Indicadors
 
2015-16
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia
Indicador 2015-16
Nombre de places ofertes de nou accés 35
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,46
Demanda en primera opció 16
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 22
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 86,36
% d'acces en matrícula a setembre 22,73
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 43,06
[6,7) 29,17
[7,8) 19,44
[8,9) 6,94
[9,10] 1,39
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) -
[6,7) -
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) 100
[7,8) -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 59,09
CFGS, FP2 o assimilats -
Titulats universitaris o assimilats 13,64
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 27,27
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 13
CFGS, FP2 o assimilats -
Titulats universitaris o assimilats 3
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 6
Nombre d'estudiants matriculats 80
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 45,98
Ràtio demanda de places/oferta 2,89
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 86,36
Fora d'Espanya -
Illes Balears 13,64
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 18,18
Anoia -
Baix Camp -
Baix Empordà 9,09
Barcelonès -
Fora de Catalunya 13,64
Garrotxa 13,64
Gironès 27,27
Maresme 4,55
Osona -
Pla d’Urgell -
Pla de l’Estany 4,55
Selva 9,09
Vallès Oriental -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 13,64
Diplomat o Enginyer Tècnic 13,64
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 4,55
EGB o FP 1r grau 36,36
estudis primaris 22,73
sense estudis -
Altres/ns/nc 9,09
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 31,7
Grup mitjà 30,99
Grup petit 38,85
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 22,73
[45,55) 9,09
>55 68,18
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,61
Grup mitjà 36,57
Grup petit 2,82
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,26
Pràctiques d'aula 36,57
Pràctiques de laboratori 2,57
Teoria 60,61
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,28
Pràctiques d'aula 36,54
Pràctiques de laboratori 2,53
Teoria 60,65
Indicador 2015-16
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 83
Lectors 1
Associats 11
Altres 7
Professorat no doctor per categoria
Associats 7
Altres 2
Professorat per categoria
Permanent 1 83
Lectors 1
Associats 18
Altres 9
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 100
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 11045
Lectors 190
Associats 950
Altres 850
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats 540
Altres 60
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu 69,23
Amb tram no viu 17,2
Sense tram 13,57
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu 83,06
Amb tram no viu 4,47
Sense tram 12,47
Relació estudiants per PDI 1,08
Nombre de professors 111
Nombre de trams de docència estatals 340
Nombre de trams de docència autonòmics 358
Nombre de trams de recerca estatals 202
Nombre de trams de recerca autonòmics 202