Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme, pla d'estudis de 2010

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1732

Gestió tecnològica de la informació turística

Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turiques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

3,00

A

A

3501MO1733

Imatge i branding en les destinacions

Imatge de la destinació i estratègies de branding. Procés i factors del posicionament de la destinació turística.

3,00

A

1

3501MO1779

Desenvolupament de destinacions

3,00

A

A

3501MO1780

Desenvolupament sostenible del turisme

Criteris de sostenibilitat aplicats a la planificació del turisme. Disseny d'indicadors de turisme sostenible. Desenvolupament i seguiment de projectes i programes de turisme sostenible. Instruments de gestió ambiental del sector turístic.

3,00

A

A

3501MO1781

Gestió econòmica de destinacions

3,00

A

A

3501MO1782

Gestió financera de productes turístics

Entendre la informació comptable que publiquen les empreses. Comprendre les tècniques de gestió econòmica i financera per a l’explotació d’organitzacions turístiques privades i públiques. Conèixer indicador de la situació econòmica, patrimonial i financera d’una organització. Conèixer els mètodes de diagnòstic de la situació patrimonial, econòmica i financera de les organitzacions turístiques. Conèixer la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèric) . Saber utilitza sistemes de recollida i anàlisi de dades. Tenir consciència de la importància de la gestió econòmica i financera per avaluar la rendibilitat i les possibilitats de supervivència de l’empresa. Saber identificar polítiques de millora per a la gestió econòmica i financera de l’empresa. Entendre l’evolució dels resultats econòmics obtinguts per una organització i saber avaluar la causa dels mateixos.

3,00

A

A

3501MO1786

Habilitats directives

3,00

A

A

3501MO1787

Control de gestió d'una DMO

3,00

A

A

3501MO1788

Gestió turística de destinacions urbanes

Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Marc normatiu urbanístic. Criteris i condicionants.

3,00

A

A

3501MO1789

Eines de planificació del territori i paisatge turístic

El curs pretén presentar els principis teòrics i metodològics bàsics per analitzar les pràctiques de la planificació del territori en relació amb les activitats turístiques.

3,00

A

A

3501MO1790

Xarxes i governança en el turisme

3,00

A

A

3501MO1791

Tècniques d'anàlisis i informació territorial

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i l'anàlisi d'informació geogràfica aplicada als estudis turístics

3,00

A

A

3501MO1792

Comportament i segmentació del consumidor

3,00

A

A

3501MO1793

Desenvolupament de productes turístics

Assignatura en la que s'utilitza la capacitat d'innovació i la creativitat per entendre el procés de creació i desenvolupament de productes turístics.

3,00

A

A

3501MO1794

Emprenedoria, creativitat i innovació

3,00

A

A

3501MO1795

Establiment de preus i pressupost de marketing

Anàlisi de les estratègies de fixació de preus en el sector turístic a partir de la resolució de problemes.

3,00

A

A

3501MO1796

Gestió operativa de projectes turístics

3,00

A

A

3501MO1797

La contractació en el desenvolupament i gestió de productes turístics

3,00

A

A

3501MO1798

Marketing de productes turístics

3,00

A

A

3501MO1799

Pràctiques externes

6,00

A

A

B

A

3501MO1800

Treball fi de màster

12,00

A

A

B

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1737

Tècniques qualitatives

Accés als recursos metodològics i mecanismes pràctics per desenvolupar projectes d’investigació des d’una perspectiva quantitativa. Per això s’estableix una base conceptual que ajudi als processos de presa de decisions característics en la investigació en aquest àmbit

3,00

A

A

3501MO1738

Tècniques quantitatives

Accés als recursos metodològics i mecanismes pràctics per desenvolupar projectes d’investigació des d’una perspectiva quantitativa. Per això s’estableix una base conceptual que ajudi als processos de presa de decisions característics en la investigació en aquest àmbit

3,00

A

A

3501MO1739

Turismologia

Turismología es una presentación e las principales herramientas en el diseño de un proyecto, el acceso a los datos, la gestión de la información, la arquitectura interna de los proyectos y la presentación de los resultados.

3,00

A

A