MO1204

Comunicació científica

1,00

A

1

3501MO1209

Expressió escrita de resultats

1,00

A

1

3501MO1304

Comptabilitat avançada

6,00

SO

1

3501MO1305

Comptabilitat directiva

6,00

SO

1

3501MO1307

Estratègies comercials en un entorn internacional

6,00

SO

1

3501MO1309

Perfil social dels consumidors

6,00

ER

1

3501MO1311

Mercats de capitals: instruments i institucions financeres

6,00

A

1

3501MO1313

Govern corporatiu

6,00

A

2

3501MO1317

Anàlisi empresarial

Anàlisi de les avantatges competitives empresarials. Anàlisi sectorial dels factors que determinen les decisions d elocalització de les empreses.

6,00

A

1

3501MO1321

Temes de recerca sobre el desenvolupament de l'economia catalana contemporània

3,00

B

2

3501MO1335

Anglès

6,00

A

1

ER

1

3501MO1336

Francès

6,00

A

2

3501MO1337

Sistemes d'informació comptable

6,00

A

2

3501MO1338

Polítiques de planificació territorial

3,00

B

2

3501MO2023

Ampliació d'anglès

3,00

A

2