Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

63,00

6,00

0

6,00

0

75,00

Primer

2

57,00

6,00

6,00

6,00

0

75,00

Primer

3

34,50

6,00

24,00

10,50

0

75,00

Primer

Total

154,50

18,00

30,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105EL0010

Automatització industrial

Automatismes convencionals, seqüencials i concurrents. Autòmats programables

T

4,50+4,50

A

A

3105EL0033

Oficina tècnica

Metodologia, organització i gestió de projectes

T

1,50+4,50

A

1

3105EL0034

Administració d'empreses i organització de la producció

Economia general de l'empresa. Administració d'empreses. Sistemes productius i organització industrial

T

4,50+3,00

A

2

3105EL0035

Projecte fi de carrera

Elaboració d'un projecte de fi de carrera com a exercici integrador o de síntesis

T

0+12,00

A

A

3105EL0012

Instal·lacions industrials

Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions industrials

OB

1,50+4,50

A

1

3105EL0014

Aplicacions industrials dels microprocessadors

Microprocessadors i microcontroladors d'utilització industrial. Configuració i programació. Entrades / sortides analògiques. Processadors de propòsit específic. Aplicacions.

OP

3,00+3,00

A

1

3105EL0015

Complements d'electricitat i màquines elèctriques

Control de motors elèctrics. Aplicacions industrials dels motors. Motors pas a pas i brushless. Tècniques de protecció contra el risc elèctric en instal.lacions de Baixa Tensió

OP

3,00+3,00

A

1

3105EL0018

Control per computadora

Discretització de senyals. Discretització de controladors. Disseny de controladors en temps discret. Introducció al control avançat. Disseny de controladors en l'espai d'estat

OP

3,00+3,00

A

1

3105EL0023

Robots i manipuladors industrials

Definició i tipus de robots industrials. Sistemes de coordenades i cinemàtica. Programació de robots.

OP

3,00+3,00

A

1

3105EL0024

Sistemes de percepció

Els sistemes de percepció dels animals. Teoria bàsica de la llum i la seva transmissió. Principis bàsics de les lents, i els sistemes òptics. Sensors i adquisició de la imatge. Visió per computadora. La transformada de Fourier Processament digital de la imatge. Anàlisi de la imatge. Interpretació d'imatges. Visió industrial.

OP

3,00+3,00

A

1

3105EL0027

Tecnologies d'automatització i control

Controladors programables. Autòmats de gamma alta i prestacions avançades. Xarxes d'autòmats. SCADA. Aplicacions avançades. Monitorització i supervisió

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0017

Gestió de la qualitat

Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Gestió total de la qualitat

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0024

Modelització i simulació de sistemes dinàmics

Modelització de sistemes dinàmics. Simulació. Llenguatges de simulació. Algorismes d'integració.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0026

Organització de la informació

Introducció a les bases de dades. Model entitat-relació. Model relacional. Disseny de bases de dades. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Connexió Vbasic-Access.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0027

Pneumàtica i oleohidràulica industrial

Automatismes i accionadors pneumàtics i oleohidràulics. Disseny de circuits de potència i control. Aprofitament industrial.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IN0033

Seguretat i normativa industrial

Concepte de risc. Seguretat industrial. Assegurament de la qualitat. Anàlisi de riscos. Directives de seguretat. Enginyeria de seguretat. Interacció entre seguretat i eficiència energètica.

OP

3,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105EL0039

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

1

0+10,00

A

2