Indicadors
 
2012-13
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia
Indicador 2012-13
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 10,53
Diplomat o Enginyer Tècnic 10,53
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 5,26
EGB o FP 1r grau 47,37
estudis primaris 10,53
sense estudis 5,26
Altres/ns/nc 10,53
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 94,74
Fora d'Espanya -
Illes Balears 5,26
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,53
Anoia 5,26
Baix Camp -
Baix Empordà 31,58
Barcelonès -
Fora de Catalunya 5,26
Garrotxa 5,26
Gironès 26,32
Maresme -
Osona -
Pla d’Urgell -
Pla de l’Estany 5,26
Selva -
Vallès Oriental 10,53
Indicador 2012-13
% Hores de docència impartida per doctors 94,35
% Crèdits realitzats per categoria docent
Catedràtic 14,02
CEU 1,47
Lectors 4,04
TEU 1,32
Titulars i agregats 70,04
Altres 9,1
Indicador 2012-13
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 4,41
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda
Creativitat 4,57
Expressió escrita 5,57
Expressió oral 5,29
Formació pràctica 4
Formació teòrica 5
Gestió 5,29
Habilitats de documentació 3,57
Idiomes 1,71
Informàtica 2,29
Lideratge 3,14
Pensament crític 6,57
Presa de decisions 5,29
Solució de problemes 6,29
Treball en equip 3,71
Satisfacció del professorat amb el programa formatiu -
Taxa d’intenció de repetir estudis 85,71
Taxa d'intenció de repetir universitat 60
Indicador 2012-13
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,79
Grup mitjà 36,15
Grup petit 3,07
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,26
Pràctiques d'aula 36,15
Pràctiques de laboratori 2,81
Teoria 60,79
% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant
Gran Grup 60,35
Grup mitjà 36,28
Grup petit 3,37
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,28
Pràctiques d'aula 36,28
Pràctiques de laboratori 3,09
Teoria 60,35
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 32,89
Grup mitjà 32,61
Grup petit 45,5
Rati d'estudiants per professor 1,5
Indicador 2012-13
Taxa d'ocupació 85,71
Taxa d'adequació de la feina als estudis
Cap titulació universitària 42,86
Titulació específica 14,29
Titulació universitària 42,86
Valoració de l'entrada

El total d’estudiants de nou accés matriculats al Grau de Filosofia en el quart curs de la seva implementació ha estat 19, mentre que el total de places en oferta era de 40. La comparació d'aquesta xifra amb les dades de matrícula de primer curs dels tres cursos anteriors posa de manifest que la consolidació observada del notable augment de matricula d’estudiants de nou accés ha deixat pas a un descens significatiu. Molt probablement, el context de crisi econòmica i la pujada de les taxes acadèmiques són dos factors explicatius importants d’aquesta pèrdua d’entrada.Tanmateix, el nombre total de matriculats al Grau de Filosofia ha continuat la seva progressió creixent, i segueix sent satisfactori ateses les xifres de població del territori de què provenen els estudiants i la important competència en graus semblants en universitats de l'entorn territorial.D’altra banda, es manté pràcticament l’alt percentatge dels alumnes que accedeixen des de BAT + PAU (73,68%) observat el curs passat i augmenta fins el 89,47% el percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència. Aquestes dades referents a l'accés són de nou indicis que el perfil dels nous alumnes del Grau segueix sent el d'estudiants que han optat de manera clara i inequívoca per fer els estudis de Filosofia, i també per fer-los a la UdG. Una altra dada rellevant és el 10,53% d'estudiants de nou ingrés al Grau amb titulació universitària prèvia, que resulta indicadora de l'interès que el Grau en Filosofia pot tenir també com a segona titulació.En relació a les dades sociològiques relatives a l’alumnat, s’intensifica la tendència a la baixa dels darrers dos anys d’estudiants de nou ingrés els pares dels quals tenen estudis de nivell universitari. El curs 2011-12, aquest percentatge estava al voltant del 50%, mentre que el 2012-13 es troba al voltant del 25%. L’origen territorial no presenta canvis substancials, però es manté una dada interessant: prop del 20% dels estudiants de nou ingrés provenen de fora de les comarques gironines. Aquest tret és indicatiu de l’atracció que aquest Grau de la UdG té per estudiants que no procedeixen de l’entorn territorial immediat de la UdG.Valoració de l'estada

El percentatge de la docència impartida per professors doctors augmenta del 87,61% al 94,35%, mentre que el percentatge de la docència impartida per titulars i agregats, amb un percentatge que també augmenta i passa del 60,19% al 70,04%. Com ja s’indicava en l’informe del curs anterior, en la valoració d’aquests increments cal tenir en compte que han estat provocats per la reducció del crèdits contractats a professors associats, els quals sempre han fet una excel.lent contribució als estudis de Filosofia.No s’observen canvis substantius a les taxes de rendiment, que continuen essent raonablement bones.Els indicadors de satisfacció amb el programa formatiu es mantenen a un nivell raonablement alt (4,41 sobre 5), molt semblant al dels tres cursos anteriors. La resta d’indicadors de satisfacció no semblen valorables ja que exhibeixen exactament les mateixes dades que en els tres cursos anteriors.El percentatge d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat ha passat del 6,94% al 0%, lluny del que seria desitjable. Possiblement, l’exigència del nivel d’idioma i, sobretot, el context econòmic actual contribueixen explicar aquesta dada.D’acord amb les dades analitzades, cap estudiant va realizar les pràtiques externes, que són optatives en el Grau de Filosofia.Valoració de la sortida

Els primers graduats en Filosofia de la UdG han obtingut la seva titulació aquest curs 2012-13, amb un total de 7 graduats i una taxa de graduació en t de 0,24. Una causa probable que podria permetre explicar aquesta dada és el fet que la gran majoria d'estudiants compatibilitzen els estudis amb alguna ocupació laboral. Això dificulta que els estudiants puguin assolir el grau en quatre anys. Caldrà esperar a les dades del proper curs per poder conèixer la taxa de graduació en t+1 i poder confirmar, si més no parcialment, aquesta hipòtesi. Una altra possible causa seria l'escassa oferta d'optatives, en comparació amb altres estudis de la Facultat i amb altres estudis de Filosofia geogràficament propers, i la major quantitat de matèries obligatòries de caràcter no específicament filosòfic en relació també amb el segon grup d'estudis esmentats.Propostes de millora

Els dos punts febles més importants que convindrà tractar de millorar són el baix nombre d’estudiants de nou accés i la taxa de graduació. En aquest sentit, hi ha tres mesures que podrien contribuir a l’increment de nous matriculats. En aquest apartat de l’informe, s’inclouran totes aquelles actuacions que es pretén impulsar des de la Coordinació de l’Estudi, dins dels límits seu camp d’actuació i la seva capacitat d’influència, tant aquelles on té un control raonable del resultat final com aquelles en les quals les característiques pròpies de les seves funcions inclouen deixar constància a través dels canals institucionals pertinents la conveniència o la necessitat de cobrir certes mancances que tenen una incidència important en els aspectes detectats com a punts febles i impulsar les consegüents accions de millora.En primer lloc, seria interessant la planificació d’ofertes de noves titulacions que involucrin de manera central la Filosofia, ja siguin dobles titulacions o altres tipus d’estudis de grau, i que puguin resultar atractives a aquells perfils d’estudiants que, tot i tenir un fort interès per la disciplina, no s’acaben de decidir per cursar el Grau. Tant des del Departament de Filosofia, com de la Coordinació de l'Estudi de Grau en Filosofia, es pretén impulsar aquesta iniciativa durant el 2014, creant una Comissió amb l'encàrrec de generar propostes i cercar sinèrgies amb altres estudis de Grau.En segon lloc, a partir del curs 2013-2014 està previst millorar la difusió del Grau en Filosofia en els centres de secundària de l’entorn geogràfic, on es troben la majoria dels potencials estudiants del Grau, a través d’activitats acadèmiques organitzades pel Departament de Filosofia i la Càtedra Ferrater Mora, i pensades per poder convidar professors de Filosofia i estudiants de secundària, que es duran a terme en els propers cursos. Aquestes activitats s'afegiran a les que ja es desenvolupen des de fa alguns cursos, com les Jornades de Portes Obertes de la Universitat de Girona, adreçades a estudiants de secundària, juntament amb professors i pares. Es preveu pel curs 2013-14: (1) crear una comissió formada per professors de l’Estudi encarregada de pensar i planificar aquestes activitats, contactar amb el professorat de secundària i amb institucions com l’ICE i el GrupIref de la UdG, (2) realitzar tres cursos d’estiu amb el Departament de Filosofia, la Càtedra Ferrater Mora i el GrupIref adreçat a professors de de filosofia de secundària i (3) un cicle de conferències sobre actualitat filosòfica adreçades al professorat de secundària. A mig termini, es preveu donar continuïtat a aquestes activitats i, a més a més: (4) la visita d'alumnes de filosofia als centres de secundària, (5) l'organització d'unes "Jornades de la Filosofia", amb propostes d'activitats adreçades als alumnes dels instituts com cine-fòrum, conferències, tallers o exposicions, i (6) a través del programa Itinera, l'objectiu del qual és permetre que un grup reduït d’estudiants de batxillerat prengui contacte directe amb la Universitat de Girona durant una setmana, organitzar la recepció d’estudiants de batxillerat per tal que puguin assistir a les classes i a les pràctiques, com a oients, dels estudis del Grau Filosofia,En tercer lloc, com ja s’indicava en informes anteriors, un augment del personal docent permetria oferir més assignatures optatives (5, el curs 2012-13) i, consegüentment, faria el Grau més atractiu i més competitiu del que ho és ara en comparació amb l’oferta d’altres universitats geogràficament properes. Convé notar la previsible incidència positiva que aquesta millora tindria també en la taxa de graduació. Tot i que en informes anteriors ja s'havia observat la necessitat d'aquest augment del personal docent, malauradament la situació no ha millorat en aquest aspecte. De cares a l’elaboració dels plans docents del curs 2014-15, es proposarà des de la Coordinació de l’Estudi a través dels canals pertinents (Direcció del Departament de Filosofia) l’obtenció de més recursos per millorar l’optativitat pròpia.S'espera que la implantació d'aquestes mesures tingui un efecte significatiu a mig termini, de forma que en quatre o cinc anys s'observi una millora del nombre d'estudiants de nou accés i de la taxa de graduació.Dos aspectes més a millorar són el percentatge d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat (que ha passat del 6,94% al 0%) i el percentatge d’estudiants que realitzen les Pràctiques Externes, el 0%. Pel que fa a la primera qüestió, les actuacions concretes es que duran a terme des de la Coordinació de l’Estudi seran tractar d’ampliar l‘oferta de qualitat dels centres universitaris d’intercanvi i promocionar aquestes activitats entre els estudiants. Pel que fa a les Pràctiques Externes, convé millorar també el percentatge d’estudiants que les realitzen promocionant-les entre els estudiants i revisant els plans de treball que ofereixen les institucions d’acollida.A mode de resum, s'inclou el quadre següent:


Objectiu Acció Responsable Termini Indicador i mesura Prioritat
augmentar nombre d'estudiants de nou accés planificació d’ofertes de dobles titulacions Coordinador de Filosofia octubre 2013- juny 2014 acord amb altres estudis de grau per oferir doble titulació (positiu si > 0) alta
augmentar nombre d'estudiants de nou accés

difusió del Grau en Filosofia en els centres de secundària de l’entorn geogràfic


Coordinador de Filosofia octubre 13- juliol 14 reunions de contacte i planificació (positiu si > 2); realització de cursos d’estiu; (positiu si > 1); conferències adreçades a professos de secundària (positiu si >1) alta
augmentar nombre d'estudiants de nou accés proposta d'augment optativitat pròpia Coordinador de Filosofia març 14- juliol 14 augment de  crèdits d'optativitat propia (positiu si > 5) mitja
augment mobilitat estudiants ampliar l‘oferta de qualitat dels centres universitaris d’intercanvi Coordinador de Filosofia setembre 13- juny 14 augment del percentatge d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat (positiu si > 15%) alta
augment estudiants pràctiques externes revisió  plans de treball que ofereixen les institucions d’acollida Coordinador de Filosofia setembre 13- juny 14 augment del percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes (positiu si > 10%) baixa
 Composició CQU i aprovació
La Comissió de Qualitat, formada per Joan Ferrer, Degà de la Facultat de Lletres, Narcís Soler, Vicedegà d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Olga Felip, Cap de la Secretaria Acadèmica, Pilar del Acebo, tècnic de qualitat del Gabinet de Planificació i Evaluació, Glòria Granell, persona externa a la UdG, Rafel Llussà, representant del professorat, i Helena Ventura, representant dels estudiants, ha aprovat el present informe....