Universitat de Girona Disseny de l'assignatura
Curs 2011-12. 3104DR0019 Dret civil IV Estat: Tancat
  Dades generals   Competències/Continguts/Activitats   Avaluació i Qualificació   Observacions i Recomanacions   Bibliografia bàsica  
271,00
Competències
Desfer selecció

Altres competències
Desfer selecció
Continguts
Veure detall Desfer selecció
1. EL DRET DE FAMÍLIA I LA RELACIÓ DE PARENTIU 1. La família com a fenomen social i com a objecte de relacions jurídiques. 2. El marc constitucional del Dret de família.Família matrimonial i família no matrimonial: en particular, el règim de la convivència estable en parella 3. Matèries que comprèn el Dret de família. Principis rectors del Dret de família. 4. El parentiu. 4.1. Concepte i classes. 4.2. Línies i còmput. 4.3. Efectes. 5. L’obligació d’aliments entre parents
2. EL MATRIMONI EN GENERAL 1. El matrimoni. 1.1 Concepte i naturalesa jurídica. 1.2. Matrimoni i Constitució: el ius connubi. 2. El sistema matrimonial espanyol. 2.1. Concepte, evolució històrica, models i sistema actual.
3. ELS REQUISITS DEL MATRIMONI 1. La capacitat per contreure matrimoni. 1.1. Les incapacitats matrimonials. 1.2. Els supòsits de dispensa. 2. El consentiment matrimonial. 2.1. Configuració. 2.2. Forma. El matrimoni per poder. 2.3. Condició, termini i mode. El caràcter pur del matrimoni. 2.4. Irrellevància de la promesa de contreure matrimoni. 2.5. La simulació i la reserva mental. 2.6. Els vicis del consentiment matrimonial.
4. LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI 1. Forma de celebració del matrimoni: forma civil i forma religiosa. 2. Forma civil ordinària de celebració. 2.1. Competència per autoritzar el matrimoni. 2.2. L'expedient matrimonial. 2.3. La celebració. Forma i formalitats. 3. Formes especials de matrimoni civil. 4. Matrimoni d'espanyols a l'estranger i d'estrangers a Espanya. 5. Reconeixement d'efectes civils en el matrimoni celebrat en forma religiosa. 6. Constància registral del matrimoni. 7. La prova del matrimoni.
5. ELS EFECTES DEL MATRIMONI 1. Els efectes personals del matrimoni i el principi d'igualtat entre els cònjuges. 2. Efectes patrimonials del matrimoni. 2.1. Despeses familiars. 2.2. Règim especial de l’habitatge familiar. 3. Relacions econòmiques entre els cònjuges. 4. Els drets viduals familiars.
6. LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI 1. Caracterització de la nul·litat matrimonial. 2. Causes de nul·litat. 3. L'acció de nul·litat. 4. El matrimoni putatiu: concepte i règim. 5. L'executorietat de les sentències canòniques de nul·litat matrimonial. 6. La indemnització al cònjuge de bona fe en el matrimoni declarat nul.
7. LA SEPARACIÓ CONJUGAL 1. Concepte i classes. 2. La separació judicial. 2.1. Concepte. 2.2. L'acció de separació. 3. La separació de fet. 4. La reconciliació dels cònjuges.
8. LA DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI 1. Causes de dissolució. Dissolució per mort i per declaració de mort. 2. El divorci. Caracterització de la legislació espanyola. 3. L'acció de divorci. Efectes específics de la sentència de divorci. 4. La reconciliació. Efectes.
9. MESURES I EFECTES COMUNS A LA NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI 1. Efectes i mesures provisionals. 1.1. Efectes ex lege. 1.2. Mesures prèvies a la presentació de la demanda. 1.3. Efectes i mesures provisionals durant la substanciació del procediment. 2. Efectes comuns de les sentències de nul·litat, separació i divorci: comparació amb la regulació estatal. 2.1. El conveni regulador: concepte, contingut i aprovació judicial. 2.2. Regulació judicial. El seu caràcter subsidiari. 3. L’ús de l’habitatge familiar i del parament. 4. La prestació compensatòria.
10. EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL 1. Concepte. 2. Classes. 3. Característiques. 3. Publicitat del règim matrimonial i de les seves modificacions.
11. ELS NEGOCIS PATRIMONIALS PER RAÓ DE MATRIMONI 1.Els capítols matrimonials. 1.1. Concepte i significat. 1.2. Estructura. 1.3. Requisits. 1.4. Modificació. Requisits i publicitat. 1.5. Contingut típic i atípic. 2. Les donacions per raó de matrimoni.
12. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 1. Contingut i funcionament del règim de separació de béns. Adquisicions i titularitats dubtoses. 2. Liquidació del règim de separació. En especial, la compensació per raó de treball. 3. Les compres amb pacte de supervivència.
13. ELS ALTRES RÈGIMS ECONÒMICS 1. El règim de comunitat de béns: en especial, el règim de sociedad de gananciales del Codi Civil. 2. El règim de participació en els guanys. 3. L’associació a compres i millores. 4. “L’agermanament“ o pacte de “mig a mig”. 5. La “convinença” o “mitja guadanyeria”.
14. LA FILIACIÓ 1. La filiació: concepte i règim jurídic en el Dret civil de Catalunya. 1.1. Determinació de la filiació. 1.2. Les accions de filiació. 1.3. Els efectes de la filiació. 2. L’adopció: concepte i règim jurídic en la legislació catalana. 2.1. Constitució: els subjectes i l’expedient d’adopció. 2.2. Efectes. 2.3. L’extinció de l’adopció.
15. LA POTESTAT PARENTAL 1. Noció i característiques. 2. Exercici de la potestat. 3. Contingut de la potestat. 4. Privació i extinció. 5. Pròrroga i rehabilitació.
16. TUTELA I INSTITUCIONS TUTELARS. LA PROTECCIÓ DE MENORS DESEMPARATS 1. La tutela: el seu règim jurídic. 2. Les altres institucions tutelars. 2.1. La curatela, el defensor judicial, l’administrador dels béns, la guarda. 2.2. Les característiques generals dels càrrecs tutelars. 3. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L’acolliment.
17. LA SUCCESSIÓ "MORTIS CAUSA". CONCEPTES GENERALS 1. La successió: concepte i classes. 2. Fonament jurídico-polític de la successió mortis causa. La Constitució i el Dret de successions. 3.La successió mortis causa a Catalunya: comparació amb la regulació estatal. Principis successoris del Dret civil de Catalunya 5. Tipus de successió mortis causa: successió universal i particular; successió voluntària i legal; successió mortis causa ordinària i successions especials. 6. La successió intestada. 6.1. Idees generals. Concepte, fonament i sistemes de successió intestada. 6.2. Ordre de succeir ab intestato.
18. ELS TÍTOLS SUCCESSORIS I L’HERÈNCIA 1. Classes de títols successoris. 2. El títol d'hereu. 3. El títol de legatari. 4. Modalitats dubtoses de designació. 5. Composició de l'herència. L'herència com a objecte de dret. Atribucions successòries i beneficis jurídico-familiars.
19. ELS PACTES SUCCESSORIS. 1. Concepte i doctrina general. 2. Els heretaments. 3. Les atribucions a títol particular.
20. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA (I) 1. L'obertura de la successió. Supòsits, temps i lloc. 2. Designació i vocació. 3. La delació. Concepte i classes.
21. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA (II) 1. Capacitat per acceptar i repudiar. 2. Temps de l'acceptació. 3. Formes d'acceptació. 4. Efectes de l'acceptació. 5. La repudiació de l'herència.
22. LA COMUNITAT HEREDITÀRIA. PARTICIÓ I COL·LACIÓ 1. La comunitat hereditària. 2. La partició hereditària. 3. La col·lació.
23. TESTAMENT I ALTRES ACTES D’ÚLTIMA VOLUNTAT 1. La llibertat de testar. 2. El testament. 2.1. Concepte, característiques i contingut. 2.2. La capacitat testamentària. 2.3. Regles formals del testament. 2.4. El Registre d’actes d’última voluntat. 3. Classes de testaments. 3.1. Testaments comuns i especials.3.2. Testament notarial obert. 3.3. Testament en perill de mort i testament en cas d’epidèmia. 3.4. Testament tancat. 3.5. Testament hològraf. 3.6. Testaments especials. 4. El codicil. 5. Les memòries testamentàries.
24. LA DESIGNACIÓ D'HEREU TESTAMENTARI 1. Requisits de la institució d'hereu. 2. Modalitats de la institució. Comparació amb la regulació estatal.
25. LES SUBSTITUCIONS TESTAMENTÀRIES 1. La institució preventiva d’hereu: la substitució vulgar. 1.1. Concepte i supòsits. 1.2. Efectes. 2. La institució successiva d’hereu: la substitució fideïcomissària. 2.1. Concepte i característiques. 2.2 Posició del fiduciari. 2.3. Adquisició de l’herència pel fideïcomissari. 2.4. La substitució fideïcomissària condicional. 2.5. El fideïcomís de residu: modalitats. 3. Altres modalitats de substitució.
26. ELS LLEGATS, DONACIONS MORTIS CAUSA I DISPOSICIONS MODALS 1. El llegat en general. 1.1. Concepte i característiques. 1.2. Subjectes. 1.3. El prellegat. 1.4. El subllegat. 1.5. Objecte. Classes de llegat per raó de l'objecte. 1.6. Adquisició del dret al llegat. 1.7. La ineficàcia del llegat. 1.8. La reducció de llegats. 2. Les donacions per causa de mort. 3. Les donacions modals. El mode i les prohibicions de disposar.
27. INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ DEL TESTAMENT 1. La interpretació del testament. 2. L'execució del testament. La marmessoria.
28. INEFICÀCIA DE LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 1. Els supòsits d'ineficàcia. 2. La nul·litat del testament. 3. La nul·litat del codicil i de les memòries testamentàries. 4. Els remeis a la nul·litat del testament. 5. La revocació. Concepte i classes. 6. La caducitat del testament.
29. LA LLEGÍTIMA I LA QUARTA VIDUAL 1. La llegítima. Concepte i naturalesa jurídica: comparació amb la regulació estatal. 2. La categoria de legitimaris. 3. Determinació de la quantia. 4. La protecció qualitativa i quantitativa de la llegítima. Accions per a la reclamació. 5. Pagament de la llegítima. 6. Renúncia a la llegítima. 7. La quarta vidual
Activitats
Veure detall Desfer selecció
DescripcióAvAPSP
Exposició del temari en classes teòrico-pràctiques.o75150
6 sessions d'estudi de casos de dret de família i de successions, corresponents a diversos apartats del programa. Per a cada sessió s'orientarà els alumnes sobre la bibliografia i el material jurisprudencial necessari per a preparar l'anàlisi dels casos plantejats. o1234
Total87184