Indicadors
 
2014-15
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia
Indicador 2014-15
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 19
Nombre d'estudiants matriculats 89
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 51,17
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,99
Grup mitjà 36,11
Grup petit 2,9
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,26
Pràctiques d'aula 36,11
Pràctiques de laboratori 2,64
Teoria 60,99
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,29
Pràctiques d'aula 36,33
Pràctiques de laboratori 2,82
Teoria 60,55
Ràtio demanda de places/oferta 2,3
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100
Fora d'Espanya -
Illes Balears -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà -
Anoia -
Baix Camp -
Baix Empordà 31,58
Barcelonès -
Fora de Catalunya -
Garrotxa 10,53
Gironès 26,32
Maresme -
Osona -
Pla d’Urgell -
Pla de l’Estany 5,26
Selva 26,32
Vallès Oriental -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 5,26
Diplomat o Enginyer Tècnic 10,53
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15,79
EGB o FP 1r grau 21,05
estudis primaris 5,26
sense estudis 10,53
Altres/ns/nc 31,58
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 89,47
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,25
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 31,31
Grup mitjà 31
Grup petit 44,27
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés
Alumnes altres estudis provinents de PAU o assimilats 15,79
BAT + PAU i equivalents 73,68
Diplomats, Llicenciats universitaris o assimilats -
Proves de més grans de 25 anys -
Titulats FP2, assimilats i CFGS 10,53
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés
Alumnes altres estudis provinents de PAU o assimilats 3
BAT + PAU i equivalents 14
Diplomats, Llicenciats universitaris o assimilats -
Titulats FP2, assimilats i CFGS 2
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 10,53
[45,55) 5,26
>55 84,21
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 46,34
[6,7) 25,61
[7,8) 18,29
[8,9) 6,1
[9,10] 3,66
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 50
[6,7) 50
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) 100
[7,8) -
Indicador 2014-15
% Hores de docència impartida per doctors 96,27
% Crèdits realitzats per categoria docent
Catedràtic 11,54
CEU 0,9
Lectors 1,28
TEU -
Titulars i agregats 72,23
Altres 14,04
Nombre de professors 115
Nombre de professors permanents doctors 85
Nombre de professors no permanents doctors 22
Nombre de professors permanents no doctors -
Nombre de professors no permanents no doctors 8
Nombre de professors permanents doctors acreditats 15
Nombre de professors no permanents doctors acreditats 7
Nombre de professors permanents no doctors acreditats -
Nombre de professors no permanents no doctors acreditats -
Nombre de trams de docència estatals 334
Nombre de trams de docència autonòmics 346
Nombre de trams de recerca estatals 188
Nombre de trams de recerca autonòmics 186
Rati d'estudiants per professor 1,61

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat.
Indicador 2014-15
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 88,41
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,36
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 61,54
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 2,25

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació.
Indicador 2014-15
Nombre de titulats 13
Taxa d'eficiència en t+1 0,43
Taxa de rendiment a primer curs 0,4
Taxa de rendiment 0,69
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 61,54
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 2,25
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,41
[6,7) 0,35
[7,10] 0,7
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,1
[6,7) 0
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) -
[6,7) -
[7,10] -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,64
[6,7) 0,67
[7,10] 0,8
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,1
[6,7) 0
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) -
[6,7) 0,8
[7,10] -
Taxa d’abandonament a primer curs 0,16
Taxa d’abandonament 0,14
Taxa de graduació en t 0,19
Taxa de graduació en t+1 0,34
Taxa d’eficiència 0,92
Durada mitjana dels estudis 4,46
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 4,27
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda
Creativitat 4,57
Expressió escrita 5,57
Expressió oral 5,29
Formació pràctica 4
Formació teòrica 5
Gestió 5,29
Habilitats de documentació 3,57
Idiomes 1,71
Informàtica 2,29
Lideratge 3,14
Pensament crític 6,57
Presa de decisions 5,29
Solució de problemes 6,29
Treball en equip 3,71
Satisfacció amb els recursos materials 4
Taxa d’intenció de repetir estudis 85,71
Taxa d'intenció de repetir universitat 60
Taxa d'ocupació 85,71
Taxa d'adequació de la feina als estudis
Cap titulació universitària 42,86
Titulació específica 14,29
Titulació universitària 42,86
Taxa de presentats en primera convocatòria dels estudiants de nou accès 0,68
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou accès 0,6
Taxa de rendiment en primera convocatòria dels estudiants de nou accès 0,41
Taxa de rendiment dels estudiants de nou accès 0,4

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.