Indicadors
 
2013-14
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia
Indicador 2013-14
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 18,75
Diplomat o Enginyer Tècnic -
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 6,25
EGB o FP 1r grau 31,25
estudis primaris 12,5
sense estudis 18,75
Altres/ns/nc 12,5
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 93,75
Fora d'Espanya 6,25
Illes Balears -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 18,75
Anoia -
Baix Camp -
Baix Empordà 18,75
Barcelonès -
Fora de Catalunya 6,25
Garrotxa -
Gironès 25
Maresme 6,25
Osona -
Pla d’Urgell -
Pla de l’Estany -
Selva 18,75
Vallès Oriental 6,25
Indicador 2013-14
% Hores de docència impartida per doctors 95,67
% Crèdits realitzats per categoria docent
Catedràtic 15,81
CEU 0,89
Lectors 2,93
TEU 1,26
Titulars i agregats 67,7
Altres 11,41
Indicador 2013-14
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 4,4
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda
Creativitat 4,57
Expressió escrita 5,57
Expressió oral 5,29
Formació pràctica 4
Formació teòrica 5
Gestió 5,29
Habilitats de documentació 3,57
Idiomes 1,71
Informàtica 2,29
Lideratge 3,14
Pensament crític 6,57
Presa de decisions 5,29
Solució de problemes 6,29
Treball en equip 3,71
Satisfacció del professorat amb el programa formatiu -
Taxa d’intenció de repetir estudis 85,71
Taxa d'intenció de repetir universitat 60
Indicador 2013-14
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 61,39
Grup mitjà 35,76
Grup petit 2,85
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,26
Pràctiques d'aula 35,76
Pràctiques de laboratori 2,59
Teoria 61,39
% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant
Gran Grup 60,57
Grup mitjà 36,31
Grup petit 3,12
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,29
Pràctiques d'aula 36,31
Pràctiques de laboratori 2,82
Teoria 60,57
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 32,66
Grup mitjà 32,26
Grup petit 45,19
Rati d'estudiants per professor 1,49
Indicador 2013-14
Taxa d'ocupació 85,71
Taxa d'adequació de la feina als estudis
Cap titulació universitària 42,86
Titulació específica 14,29
Titulació universitària 42,86

Valoració de l'entrada

Valoració de l'estada

Valoració de la sortida

Propostes de millora

Composició CQU i aprovació

Dades generals de l'estudi

Informació acadèmica general UdG

Informació acadèmica centre

Pla d'estudis

Disseny d'assignatures

PAT

Pràctiques externes estudi

Mobilitat UdG

Mobilitat estudi

TFG

Professorat