Universitat de Girona Disseny de l'assignatura
Curs 2011-12. 3107G00008 Introducció al dret Estat: Tancat
  Dades generals   Competències/Continguts/Activitats   Avaluació i Qualificació   Observacions i Recomanacions   Bibliografia bàsica  
150,00  [150]
Competències
Desfer selecció
Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.
Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.

Altres competències
Desfer selecció
Continguts
Veure detall Desfer selecció
1. EL DRET I L'ORDENAMENT JURÍDIC 1.1. El concepte de dret i d'ordenament jurídic 1.2. La regulació jurídica de l’activitat econòmica: dret públic i dret privat 1.3. Branques del dret privat: el dret civil, el dret mercantil i el dret del treball i de la Seguretat Social
2. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET 2.1. La Constitució 2.2. La llei 2.3. Els reglaments 2.4. El costum i els principis generals del dret 2.5. La jurisprudència
3. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES 3.1. La interpretació de les normes jurídiques 3.2. L'analogia 3.3. La infracció de les normes jurídiques i la seva sanció
4. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL 4.1. Concepte i classes de persona 4.2. La personalitat civil: capacitat jurídica i capacitat d'obrar 4.3. Començament i fi de la personalitat: naixement i mort de les persones físiques 4.4. La capacitat d'obrar i els seus límits: edat, incapacitació i declaració de prodigalitat
5. LES PERSONES JURÍDIQUES 5.1. Associacions i fundacions 5.2. Altres tipus de persones jurídiques: corporacions i societats
6. ELS DRETS SUBJECTIUS I LA REPRESENTACIÓ 6.1. El dret subjectiu: exercici i límits 6.2. La representació 6.3. Els límits temporals en l'exercici dels drets: la prescripció i la caducitat
7. EL DRET DE PROPIETAT I ELS ALTRES DRETS REALS 7.1. Els drets reals: adquisició i extinció 7.2. Propietat, copropietat i possessió 7.3. Altres tipus de drets reals. A) Drets reals de gaudiment. B) Drets reals de garantia. C)Drets reals d'adquisició preferent 7.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat
8. OBLIGACIONS I CONTRACTES 8.1. La relació obligatòria: concepte i estructura. Les fonts de les obligacions 8.2. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries. E) Les obligacions recíproques
9. EL COMPLIMENT I L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 9.1. El pagament: subjectes i requisits objectius 9.2. La garantia del compliment. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres 9.3. El compliment defectuós i l'incompliment de les obligacions: en especial la mora del deutor. Els remeis davant l'incompliment A) L'execució forçosa. B) La facultat resolutòria. C) La responsabilitat per danys i perjudicis 9.4. Protecció del dret de crèdit. A) La responsabilitat patrimonial universal. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana
10. EL CONTRACTE EN GENERAL 10.1. El contracte: concepte i classes. El contingut del contracte. A) El principi d'autonomia privada. B) Contractes típics i atípics 10.2. Els elements del contracte 10.3. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L'anul·labilitat. C) La rescissió
11. LA COMPRAVENDA 11.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil 11.2. Estructura del contracte de compravenda 11.3. Obligacions del comprador 11.4. Obligacions del venedor 11.5. La garantia en la venda de béns de consum 11.6. Compravendes especials. Els pactes típics al contracte de compravenda. Compravenda de béns mobles a terminis
12. LA PERMUTA I LA DONACIÓ 12.1. El contracte de permuta 12.2. El contracte de donació
13. ELS ARRENDAMENTS, EL CONTRACTE D'OBRA I EL CONTRACTE DE SERVEIS 13.1. Arrendament de coses. A) Regulació general en el CC. B) Regulació especial en matèria d'arrendaments 13.2. L'anomenat arrendament de serveis 13.3. El contracte d'obra. A) Concepte i classes. B) Obligacions de les parts. C) Els riscos en el contracte d'obra
14. EL PRÉSTEC I EL DIPÒSIT 14.1. El contracte de préstec: concepte i règim jurídic 14.2. El contracte de dipòsit: concepte i característiques
15. LA SOCIETAT CIVIL I LA FIANÇA 15.1. La societat civil: concepte i règim jurídic 15.2. El contracte de fiança
16. EL CONTRACTE DE MANDAT I ALTRES FIGURES CONTRACTUALS 16.1. El contracte de mandat. La mediació 16.2. L’arrendament financer o leasing 16.3. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes 16.4. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes
17. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL 17.1. Concepte i fonament 17.2. La responsabilitat per fets propis: els pressupòsits de la responsabilitat civil 17.3. La responsabilitat per fet aliè: en especial, la responsabilitat de l'empresari pels fets dels seus auxiliars 17.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa 17.5. L’obligació d’indemnitzar: pressupòsits i abast
Activitats
Veure detall Desfer selecció
DescripcióAvAPSP
Classes expositives i magistrals. 285
Classe participativa. Consistirà en l'anàlisi i comentari a classe, de diversos materials jurídics sumministrats pel professor, que l'estudiant haurà hagut de llegir i treballar prèviament a classe. 13
Comentari en grups, a partir d'un dossier de materials. Es lliurarà als estudiants un dossier de materials jurídics, que llegiran i estudiaran detingudament, bé directament a l'aula, o bé a casa. Posteriorment, els grups presentaran el tema i debatran els seus diversos aspectes amb la resta de companys. 30
Comentari de lectures recomanades. El professor recomanarà una o vàries lectures al llarg del semestre, que es comentaran a classe. 22
Cas pràctic. El professor plantejarà als estudiants un cas pràctic relatiu a alguna de les lliçons del programa, que hauran de resoldre. Prèviament a l'activitat, el professor informarà del tema objecte de la pràctica, així com dels materials doctrinals, jurisprudencials i legislatius, que s'espera que l'estudiant treballi a casa, per a preparar la pràctica. Cada estudiant, individualment, redactarà la solució del cas pàctic a l'aula que, posteriorment, es comentarà i corregirà per part del professor. o614
Lectures recomanades. Al llarg del semestre, el professor recomanarà un seguit de lectures, bé per a preparar una determinada lliçó, bé per a complementar un determinat aspecte d'un tema. Algunes lectures es comentaran a classe. D'altres no es comentaran, però el seu contingut formarà part de la matèria avaluable en els controls. 010
Controls. Realització al llarg del semestre de dos controls per tal d'avaluar els coneixements teòrics de l'estudiant. o175
Total41109