Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Turisme Cultural, pla d'estudis de 2010

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1725

De la gestió cultural a la gestió del turisme cultural

Traspàs del coneixement de la Gestió Cultural al Turisme Cultural. Fontes d’informació de la literatura acadèmica específica. Bases de la Gestió en Turisme Cultural

3,00

A

A

3501MO1726

Planificació turística de destinacions urbanes

Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Marc normatiu urbanístic. Criteris i condicionants.

3,00

A

A

3501MO1727

Gestió turística de museus i col·leccions

El contingut d'aquesta assignatura proposa la visita a Museus i Col·leccions d'Història de l'art d'àmbit català que tinguin una indidència cabdal en l'estudi del Turisme cultural i aprendre la importància i la gestió del valor de la memòria i la construcció d'una identitat des d'un punt de vista artístic i històric.

3,00

A

A

3501MO1728

Gestió turística del patrimoni i llocs Patrimonis de la Humanitat

Model de gestió turística anglosaxó. Model mediterrani. Anàlisis de models de gestió turística del patrimoni tangible i intangible. Proposta millora sistemes de gestió a Espanya

3,00

A

A

3501MO1729

Comunicació, promoció i comercialització de turisme cultural

Sistemes comunicatius, promocionals i de comercialització específics del turisme cultural. Desenvolupament d’un canal propi

3,00

A

A

3501MO1730

Bases jurídiques per a la gestió del turisme cultural

Dret públic de les administracions en relació al patrimoni i la seva explotació. Contractes públics privats. Cooperació

3,00

A

A

3501MO1731

Gestió econòmica del patrimoni cultural

100

3,00

A

A

3501MO1732

Gestió tecnològica de la informació turística

Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turiques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

3,00

A

A

3501MO1733

Imatge i branding en les destinacions

Imatge de la destinació i estratègies de branding. Procés i factors del posicionament de la destinació turística.

3,00

A

1

3501MO1734

Gestió de projectes de turisme cultural

Desenvolupament d’un projecte: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Models de projectes europeus i de la AECI

3,00

A

A

3501MO1735

Productes de turisme cultural

Els productes clàssics. Els considerats nous productes. Sistemes interns de conceptualització i definició. Productes existosos i productes fracassats. Anàlisi per productes, entorn, model de conceptualització i gestió. Com innovar.

3,00

A

A

3501MO1736

Cooperació, polítiques i estrategies del Turisme Cultural

Polítiques nacionals, estudi de 3 CCAA, polítiques europees. Model francès, italià i anglès. Cooperació interuniversitària, nacional, xarxes, programes AECI

3,00

A

A

3501MO1739

Turismologia

Turismología es una presentación e las principales herramientas en el diseño de un proyecto, el acceso a los datos, la gestión de la información, la arquitectura interna de los proyectos y la presentación de los resultados.

3,00

A

A

3501MO1740

Treball fi de màster

Treball de Fi de Màster: metodologia aprovada pel Consell de Màster. Sessions preparatòries del treball. Tutories. Redactat, presentació i defensa del treball. Preparació per la publicació al catàleg on-line. Publicació en un mitjà de comunicació dels resultats

12,00

A

A

B

A

3501MO1901

Pràctiques externes

Pràctiques a empresa. Transferència d’un aspecte qualitatiu, d’innovació o avaluació d’una empresa existent. Treball de fi de pràcticum. Defensa pública del projecte

6,00

A

2

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1737

Tècniques qualitatives

Accés als recursos metodològics i mecanismes pràctics per desenvolupar projectes d’investigació des d’una perspectiva quantitativa. Per això s’estableix una base conceptual que ajudi als processos de presa de decisions característics en la investigació en aquest àmbit

3,00

A

A

3501MO1738

Tècniques quantitatives

Accés als recursos metodològics i mecanismes pràctics per desenvolupar projectes d’investigació des d’una perspectiva quantitativa. Per això s’estableix una base conceptual que ajudi als processos de presa de decisions característics en la investigació en aquest àmbit

3,00

A

A